αμφισημία πεδίου [scope ambiguity]

αμφισημία πεδίου [scope ambiguity]

Βλ. >αμφισημία<