Basic Lexicon of Ancient Greek

Go

Search options

 • ΛΗΜΜΑ

  • ἡγέομαι
  • ρήμα
  • αποθετικό
  • ἡγοῦμαι
 • ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

  • Α. 1. προπορεύομαι, προηγούμαι |απόλ. |οδηγώ κπ. |με δοτ. προσ. |με αιτ. τοπ. 2. είμαι αρχηγός σε κπ. κατάσταση, ενέργεια ή πράγμα |με δοτ. προσ. και γεν. πράγμ. |με γεν. πράγμ. 3. είμαι οδηγός σε κτ., είμαι πρώτος σε κτ. |με δοτ. |οδηγώ, διευθύνω κτ. |με αιτ. |η μτχ. ως επίθ., αντ. του ἑπόμενος |φρ. ὁδόν ἡγοῦμαι=προπορεύομαι στον δρόμο Β. 1. οδηγώ στρατό ή στόλο |με δοτ. 2. είμαι ο ηγεμόνας, ο άρχοντας, ο κυβερνήτης ή ο κτήτορας κπ. |με γεν. |με γεν. Γ. νομίζω, φρονώ, θεωρώ, πιστεύω |με κτγ. του Α |στον ΗΡ με την ίδια σημασία μόνο ο πρκ. ἥγημαι |φρ. ἡγοῦμαι (με ή και χωρίς) δεῖν και απρφ.=νομίζω ότι πρέπει να ..., θεωρώ καλό να...

