κοινωνική σημασία [social meaning]

κοινωνική σημασία [social meaning]

Βλ. >σημασία<