Basic Lexicon of Ancient Greek

Go

Search options

 • ΛΗΜΜΑ

  • ἄδικος
  • επίθετο
  • -ος, -ον
  • ἀδίκως
 • ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

  • ΕΠΙΘΕΤΟ 1. αυτός που ενεργεί εναντίον του δικαίου, άδικος |με εμπρόθετο προσδιορισμό |ασεβής, αυτός που παραβιάζει το θεϊκό δίκαιο, αντ. του εὐσεβής |στρεβλός, κακός, βλαβερός |για πράγματα |ως ουσ. τὸ ἄδικον, τὰ ἄδικα |φρ. τὰ ἄδικα=τα κακά, οι συμφορές 2. άδικος, επιθετικός |φρ. ἄρχω χειρῶν ἀδίκων=αρχίζω επίθεση, επιτίθεμαι πρώτος, αδικώ πρώτος 3. ατίθασος, αχαλιναγώγητος |για ζώα ΕΠΙΡΡΗΜΑ άδικα, παράλογα

  Εμφάνιση/Απόκρυψη Σημασιολογίας

  • ΕΠΙΘΕΤΟ 1. αυτός που ενεργεί εναντίον του δικαίου, άδικος
  • ΗΣ Εργ 260 Δίκη γηρύετ΄ ἀνθρώπων ἀδίκων νόον { η Δίκη του μηνάει των άδικων ανθρώπων την καρδιά }
  • ΑΙΣΧ Χο 398 { εκδίκηση θέλω να πάρω από τους άδικους }
  • ΣΟΦ Τραχ 1011 πάντων Ἑλλάνων ἀδικώτατοι ἀνέρες { από όλους τους Έλληνες οι πιο άδικοι άνδρες }
  • με εμπρόθετο προσδιορισμό
  • ΗΡ 2.119 Μενέλεως ἀνὴρ ἄδικος ἐς Αἰγυπτίους
  • ΞΕΝ ΚΠαιδ 8.8.27 ἀδικωτέρους περὶ τοὺς ἄλλους
  • ασεβής, αυτός που παραβιάζει το θεϊκό δίκαιο, αντ. του εὐσεβής
  • ΕΥΡ Βακ 995 τὸν ἄθεον ἄνομον ἄδικον Ἐχίονος γόνον γηγενῆ
  • στρεβλός, κακός, βλαβερός
  • για πράγματα
  • ΑΡΙΣΤΟΦ Νεφ 116 ἢν οὖν μάθῃς μοι τὸν ἄδικον τοῦτον λόγον
  • ΙΣΟΚΡ 1.38 μᾶλλον ἀποδέχου δικαίαν πενίαν ἢ πλοῦτον ἄδικον { ...τον πλούτο που αποκτήθηκε με άδικα μέσα }
  • ΠΛ Θεαιτ 150a ἀλλὰ διὰ τὴν ἄδικόν τε καὶ ἄτεχνον συναγωγὴν ἀνδρὸς καὶ γυναικός͵ ᾗ δὴ προαγωγία ὄνομα
  • ως ουσ. τὸ ἄδικον, τὰ ἄδικα
  • ΞΕΝ ΚΑναβ 1.9.16 περὶ παντὸς ἐποιεῖτο τούτους πλουσιωτέρους ποιεῖν τῶν ἐκ τοῦ ἀδίκου φιλοκερδούντων
  • ΠΛ Γοργ 460a ἀνάγκη αὐτὸν εἰδέναι τὰ δίκαια καὶ τὰ ἄδικα
  • ΕΥΡ Ορεστ 647 λαβεῖν χρή μ΄ ἀντὶ τοῦδε τοῦ κακοῦ ἄδικόν τι παρὰ σοῦ
  • φρ. τὰ ἄδικα=τα κακά, οι συμφορές
  • ΑΙΣΧ Ικ 403-404 Ζεὺς... νέμων εἰκότως ἄδικα μὲν κακοῖς͵ ὅσια δ΄ ἐννόμοις { στους κακούς δίνει ο Δίας, όπως είναι εύλογο, συμφορές, στους δίκαιους αγαθά }
  • 2. άδικος, επιθετικός
  • φρ. ἄρχω χειρῶν ἀδίκων=αρχίζω επίθεση, επιτίθεμαι πρώτος, αδικώ πρώτος
  • ΑΝΤΙΦ 4.2.1 ἄρχων γὰρ χειρῶν ἀδίκων
  • ΛΥΣ 4.11 καὶ εἰ οὗτος ἦρχε χειρῶν ἀδίκων
  • 3. ατίθασος, αχαλιναγώγητος
  • για ζώα
  • ΞΕΝ ΚΠαιδ 2.2.26 οὔτε γὰρ ἅρμα δήπου ταχὺ γένοιτ' ἂν βραδέων ἵππων ἐνόντων οὔτε δίκαιον ἀδίκων συνεζευγμένων
  • ΕΠΙΡΡΗΜΑ άδικα, παράλογα
  • ΙΣΟΚΡ 17.1 περὶ τοῦ μὴ δοκεῖν ἀδίκως τῶν ἀλλοτρίων ἐπιθυμεῖν
  • ΑΡΙΣΤΟΦ Ιππ 1201 οἴμοι τάλας͵ ἀδίκως γε τἄμ΄ ὑφήρπασας
  • ΘΟΥΚ 6.82.3 οὐδὲ ἀδίκως καταστρεψάμενοι τούς τε Ἴωνας καὶ νησιώτας
  • ΣΟΦ Ηλ 113 αἳ τοὺς ἀδίκως θνῄσκοντας ὁρᾶθ΄
  • ΙΣΑΙΟΣ 12.9 ἀδίκως ὑβρίσθη ὑπὸ τῶν ἐν τῷ δήμῳ συστάντων
  • ΙΣΟΚΡ 15.288 ὧν τίνες ἂν ἀδικώτερον ἔχοιεν τὴν αἰτίαν ταύτην;
  • ΞΕΝ ΚΑναβ 7.1.16 ἔλεγον ὅτι ἀδικώτατα πάσχοιεν ἐκβαλλόμενοι εἰς τοὺς πολεμίους
 • ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟ

