δομική αμφισημία [structural ambiguity]

δομική αμφισημία [structural ambiguity]

Βλ. >αμφισημία<

 

Πεδίο

σημασιολογία