προσλεκτική πράξη [illocutionary act]

προσλεκτική πράξη [illocutionary act]