  • < ΔΙΚΗ >
  • Από: στερητικό ἀ- + δικ- + -ος.
 • ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟ

  • Ε2
  • επίθετο συγκρ. ἀδικώτερος, υπερθ. ἀδικώτατος
  • επίρρημα συγκρ. ἀδικώτερον, υπερθ. ἀδικώτατα
 • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΛΕΞΕΩΝ

  • ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΗΡΟ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
   • ουσιαστικά: ἀδικία, ἀδικίη, ἀδίκημα, τὸ ἀδίκιον 'αδίκημα', ἀδικίου γραφή 'καταγγελία εναντίον αυτών που βλάπτουν το δημόσιο', ἀδικομαχία 'μάχη με άδικα μέσα'
   • ρήματα: ἀδικέω, ἀνταδικέω, συναδικέω
   • επίθετα: ἄδικος
   • επιρρήματα: ἀδίκως
  • ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΙ
   • αιολ. ἀδικήω, δωρ. ἀδικίω
  • ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
   • ουσιαστικά: ἀδίκευσις, ἀδικοδοξία 'δόλιος σχεδιασμός', ἀδικοκρισία, ἀδικοπράγημα, ἀδικοπραγία, ἀδικητής 'αυτός που διαπράττει αδίκημα'
   • ρήματα: ἀδικοπραγέω, ἀδικοδοξέω 'επιζητώ τη δόξα με άδικα μέσα', ἀδικαμαχέω ΄μάχομαι με άδικα μέσα'
   • επίθετα: ἀδικητικός 'διατεθειμένος να διαπράξει αδίκημα', ἀδικόμαχος, ἀδικομήχανος 'αυτός που μηχανεύεται αδικίες', ἀδικοπήμων, ἀδικοχρήματος 'αυτός που έχει χρήματα άδικα αποκτημένα'
   • επιρρήματα: ἀδικαίως, ἀδικητικῶς 'με τον τρόπο κάποιου διατεθειμένου να διαπράξει αδίκημα'
  • ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΔΗΜΩΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
   • Επιτομή Λεξικού Κριαρά αδικ%
  • ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ
   • αδικοκρατία, αδικοκρισία, αδικοπραξία, αδικοπαθώ, αδικοπράττω, αδικοθανατώ
  • ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
   • Λεξικό Γεωργακά αδικ%
   • Λεξικό Κοινής Νεοελληνικής αδικ%
  • ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΙ
   • Πόντ. αδικεύω, Χίος Μ.Ασία Ιθ. Κέρκ. Κωνστ. Κρ. Πελοπ. Ζάκ. αδικητής 'αυτός που αδικεί', Πόντ. αδίκετος 'αυτός που δεν αδικήθηκε', Κως αδικομαχώ 'κοπιάζω μάταια'