παραγωγικό μόρφημα [derivational morpheme]

παραγωγικό μόρφημα [derivational morpheme]

Βλ. >μόρφημα<

 

Πεδίο

μορφολογία