θέμα [stem]

θέμα [stem]

Βλ. >μόρφημα<

 

Πεδίο

μορφολογία