λεξική αμφισημία [lexical ambiguity]

λεξική αμφισημία [lexical ambiguity]

Βλ. >αμφισημία<

 

Πεδίο

σημασιολογία