γραμματικό μόρφημα [grammatical morpheme]

γραμματικό μόρφημα [grammatical morpheme]

Βλ. >μόρφημα<

 

Πεδίο

μορφολογία