Basic Lexicon of Ancient Greek

Go

Search options

 • ΛΗΜΜΑ

  • βία
  • ουσιαστικό
  • -ας
 • ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

  • Α.σωματική δύναμη, ισχύς, σθένος, αλκή |με κύρ.όν. ή επίθ. σε γεν.=ο γενναίος..., ο ανδρείος... |πνευματική ικανότητα Β. κατάχρηση δύναμης, άσκηση βίας, εξαναγκασμός, βαρβαρότητα |ανάγκη, ώθηση, πίεση |εξωτερική δύναμη, όχι φυσική (αντ. φύσις) |επιστημ. |οργή |προσωποποίηση |ως επίρρημα βίᾳ, πρός βίαν, μετά βίας, ὑπό βίας, ἐκ βίας=δια της βίας, χωρίς τη θέληση κπ. |βίᾳ με γεν. |φρ. βίᾳ (αντ. ἑκών)

  Εμφάνιση/Απόκρυψη Σημασιολογίας

  • Α.σωματική δύναμη, ισχύς, σθένος, αλκή
  • ΟΜ Ιλ 7.157 εἴθ΄ ὣς ἡβώοιμι͵ βίη δέ μοι ἔμπεδος εἴη { μονάχα να'μουν νέος και να είχα σταθερή τη δύναμή μου }
  • ΣΟΦ Αι 1335 μηδ΄ ἡ βία σε μηδαμῶς νικησάτω τοσόνδε μισεῖν ὥστε τὴν δίκην πατεῖν
  • ΑΡΙΣΤ ΑθΠολ 12.5 ὅσοι δὲ μείζους καὶ βίαν ἀμείνονες
  • με κύρ.όν. ή επίθ. σε γεν.=ο γενναίος..., ο ανδρείος...
  • ΑΙΣΧ ΕπτΘ 571 κακοῖσι βάζει πολλὰ Τυδέως βίαν { επιπλήττει επανειλημμένα με βαριά λόγια τον δυνατό Τυδέα }
  • ΣΟΦ Φιλ 314 τοιαῦτ΄ Ἀτρεῖδαί μ΄ ἥ τ΄ Ὀδυσσέως βία
  • ΟΜ Ιλ 11.690 ἐλθὼν γάρ ῥ΄ ἐκάκωσε βίη Ἡρακληείη
  • πνευματική ικανότητα
  • ΑΡΙΣΤ Ακουσ 804b διὰ τὸ πλῆθος καὶ τὴν βίαν τοῦ πνεύματος
  • Β. κατάχρηση δύναμης, άσκηση βίας, εξαναγκασμός, βαρβαρότητα
  • ΙΣΟΚΡ 14.24 ὑπὲρ τῶν ἰδίων κερδῶν καὶ τῆς αὑτῶν βίας λέγειν τολμῶσιν { τολμούν να μιλούν για τα δικά τους κέρδη και για τη βία που χρησιμοποιούν }
  • ΠΛ Νομ 711c τῷ τὴν τοιαύτην πειθὼ καὶ ἅμα βίαν εἰληφότι; { σ' αυτόν που χρησιμοποιεί τέτοιου είδους πειθώ και βία ταυτόχρονα }
  • ΛΥΣ 1.32 ἐάν τις ἄνθρωπον ἐλεύθερον ἢ παῖδα αἰσχύνῃ βίᾳ͵ διπλῆν τὴν βλάβην ὀφείλειν
  • ανάγκη, ώθηση, πίεση
  • ΣΟΦ Ηλ 256 ἀλλ΄ ἡ βία γὰρ ταῦτ΄ ἀναγκάζει με δρᾶν
  • ΑΡΙΣΤ Μηχ 854a πολλὴ γὰρ ἀφαιρεῖται ἰσχὺς ἡ τῆς φορᾶς καὶ βίας
  • εξωτερική δύναμη, όχι φυσική (αντ. φύσις)
  • επιστημ.
  • ΑΡΙΣΤ Ουρ 276a ἅπαντα γὰρ καὶ μένει καὶ κινεῖται καὶ κατὰ φύσιν καὶ βίᾳ
  • οργή
  • ΣΟΦ Φιλ 602 θεῶν βία καὶ νέμεσις, οἵπερ ἔργ' ἀμύνουσιν κακά;
  • προσωποποίηση
  • ΑΙΣΧ Πρ 168 Κράτος Βία τε
  • ως επίρρημα βίᾳ, πρός βίαν, μετά βίας, ὑπό βίας, ἐκ βίας=δια της βίας, χωρίς τη θέληση κπ.
  • ΕΥΡ Κυκλ 111 ἦ καὶ σὺ δεῦρο πρὸς βίαν ἀπεστάλης;
  • ΙΣΟΚΡ 4.40 μετὰ λόγου καὶ μὴ μετὰ βίας
  • ΞΕΝ Ελλ 6.3.8 ἀλλ΄ ὅπως δύνωνται βίᾳ κατέχειν τὰς πόλεις
  • ΘΟΥΚ 4.62.3 ἢ τῷ δικαίῳ ἢ βίᾳ πράξειν οἴεται
  • ΠΛ Πολ 537a μὴ τοίνυν βίᾳ͵ εἶπον͵ ὦ ἄριστε͵ τοὺς παῖδας ἐν τοῖς μαθήμασιν ἀλλὰ παίζοντας τρέφε
  • βίᾳ με γεν.
  • ΣΟΦ Αντ 60 εἰ νόμου βίᾳ ψῆφον τυράννων ἢ κράτη παρέξιμεν
  • φρ. βίᾳ (αντ. ἑκών)
  • ΑΡΙΣΤ ΗΕυδ 1224a ὁ δ᾽ ἐγκρατὴς ἐφ᾽ ἃ πέπεισται ἄγει, καὶ πορεύεται οὐ βίᾳ, ἀλλ᾽ ἑκών
 • ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟ

