Βιβλιογραφία

Λεξικά και Μελέτες Ορολογίας και Δάνειων Λέξεων 

Συνοππτική Παρουσίαση, Βιβλιογραφικά Στοιχεία και Αναλυτική Παρουσίαση

179 items total [1 - 10]
Go
<< First < Previous Next > Last >>

Ομάδα: Δάνεια

  Συγγραφέας Τίτλος  
ARCL Adrados Francisco Τα δάνεια στη Βυζαντινή Ελληνική
ARCL Agostini P. Una parola balcanica e le sua etimologia «Kurva»
ARCL Alessio G. Gli imprestiti dal Latino nei relitti bizantini dei dialetti dell’ Italia meridionale
ARCL Andriotis N. Besprechung : Kahane, H. and R., Italienische Ortsnamen in Griechenland
ARCL Andriotis N. Les langues balkaniques, Tendances parallèles et problème des structures au sujet du lexique
ARCL Bischoff B. Beck H.-G. Das italienisch-griechische Glossar der Handscrift e 14 (127) der Biblioteca Capitolare in Monza
ARCL Bornträger E. Die slavischen Lehnwörter im Neugriechischen. Forschungsstand –Probleme –Perspektiven
ARCL Burgmann L. Λέξεις ρωμαϊκαί. Lateinische Wörter in Byzantinischen Rechtstexten
ARCL Buturas A. Ein Kapitel der historischen Grammatik der griechischen Sprache. Über die gegenseitigen Beziehungen der griechischen und der fremden Sprachen, besonders über die fremden Einflüsse auf das Griechische seit der nachklassischen Periode zur Gegenwart
ARCL Caracausi G. Etimologie italogreche
Αναλυτική παρουσίαση