φωνολογική αντίθεση [phonological opposition]

φωνολογική αντίθεση [phonological opposition]

Βλ. >φώνημα<

 

Πεδίο

φωνολογία