Basic Lexicon of Ancient Greek

Go

Search options

 • ΛΗΜΜΑ

  • τιμή
  • ουσιαστικό
  • -ῆς
 • ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

  • Α. εκτίμηση, σεβασμός, αξιοπρέπεια, εκδήλωση τιμής και σεβασμού |τιμητική προσφορά, δώρο |με γεν. |με δοτ. προσ. |φρ. τιμὴν ή τιμὰς νέμειν, ἀπονέμειν, ὀπάζειν, πορεῖν, διδόναι, ἀποδιδόναι, φέρεσθαι, προσάπτειν, περιάπτειν |φρ. τιμῆς λαγχάνειν, τυγχάνειν |φρ. ἐν τιμῇ ή ἐν τιμαῖς εἶναι, ἔχειν, ἄγειν, ἄγεσθαι, τίθεσθαι |φρ. τιμῆς ἕνεκα |φρ. ἄξιος τιμῆς Β. 1. αξίωμα, τιμητική θέση, εξουσία, ἀρχοντες |τα δικαιώματα, τα προνόμια 2. η ανώτατη εξουσία των θεών και των βασιλιάδων, το υπέρτατο αξίωμά τους Γ. αξία, κόστος, αντίτιμο, υπολογισμός αξίας (για αποζημίωση, πρόστιμο και κατανομή φόρου)