  Εμφάνιση/Απόκρυψη Σημασιολογίας

  • Α.
  • 1. προπορεύομαι, προηγούμαι
  • απόλ.
  • ΟΜ Ιλ 24.95 πρόσθεν δὲ ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις ἡγεῖτο { μπροστά προηγούνταν η ανεμοπόδαρη γρήγορη Ίρη }
  • ΕΥΡ Φοιν 834 ἡγοῦ πάροιθε͵ θύγατερ
  • ΞΕΝ ΚΑναβ 2.4.5 αὖθις δὲ ὁ ἡγησόμενος οὐδεὶς ἔσται
  • οδηγώ κπ.
  • με δοτ. προσ.
  • ΟΜ Ιλ 22.101 ὅς μ΄ ἐκέλευε Τρωσὶ ποτὶ πτόλιν ἡγήσασθαι
  • ΑΡΙΣΤΟΦ Πλουτ 15 οἱ γὰρ βλέποντες τοῖς τυφλοῖς ἡγούμεθα
  • ΞΕΝ Αγησ 10.2 πρὸς πᾶσαν ἀρετὴν ἡγεῖσθαι τοῖς πολίταις
  • με αιτ. τοπ.
  • ΑΙΣΧ Ικ 501 ἡγεῖσθε βωμοὺς ἀστικούς͵ θεῶν ἕδρας
  • 2. είμαι αρχηγός σε κπ. κατάσταση, ενέργεια ή πράγμα
  • με δοτ. προσ. και γεν. πράγμ.
  • ΠΛ Νομ 730c ἀλήθεια δὴ πάντων μὲν ἀγαθῶν θεοῖς ἡγεῖται͵ πάντων δὲ ἀνθρώποις
  • ΞΕΝ ΚΠαιδ 8.7.1 ὁ δὲ Κῦρος ... τοῦ χοροῦ ἡγήσατο Πέρσαις κατὰ τὰ πάτρια
  • με γεν. πράγμ.
  • ΠΛ Μεν 97c φρόνησις μόνον ἡγεῖται τοῦ ὀρθῶς πράττειν
  • ΞΕΝ Απομν 2.3.15 νομίζεται τὸν πρεσβύτερον ἡγεῖσθαι παντὸς καὶ λόγου καὶ ἔργου
  • 3. είμαι οδηγός σε κτ., είμαι πρώτος σε κτ.
  • με δοτ.
  • ΟΜ Ιλ 22.247 ὥς φαμένη καὶ κερδοσύνῃ ἡγήσατ΄ Ἀθήνη { έτσι μίλησε η Αθηνά και τράβηξε πρώτη μπροστά με δόλο }
  • οδηγώ, διευθύνω κτ.
  • με αιτ.
  • ΕΥΡ Ικ 226 κοινὰς γὰρ ὁ θεὸς τὰς τύχας ἡγούμενος
  • ΔΗΜ 21.174 ἐπ΄ ἀλλοτρίου τὰς πομπὰς ἡγεῖτο͵ τοῦ Φιλομήλου τοῦ Παιανιέως ἵππου { οδηγούσε τις πομπές πάνω σε ξένο άλογο, του Φιλομήλου από την Παιανία }
  • η μτχ. ως επίθ., αντ. του ἑπόμενος
  • ΑΡΙΣΤ ΖΠορ 713b { ἡγούμενα σκέλη: τα μπροστινά πόδια }
  • φρ. ὁδόν ἡγοῦμαι=προπορεύομαι στον δρόμο
  • ΗΡ 9.15 οὗτοι δὲ αὐτῷ τὴν ὁδὸν ἡγέοντο ἐς Σφενδαλέας͵ ἐνθεῦτεν δὲ ἐς Τάναγραν
  • Β.
  • 1. οδηγώ στρατό ή στόλο
  • με δοτ.
  • ΟΜ Ιλ 2.687 οὐ γὰρ ἔην ὅς τίς σφιν ἐπὶ στίχας ἡγήσαιτο
  • ΕΥΡ Βακ 1359 ἄξω ΄πὶ βωμοὺς καὶ τάφους Ἑλληνικούς͵ ἡγούμενος λόγχαισι
  • ΛΥΣ 31.17 ὁρμώμενος γὰρ ἐξ Ὠρωποῦ, τοτὲ μὲν αὐτός μόνος, τοτὲ δ' ἑτέροις ἡγούμενος οἷς τὰ ὑμέτερα δυστυχήματα εὐτυχήματα ἐγεγόνει
  • 2. είμαι ο ηγεμόνας, ο άρχοντας, ο κυβερνήτης ή ο κτήτορας κπ.
  • με γεν.
  • ΘΟΥΚ 2.10.3 Ἀρχίδαμος ὁ βασιλεὺς τῶν Λακεδαιμονίων͵ ὅσπερ ἡγεῖτο τῆς ἐξόδου ταύτης
  • ΙΣΟΚΡ 9.45 ἡγούμενος τῶν ἡδονῶν͵ ἀλλ΄ οὐκ ἀγόμενος ὑπ΄ αὐτῶν
  • με γεν.
  • ΗΡ 1.95 ἡγήσαντο τῆς Ἀσίης
  • ΗΡ 7.148 ἡγεόμενοι κατὰ τὸ ἥμισυ πάσης τῆς συμμαχίης
  • Γ. νομίζω, φρονώ, θεωρώ, πιστεύω
  • ΘΟΥΚ 2.89.5 οὐκ ἂν ἡγοῦνται μὴ μέλλοντάς τι ἄξιον τοῦ παρὰ πολὺ πράξειν ἀνθίστασθαι ὑμᾶς
  • ΑΡΙΣΤΟΦ Ιππ 32 φέρ΄ ἐτεὸν ἡγεῖ γὰρ θεούς; { πιστεύεις πως υπάρχουν θεοί; }
  • ΑΡΙΣΤ Πολ 1332b τοὺς θεοὺς καὶ τοὺς ἥρωας ἡγούμεθα τῶν ἀνθρώπων διαφέρειν
  • με κτγ. του Α
  • ΑΙΣΧ Χο 902 ἅπαντας ἐχθροὺς τῶν θεῶν ἡγοῦ πλέον
  • ΑΡΙΣΤ Προβλ 962a διὰ τί τὸν μὲν πταρμὸν θεὸν ἡγούμεθα εἶναι͵ τὴν δὲ βῆχα ἢ τὴν κόρυζαν οὔ;
  • στον ΗΡ με την ίδια σημασία μόνο ο πρκ. ἥγημαι
  • ΗΡ 2.115 περὶ πολλοῦ ἥγημαι μὴ ξεινοκτονέειν { το θεωρώ σπουδαίο πράγμα να μην σκοτώσω ξένο }
  • φρ. ἡγοῦμαι (με ή και χωρίς) δεῖν και απρφ.=νομίζω ότι πρέπει να ..., θεωρώ καλό να...
  • ΑΡΙΣΤ ΑθΠολ 40.3 κελευουσῶν τῶν συνθηκῶν ἑκατέρους ἀποδιδόναι χωρίς..ἡγούμενοι τοῦτο πρῶτον ἄρχειν δεῖν τῆς ὁμονοίας { η συμφωνία προέβλεπε ότι οι δύο παρατάξεις θα επέστρεφαν χωριστά τα χρήματα θεωρώντας ότι θα έπρεπε να αρχίσει από αυτό η ομόνοια μεταξύ τους }
  • ΘΟΥΚ 2.42.4 { πιστεύοντας ότι χρέος έχουν κάλλιο να χαθούν παρά να σωθούν υποχωρώντας }
 • ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟ

  • < ΗΓΕΟΜΑΙ >
  • Από ιε. ρίζα *sag- (=ιχνηλατώ), πβ. λατ. sagio, γοτθ. sakjan, αρχ. ιρλ. saigim.
 • ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟ

  • Ρ3 (μόνο μέση φωνή)
  • ἡγοῦμαι, ἡγούμην, ἡγήσομαι, ἡγησάμην, ἥγημαι
  • παθ. αόρ. ἡγήθην
 • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΛΕΞΕΩΝ

  • ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΗΡΟ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
   • ουσιαστικά: διήγησις, ἐπιδιήγησις, ὑφήγησις, ἐσήγησις, ἐσηγητής, ἡγεμών, ἡγεμονία, τά ἡγεμόσυνα 'θυσία', ἡγητής, εἰσηγητής, ἐξήγησις, ἐξηγητής, ἁγησίλαος 'αρχηγός λαού', ἡγήτωρ, ἡγητήρ (θηλ. ἡγήτειρα), ἡγησίστρατος, ἡγησίπολις, ἡγήσιππος, διεξήγημα, εἰσήγημα
   • ρήματα: διηγοῦμαι, ἐξηγοῦμαι, ἐσηγοῦμαι, κατηγοῦμαι, ναυπηγοῦμαι, ὑφηγοῦμαι, ἐπιχορηγῶ
   • επίθετα: διηγηματικός, ἡγεμονικός, ἀδιήγητος, ἀπηγήσιος, ἐσηγητέος, ἡγητικός, ἀχορήγητος, διηγητέος, διηγητικός, ἀπεριήγητος, εὐάγητος
   • επιρρήματα: ἀδιηγήτως
  • ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΙ
   • δωρ. ἀρχαγέτας, δωρ. λαγέτας, δωρ. ἁγήτωρ, ιων. κυνηγέτης, κυνηγετέω
  • ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
   • ουσιαστικά: ἥγησις, ἀφήγησις, εἰσήγησις, ἐξήγησις, περιήγησις, ἀντιδιήγησις, ἥγημα, ἀφήγημα, διηγημάτιον, καθηγεμών, ἡγεμονίς, ἡγεμόνη, ἡγεμονεύς, ἡγεμόνευμα, ἀφηγητής, περιηγητής, προηγητής, διηγητής, εἰσηγητής, ἀστρατηγησία, ἐπεξήγησις, ἐπιχορήγημα, ἐπιχορήγησις, ἐφήγησις, ἡγητηρία, ἐξήγημα, ἐπεκδιήγησις
   • ρήματα: ἀφηγοῦμαι, εἰσηγοῦμαι, ἐξηγοῦμαι, καθηγοῦμαι, περιηγοῦμαι, προηγοῦμαι, ὑφηγοῦμαι, ἀντιχορηγῶ, ἀντιστρατηγῶ, ἐπεκδιηγοῦμαι, ἐπεξηγοῦμαι, στρατηγοῦμαι
   • επίθετα: ἡγεμόνιος, ἀδιήγητος, ἀξιαφήγητος, περιήγητος, ἀδιεξήγητος, ἀνεκδίηγητος, ἀνεξήγητος, ἀνεπεξήγητος, ἀξιαφήγητος, ἀξιοδιήγητος, ἀξιοστρατήγητος, ἀπεριήγητος, ἡγήσιμος, αὐτοδιήγητος, ἀστρατήγητος, ἐπεξηγητέος, ἐπεξηγητικός, δυσεξήγητος, δυσχορήγητος, ἐπιχορηγητέος, εὐαφήγητος, εὐδιήγητος, δυσδιήγητος, ἡγητέος, αὐτοχορήγητος, ἀφηγηματικός, ἀφηγητέος, διηγηματικός, εἰσηγητέος, εἰσηγητικός, εἰσηγητήριος, ἐξηγηματικός, ἐξηγητέος, ἐξηγητικός
   • επιρρήματα: ἀπροδιηγήτως, ἀστρατηγήτως
  • ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΔΗΜΩΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
  • ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ
   • ηγεμονία 'το αξίωμα', ηγεμονεία 'ο τόπος', ηγεμονείον 'οίκος ηγεμόνος', ηγεμονίδης, ηγεμονικότης, ηγεμονίσκος, ηγεμονομάχος, ηγεμονομήτωρ, ηγεμονόπαις, ηγεμονοπρέπεια, ηγεμονοπρεπής, ηγετίδια 'μικροί πολιτικοί ηγέτες', ηγετική, ηγετολόγια
  • ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
  • ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΙ
   • Πελοπ. ηγεμονία 'διάθεση', Κύθν. Σύρ. ᾽γεμόνας, Χίος ᾽γεμονιάς, ᾽γουμενιάς, Ικαρ. ᾽γέονας 'βασίλισσα των μελισσών', Κάρπαθ. ᾽γέτης 'παπαγαλόψαρο', Νάξ. ηγούμαι 'πιστεύω'
   • Η λέξη ἁγήτωρ είναι επίθετο του Δία στη Σπάρτη. Η λέξη ἡγητηρία είναι το όνομα γλυκού, αποξηραμένων σύκων που προσφερόταν στη γιορτή των Πλυντηρίων.