κλιτικό μόρφημα [inflectional morpheme]

κλιτικό μόρφημα [inflectional morpheme]

Βλ. >μόρφημα<

 

Πεδίο

μορφολογία