γλωσσική πραγμάτωση [linguistic performance]

γλωσσική πραγμάτωση [linguistic performance]

Βλ. >γλωσσική επιτέλεση<