μεταφορική σημασία [metaphorical meaning]

μεταφορική σημασία [metaphorical meaning]

Βλ. σημασία, >μεταφορά<

 

Πεδίο

σημασιολογία