λεξικό μόρφημα [lexical morpheme]

λεξικό μόρφημα [lexical morpheme]

Βλ. >μόρφημα<

 

Πεδίο

μορφολογία