"Institute of Educational Policy" Books

Search

Go
Show

Εκπαιδευτικές εφαρμογές

Στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγονται όλες οι εφαρμογές που αποσκοπούν στην εκπαίδευση των χρηστών σε οποιοδήποτε αντικείμενο οποιασδήποτε βαθμίδας.

Εκπαιδευτικό λογισμικό Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζονται τα προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για την υποστήριξη της διδασκαλίας γνωστικών αντικειμένων.

Η καλπάζουσα παραγωγή εκπαιδευτικού λογισμικού και το αυξανόμενο με εντυπωσιακούς ρυθμούς ενδιαφέρον για τα σχετικά προϊόντα που κυκλοφορούν στο εμπόριο, προσδίδουν στις εφαρμογές αυτού του τύπου ιδιαίτερη σημασία. Το εκπαιδευτικό λογισμικό μπορεί να χωριστεί σε ιδιαίτερες κατηγορίες, ανάλογα με τους στόχους που μπορεί να εξυπηρετήσει και τη φιλοσοφία του σχεδιασμού του, η οποία σηματοδοτεί διαφορετικές θεωρίες μάθησης.

Οθόνη από το πρόγραμμα εκμάθησης (tutor) του Mathcad

Προγράμματα όπως το Cabri-Γεωμέτρης ή το Geometer Sketch Pad προσφέρουν τη δυνατότητα κατασκευής ενός γεωμετρικού σχήματος με συγκεκριμένες ιδιότητες και το δυναμικό χειρισμό του με τη βοήθεια του ποντικιού. Ένα τέτοιο "ηλεκτρονικό εργαστήριο" Γεωμετρίας αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την ανακάλυψη των ιδιοτήτων των Γεωμετρικών σχημάτων και την προσέγγιση εννοιών.

Έτσι, μπορούμε να διακρίνουμε διάφορα προϊόντα που αποσκοπούν: - Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως είναι η ευχέρεια στην ανάγνωση, η ορθογραφία, η αναγνώριση γεωμετρικών σχημάτων, η αναγνώριση στοιχείων από τη φύση (ζώων, φυτών, κλπ.), η ετυμολογία λέξεων, ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου κλπ., τα οποία προορίζονται κυρίως για τις κατώτερες βαθμίδες εκπαίδευσης. - Στην επανάληψη γνώσεων σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα, κυρίως σ’ αυτά που απαιτούν απομνημόνευση. - Στην προσέγγιση και ανακάλυψη εννοιών με πειραματισμό (διερευνητική μάθηση), με σκοπό την ανάπτυξη της αυτενέργειας, της δημιουργικότητας και της κρίσης του μαθητή.

Ακολουθώντας τις οδηγίες ανακαλύπτουμε μια ενδιαφέρουσα απόδειξη του Πυθαγορείου θεωρήματος, με τη βοήθεια του Sketchpad

Ο σχεδιασμός μιας εκπαιδευτικής εφαρμογής αξιοποιεί διάφορες τεχνικές ανάπτυξης λογισμικού -όπως χρήση πολυμέσων, προσομοίωση, εικονική πραγματικότητα, κλπ.- και μπορεί να περιλαμβάνει και στοιχεία αυτοαξιολόγησης του μαθητή με καταγραφή των σωστών ή λανθασμένων απαντήσεων ή ενεργειών, για την ενημέρωση του ίδιου και των δασκάλων του σχετικά με την επίδοσή του.

Το περιβάλλον του Function Probe προσφέρεται για τη μελέτη αλγεβρικών συναρτήσεων. Διαθέτει ευκολίες για τη συμπλήρωση του πίνακα τιμών και τη δημιουργία της αντίστοιχης γραφικής παράστασης. Στην εικόνα, ενώ "στρεβλώνεται" με το κατάλληλο εργαλείο η γραφική παράσταση της ψ=2ημχ παρατηρούμε τη μορφή που παίρνει η συνάρτηση.

Δικτυακές εφαρμογές - διδασκαλία από απόσταση Η ενσωμάτωση δικτυακών δυνατοτήτων στο εκπαιδευτικό λογισμικό προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα. Η άμεση επικοινωνία ανάμεσα σε ομάδες μαθητών διευκολύνει τη συνεργασία από απόσταση. Οι μαθητές έχουν έτσι την ευκαιρία να ανταλλάσσουν απόψεις και να διευρύνουν τις αντιλήψεις τους σε διάφορους τομείς, γνωστικούς και πολιτιστικούς. Οι δικτυακές δυνατότητες, εξάλλου, χρησιμοποιούνται ευρέως και στη διδασκαλία από απόσταση, για την προσφορά ευκαιριών σε άτομα που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε κέντρα εκπαίδευσης (κατοίκους ακριτικών περιοχών, άτομα με ειδικές ανάγκες, κλπ.).

Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση Μια άλλη ιδιαίτερα σημαντική κατηγορία λογισμικού είναι αυτή που υποστηρίζει την επαγγελματική εκπαίδευση. Σ’ αυτήν την κατηγορία συγκαταλέγονται κυρίως προγράμματα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων από τις πιο απλές, όπως είναι η άσκηση στην πληκτρολόγηση με τυφλό σύστημα, μέχρι τις πιο εξειδικευμένες και επικίνδυνες, όπως είναι η εκπαίδευση πιλότων, αστροναυτών, κλπ. Τα προγράμματα της τελευταίας κατηγορίας λειτουργούν κυρίως με προσομοίωση φαινομένων, ώστε να μη διατρέχει κινδύνους ο εκπαιδευόμενος.