  Εμφάνιση/Απόκρυψη Σημασιολογίας

  • Α. εκτίμηση, σεβασμός, αξιοπρέπεια, εκδήλωση τιμής και σεβασμού
  • ΟΜ Ιλ 24.57 εἰ δὴ ὁμὴν Ἀχιλῆϊ καὶ Ἕκτορι θήσετε τιμήν { την ίδια τιμή στον Αχιλλέα και στον Έκτορα }
  • ΘΟΥΚ 1.144.3 ἔκ τε τῶν μεγίστων κινδύνων...μέγισται τιμαὶ περιγίγνονται
  • ΔΗΜ 18.316 ὅσοι τι μετ' εὐνοίας πράττουσι, τῆς παρὰ τούτων τιμῆς καὶ φιλανθρωπίας μετεῖναι;
  • ΠΛ Πολ 503d μήτε παιδείας τῆς ἀκριβεστάτης δεῖν αὐτῷ μεταδιδόναι μήτε τιμῆς μήτε ἀρχῆς
  • ΑΡΙΣΤ Ρητ 1361a τιμὴ δ΄ ἐστὶν μὲν σημεῖον εὐεργετικῆς εὐδοξίας { τιμές απονέμονται σε κείνους που πιστεύεται ότι μπορούν να κάνουν το καλό }
  • τιμητική προσφορά, δώρο
  • ΗΡ 1.118 μέλλω θύειν τοῖσι θεῶν τιμὴ αὕτη πρόσκειται
  • ΠΛ Πολ 361c ἔσονται αὐτῷ τιμαὶ καὶ δωρεαὶ δοκοῦντι τοιούτῳ εἶναι { θα έχει τις τιμές και τις διακρίσεις κάθε ανθρώπου ο οποίος λογίζεται ως τέτοιος }
  • ΠΛ Νομ 696a ἰδιωτείᾳ καὶ βασιλείᾳ διαφέρουσαν οὐδ΄ ἡντινοῦν τιμὴν καὶ τροφὴν νέμετε
  • με γεν.
  • ΑΙΣΧ Αγ 637 χωρὶς ἡ τιμὴ θεῶν { χωριστά οι τιμές προς τους θεούς }
  • με δοτ. προσ.
  • ΠΛ Πολ 361c ἔσονται αὐτῷ τιμαὶ καὶ δωρεαὶ δοκοῦντι τοιούτῳ εἶναι { θα έχει τις τιμές και τις διακρίσεις κάθε ανθρώπου ο οποίος λογίζεται ως τέτοιος }
  • φρ. τιμὴν ή τιμὰς νέμειν, ἀπονέμειν, ὀπάζειν, πορεῖν, διδόναι, ἀποδιδόναι, φέρεσθαι, προσάπτειν, περιάπτειν
  • ΣΟΦ Αι 1351 εὖ λέγουσι τοῖς φίλοις τιμὰς νέμειν
  • ΠΛ Φαιδ 113d τῶν τε εὐεργεσιῶν τιμὰς φέρονται κατὰ τὴν ἀξίαν ἕκαστος
  • ΑΡΙΣΤ ΗΝικ 1123b τῆς ἀρετῆς γὰρ ἆθλον ἡ τιμή͵ καὶ ἀπονέμεται τοῖς ἀγαθοῖς
  • φρ. τιμῆς λαγχάνειν, τυγχάνειν
  • ΣΟΦ Ηλ 364 τῆς σῆς δ΄ οὐκ ἐρῶ τιμῆς τυχεῖν
  • ΔΕΙΝ 2.17 ἡγούμενοι τὸν τιμὴν λαμβάνοντα τῶν ἐν τῷ δήμῳ ῥηθήσεσθαι μελλόντων λόγων
  • φρ. ἐν τιμῇ ή ἐν τιμαῖς εἶναι, ἔχειν, ἄγειν, ἄγεσθαι, τίθεσθαι
  • ΗΡ 2.83 τό γε μάλιστα ἐν τιμῇ ἄγονται πάντων τῶν μαντηίων
  • ΠΛ Πολ 538e ἃ μάλιστα ἦγεν ἐν τιμῇ
  • ΠΛ Πολ 365a ὡς ἄνθρωποι καὶ θεοὶ περὶ αὐτὰ ἔχουσι τιμῆς
  • ΠΛ Αλκ1 121e ταῦτα δρῶντες ἐν μεγάλῃ τιμῇ εἰσιν
  • φρ. τιμῆς ἕνεκα
  • ΙΣΟΚΡ 15.217 ἐγὼ μὲν οὖν ἡδονῆς ἢ κέρδους ἢ τιμῆς ἕνεκά φημι πάντας πάντα πράττειν
  • φρ. ἄξιος τιμῆς
  • ΑΡΙΣΤ ΗΝικ 1123b οὐκ εἴη δ΄ ἂν οὐδὲ τιμῆς ἄξιος φαῦλος ὤν
  • ΣΟΦ Αντ 699 οὐχ ἥδε χρυσῆς ἀξία τιμῆς λαχεῖν;
  • Β.
  • 1. αξίωμα, τιμητική θέση, εξουσία, ἀρχοντες
  • ΘΟΥΚ 1.132.1 ἄνδρα γένους τε τοῦ βασιλείου ὄντα καὶ ἐν τῷ παρόντι τιμὴν ἔχοντα
  • ΙΣΟΚΡ 2.16 ἀλλὰ σκοπῇς ὅπως οἱ βέλτιστοι μὲν τὰς τιμὰς ἕξουσιν
  • ΔΗΜ 18.203 ἀλλ΄ ἀγωνιζομένη περὶ πρωτείων καὶ τιμῆς καὶ δόξης
  • ΑΡΙΣΤ Πολιτικ 1281a τιμὰς γὰρ λέγομεν εἶναι τὰς ἀρχάς
  • τα δικαιώματα, τα προνόμια
  • ΙΣΟΚΡ 7.55 τοὺς δὲ πρεσβυτέρους τῶν ἀθυμιῶν ταῖς τιμαῖς ταῖς πολιτικαῖς καὶ ταῖς παρὰ τῶν νεωτέρων θεραπείαις
  • ΔΗΜ 20.67 τῶν δὲ πολιτῶν μηδέν΄ ἄξιον δοκοίην ἔχειν δεῖξαι τῶν εὑρημένων ταύτην τὴν τιμήν
  • ΑΙΣΧΙΝ 3.183 τὸν δῆμον ᾔτησαν δωρεὰν καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ δῆμος τιμὰς μεγάλας͵ ὡς τότ΄ ἐδόκει͵ τρεῖς λιθίνους Ἑρμᾶς στῆσαι ἐν τῇ στοᾷ τῇ τῶν Ἑρμῶν
  • ΑΙΣΧ Ευμ 227 τιμὰς σὺ μὴ ξύντεμνε τὰς ἐμὰς λόγῳ { μην πας να μειώσεις τις τιμές μου με τα λόγια σου }
  • 2. η ανώτατη εξουσία των θεών και των βασιλιάδων, το υπέρτατο αξίωμά τους
  • ΗΣ Θεογ 462 ἵνα μή τις ἀγαυῶν Οὐρανιώνων ἄλλος ἐν ἀθανάτοισιν ἔχοι βασιληίδα τιμήν
  • ΣΟΦ Αντ 745 οὐ γὰρ σέβεις͵ τιμάς γε τὰς θεῶν πατῶν
  • Γ. αξία, κόστος, αντίτιμο, υπολογισμός αξίας (για αποζημίωση, πρόστιμο και κατανομή φόρου)
  • ΑΙΣΧ Περ 166 μήτε χρημάτων ἀνάνδρων πλῆθος ἐν τιμῇ σέβειν { δεν έχουν αξία τα πλούτη δίχως άνδρες }
  • ΞΕΝ Ελλ 5.2.10 τοὺς δὲ τὰ ἐκείνων πριαμένους ἐκ δημοσίου τὴν τιμὴν ἀπολαβεῖν
  • ΔΗΜ 19.137 ἔγνω τὴν τιμὴν οὐχὶ τῷ κυρίῳ τῶν πραγμάτων δεδωκώς (=είχε δώσει το αντίτιμο)
  • ΠΛ Πολ 371e οἳ δὴ πωλοῦντες τὴν τῆς ἰσχύος χρείαν, τὴν τιμὴν ταύτην μισθὸν καλοῦντες { ...το αντίτιμο αυτό το ονομάζουν μισθό }
  • ΑΡΙΣΤ Ρητ 1391a ὁ δὲ πλοῦτος οἷον τιμή τις τῆς ἀξίας τῶν ἄλλων { το χρήμα είναι το μέσον με το οποίο εκτιμώνται όλα τα άλλα πράγματα }
 • ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟ

  • < ΤΙΩ >
  • Από: τι- + -μή.
 • ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟ

  • Ο3
  • δωρ. τιμά
 • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΛΕΞΕΩΝ

  • ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΗΡΟ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
   • ουσιαστικά: τιμοκρατία, τιμοῦχος 'αυτός που κατέχει αξίωμα', ἀτιμία, ἀτιμαστήρ, ἀτίμωσις, τιμιότης, τίμημα, τίμησις, τιμητής, ἐπιτίμησις, τῖμος 'τιμή, πληρωμή', τιμωρία 'βοήθεια, εκδίκηση, τιμωρία', τιμώρησις, τιμωρητής, πρόστιμον
   • ρήματα: ἀτιμάω-ῶ, ἀτιμάζω, ἀτιμόω-ῶ, τιμάω-ῶ, ἀποτιμάω-ῶ 'περιφρονώ', ἐκτιμάω-ῶ, ἐντιμάω-ῶ 'αποτιμώ, καθορίζω την τιμή κάποιου πράγματος', ἐπιτιμάω-ῶ, προτιμάω-ῶ, ὑποτιμάω-ῶ 'κάνω μια εκτίμηση', τιμητεύω 'είμαι τιμητής', τιμωρέω-ῶ, ανατιμάω-ῶ, προστιμάω-ῶ 'επιβάλλω ποινή'
   • επίθετα: τίμιος 'αυτός στον οποίο αποδίδονται τιμές', τιμαλφής, ἀξιότιμος, ἔντιμος, ἐρίτιμος, ὁμότιμος, φιλότιμος, ἄτιμος, τιμητός, ἀτίμητος, τιμωρός, τιμητικός, τιμωρητέος, τιμωρητικός
  • ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΙ
   • δωρ. τιμά, αρκαδ. τιμασία
  • ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
   • ουσιαστικά: τιμητεία, τιμητήρ, τιμώρημα, τιμιουλκός, ἀντιτιμώρησις
   • ρήματα: τιμιουλκέω-ῶ 'ανεβάζω την τιμή ενός πράγματος'
  • ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΔΗΜΩΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
   • Επιτομή Λεξικού Κριαρά %τιμ%
  • ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ
   • τιμαλφήματα, τιμαλφόλιθος, τιμοκατάλογος, τιμολόγιον, ανατίμησις, ανατιμητικός, τιμολογέω-ώ, προστιμόω-ώ, τιμηματικός, τιμόγυνος 'ο ευγενικός με τις γυναίκες', αξιοτιμώρητος
  • ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
   • Λεξικό Γεωργακά %τιμ%
   • Λεξικό Κοινής Νεοελληνικής %τιμ%
  • ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΙ
   • Χίος τίμηση 'το μισό του εισοδήματος', τιμησιά 'συμβόλαιο σύμφωνα με τους όρους του οποίου ο ενοικιαστής ενός αγρού δίνει στον ιδιοκτήτη τη μισή σοδειά', Πόντ. τιμητäκός 'τιμητικός, τιμώμενος'
   • Η λέξη τιμάριον και όλες οι παραγόμενες από αυτήν, όπως για παράδειγμα οι τιμαριούχος, τιμαριωτικός κ.ά., δεν πρέπει να συσχετίζονται με την οικογένεια λέξεων του τιμῶ, γιατί η λέξη τιμάριον έχει περσική προέλευση.