Basic Lexicon of Ancient Greek

Go

Search options

 • ΛΗΜΜΑ

  • δηλόω
  • ρήμα
  • δηλῶ
 • ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

  • Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ και ΜΕΣΟ 1. δείχνω, παρουσιάζω, φανερώνω, αποκαλύπτω |με αιτ. |με αιτ. πράγμ. και δοτ. προσ. |με αιτ. και κτγ. |με κτγ. μτχ. |με ὅτι ή ὡς |απρόσ. με ὄτι ή ὡς |ειδοποιώ, αναγγέλλω 2. αποδεικνύω |με εμπρόθετο προσδιορισμό |υποδεικνύω |φρ. δηλοῖ δέ=αποδεικνύει, φανερώνει |επιστήμη |απόλ. 3. διασαφηνίζω, επεξηγώ, αναπτύσσω τις απόψεις μου, διηγούμαι |με εμπρόθετο προσδιορισμό Β. ΠΑΘΗΤΙΚΟ φανερώνομαι, αποκαλύπτομαι

  Εμφάνιση/Απόκρυψη Σημασιολογίας

  • Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ και ΜΕΣΟ
  • 1. δείχνω, παρουσιάζω, φανερώνω, αποκαλύπτω
  • με αιτ.
  • ΘΟΥΚ 6.47.1 δηλώσαντας δὲ τὴν ἐς τοὺς φίλους καὶ ξυμμάχους προθυμίαν
  • ΣΟΦ ΟιδΤ 76 ὅταν δ΄ ἵκηται͵ τηνικαῦτ΄ ἐγὼ κακὸς μὴ δρῶν ἂν εἴην πάνθ΄ ὅσ΄ ἂν δηλοῖ θεός
  • με αιτ. πράγμ. και δοτ. προσ.
  • ΣΟΦ Φιλ 616 εὐθέως ὑπέσχετο τὸν ἄνδρ΄ Ἀχαιοῖς τόνδε δηλώσειν ἄγων
  • ΑΙΣΧ Περ 519 ὡς κάρτα μοι σαφῶς ἐδήλωσας κακά
  • με αιτ. και κτγ.
  • ΣΟΦ ΟιδΚ 783 σε δηλώσω κακὸν
  • με κτγ. μτχ.
  • ΣΟΦ Αντ 242 δηλοῖς δ΄ ὥς τι σημαίνων νέον
  • ΗΡ 4.42 Λιβύη μὲν γὰρ δηλοῖ αὐτὴ ἐοῦσα περίρρυτος
  • με ὅτι ή ὡς
  • ΘΟΥΚ 4.68.6 ἐδήλουν δὲ οὐδὲν ὅτι ἴσασι τὰ πρασσόμενα { δεν άφησαν να φανεί ότι ήξεραν τίποτε για την συνωμοσία }
  • απρόσ. με ὄτι ή ὡς
  • ΗΡ 2.117 { οι στίχοι αυτοί, και μάλιστα οι τελευταίοι, φανερώνουν ότι τα Κύπρια έπη δεν είναι του Ομήρου αλλά κάποιου άλλου }
  • ΗΡ 9.68 δηλοῖ τέ μοι ὅτι πάντα τὰ πρήγματα τῶν βαρβάρων ἤρτητο ἐκ Περσέων { για μένα είναι φανερό ότι η δύναμη των βαρβάρων εξαρτάται ολοκληρωτικά από τους Πέρσες }
  • ΠΛ Πολιτ 497c τότε δηλώσει ὅτι τοῦτο μὲν τῷ ὄντι θεῖον ἦν { τότε θα το δείξει ολοφάνερα πως ήταν κάτι τι πραγματικά θεϊκό αυτό }
  • ειδοποιώ, αναγγέλλω
  • ΣΟΦ Ηλ 1106 ἴθ΄͵ ὦ γύναι͵ δήλωσον εἰσελθοῦσ΄ ὅτι Φωκῆς ματεύουσ΄ ἄνδρες Αἴγισθόν τινες { πήγαινε λοιπόν μέσα εσύ, γυναίκα, και πες τους πως δυο ξένοι απ΄ τη Φωκίδα τον Αίγισθο ζητούν }
  • 2. αποδεικνύω
  • ΑΝΤΙΦ 2.4 ἔργῳ δηλώσω οὐ παραγενόμενος { θα αποδείξω έμπρακτα ότι δεν ήμουν παρών }
  • ΘΟΥΚ 1.21.2 δηλώσει ὅμως μείζων (ενν.ὁ πόλεμος οὖτος) γεγενημένος αὐτῶν
  • με εμπρόθετο προσδιορισμό
  • ΣΟΦ Τραχ 369 ἔδοξεν οὖν μοι πρὸς σὲ δηλῶσαι τὸ πᾶν, δέσποινα
  • ΘΟΥΚ 1.90.2 τὸ μὲν βουλόμενον καὶ ὕποπτον τῆς γνώμης οὐ δηλοῦντες ἐς τοὺς Ἀθηναίους
  • υποδεικνύω
  • ΘΟΥΚ 1.72.1 δηλῶσαι δὲ περὶ τοῦ παντὸς ὡς οὐ ταχέως αὐτοῖς βουλευτέον εἴη { να υποδείξουν (στους Σπαρτιάτες), γενικά, ότι δεν έπρεπε να πάρουν αμέσως την απόφαση για το όλο ζήτημα }
  • φρ. δηλοῖ δέ=αποδεικνύει, φανερώνει
  • επιστήμη
  • ΑΡΙΣΤ ΖΜορ 652a ὁ δὲ μυελὸς θερμὸς τὴν φύσιν· δηλοῖ δ΄ ἡ λιπαρότης αὐτοῦ καὶ τὸ πῖον
  • απόλ.
  • ΑΡΙΣΤ Χρωμ 799a δηλοῖ δέ· πάντα γὰρ αὐτὰ γίνεται ξανθὰ καὶ περὶ τὸν τράχηλον͵ καὶ ὅλως ὅσα σπανίζει τροφῆς τῆς ἐν αὐτοῖς ὑπολειπούσης
  • 3. διασαφηνίζω, επεξηγώ, αναπτύσσω τις απόψεις μου, διηγούμαι
  • ΘΟΥΚ 2.62.1 δηλώσω δὲ καὶ τόδε
  • με εμπρόθετο προσδιορισμό
  • ΛΥΣ 10.7 ἀλλὰ περὶ ἑνὸς εἰπὼν περὶ πάντων ἐδήλωσεν
  • ΙΣΟΚΡ 11.9 πειράσομαί σοι διὰ βραχέων δηλῶσαι περὶ τὴν αὐτὴν ὑπόθεσιν
  • Β. ΠΑΘΗΤΙΚΟ φανερώνομαι, αποκαλύπτομαι
  • ΞΕΝ ΚΠαιδ 1.2.15 ἴνα δὲ σαφέστερον δηλωθῇ πᾶσα ἡ Περσῶν πολιτεία͵ μικρὸν ἐπάνειμι
  • ΑΡΙΣΤ Φυσιογν 806a ὁποῖα δὲ ταῦτά ἐστιν͵ ὕστερον δηλωθήσεται
 • ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟ

  • < ΔΗΛΟΣ >
  • Από: δηλ- + -όω.
  • Η λ. δῆλος προέρχεται από το ομηρ. επίθ. δέελος (και *δεαλος), που παράγεται από το δέατο (=καίω, λάμπω).
 • ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟ

  • Ρ4
  • δηλῶ, ἐδήλουν, δηλώσω, ἐδήλωσα, δεδήλωκα, ἐδεδηλώκειν
  • δηλοῦμαι, ἐδηλούμην, δηλώσομαι, ἐδηλωσάμην
  • παθ. μέλλ. δηλωθήσομαι, παθ. αόρ. ἐδηλώθην
 • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΛΕΞΕΩΝ

  • ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΗΡΟ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
   • ουσιαστικά: δήλωσις 'φανέρωση, υπόδειξη, εξήγηση', δήλωμα 'τρόπος, μέσο να δηλωθεί κάτι', ἀδηλότης
   • ρήματα: δηλόω, ἀδηλέω 'βρίσκομαι σε αβεβαιότητα', ἀδηλόω 'κάνω κάποιον αόρατο, διαγράφω', ἀποδηλόω 'φανερώνω', διαδηλόω 'φανερώνω εντελώς'
   • επίθετα: δῆλος, δέελος 'ορατός', ἄδηλος, ἀίδηλος 'αόρατος', διάδηλος 'εντελώς ευδιάκριτος', ἔκδηλος, ἔνδηλος 'φανερός, κατάδηλος', ἐπίδηλος 'ολοφάνερος', εὔδηλος 'ολοφάνερος', κατάδηλος, πρόδηλος, σύνδηλος, εὔδειλος 'καλά ορατός, φωτισμένος', εὐδείελος 'φανερός, ορατός από μακριά', δηλωτός, δηλωτικός
   • επιρρήματα: ἀδήλως, ἀιδήλως 'αόρατα', προδήλως
  • ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΙ
   • αιολ. ζάδηλος 'διάδηλος, διαφανής'
  • ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
   • ρήματα: καταδηλόω, παραδηλόω 'φανερώνω πλαγίως, υπαινίσσομαι', προδηλόω, ὑποδηλόω 'δείχνω έμμεσα ή συγκαλυμμένα, υπαινίσσομαι'
   • επιρρήματα: δήλως, διαδήλως, ἐκδήλως, ἐνδήλως, ἐπιδήλως, εὐδήλως, καταδήλως
  • ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΔΗΜΩΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
   • Επιτομή Λεξικού Κριαρά %δηλ%
  • ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ
   • δηλοποίησις, δηλοποιητικόν, δηλωτικώς, δηλωτός, δηλώτρια, αδήλωτος, διαδήλωσις, διαδηλωταί, διαδηλωτάρχης, διαδηλωτκός, εκδήλωσις, εκδηλωτικός, καταδήλωσις
  • ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
   • Λεξικό Γεωργακά %δηλ%
   • Λεξικό Κοινής Νεοελληνικής %δηλ%
  • ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΙ
   • Ήπ. Τήνος δηλιαίνω, Ήπ. δέλνω, Ήπ. το δηλωτικό 'κατάστιχο, μητρώο'
   • Το ιερό νησί των αρχαίων Ελλήνων, η Δήλος, ονομάστηκε έτσι γιατί φανερώθηκε ξαφνικά από τη θάλασσα για να βρει καταφύγιο και να γεννήσει η κυνηγημένη Λητώ.