πρόταση, απλή ή πυρηνική [kernel sentence]

πρόταση, απλή ή πυρηνική [kernel sentence]

Βλ. >πρόταση<

 

Πεδίο

σύνταξη