  • < ΒΙΑ >
 • ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟ

  • 02.1
  • ιων. βίη
 • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΛΕΞΕΩΝ

  • ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΗΡΟ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
   • ουσιαστικά: βιαιότης, βιασμός 'βία, παραβίαση', βιατάς 'ο ισχυρός, αυτός που επιβάλλεται βίαια'
   • ρήματα: βιάω, βιάζω 'πιέζω, αναγκάζω, ενεργώ με βία', ἀποβιάζω 'εκβιάζω, ωθώ προς τα πίσω, εξαναγκάζω', ἐκβιάζω 'διώχνω με τη βία', καταβιάζω 'υποτάσσω βίαια'
   • επίθετα: βίαιος 'ισχυρός, σφοδρός, βίαιος', βιαστικός 'επιβλητικός, βίαιος, εξαναγκαστικός', ἀντίβιος 'αυτός που αντιτάσσει βία εναντίον της βίας', ἀβίαστος, ἐναντίβιος 'αυτός που διάκειται εχθρικά', ὑπέρβιος 'υπερβολικά ισχυρός, άνομος, ακόλαστος'
   • επιρρήματα: βιαίως, ἀντιβίην, ἀβιάστως
  • ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΙ
   • ιων. βίη
  • ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
   • ουσιαστικά: βιαστής, βιαιοθανασία 'βίαιος θάνατος', βιαιοκλώψ 'αυτός που κλέβει με βία', βιαιομάχος, ἐκβιαστής, παραβίασις, παραβιασμός
   • ρήματα: βιαιοθανατέω, βιαιομαχέω, βιαφορέω, ἀντιβιάζομαι 'μεταχειρίζομαι βία εναντίον της βίας', εἰσβιάζομαι 'εισέρχομαι με τη βία', παραβιάζω
   • επίθετα: βιαστός 'αυτός που γίνεται με βία', βιαιοθάνατος, ἀνεκβίαστος 'αυτός που δεν μπορεί κάποιος να τον εκβιάσει', δυσεκβίαστος
   • επιρρήματα: βιαστικῶς, ὑπερβίως
  • ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΔΗΜΩΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
   • Επιτομή Λεξικού Κριαρά %βια%
  • ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ
   • βιαιοπαθής, βιαιοπραγέω, βιαιοπραγία
  • ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
   • Λεξικό Γεωργακά %βια%
   • Λεξικό Κοινής Νεοελληνικής %βια%
  • ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΙ
   • Πόντ. βία 'κύμα', Πόντ. βιαστός 'βιαστικός', Κύπ. βκιαστός 'βιαστικός'