περιγραφική ή γνωστική σημασία [descriptive or cognitive meaning]

περιγραφική ή γνωστική σημασία [descriptive or cognitive meaning]

Βλ. >σημασία<

 

Πεδίο

σημασιολογία