εκφραστική ή συναισθηματική σημασία [expressive or affective meaning]

εκφραστική ή συναισθηματική σημασία [expressive or affective meaning]

Βλ. >σημασία<

 

Πεδίο

σημασιολογία