Epitome of the Kriaras Dictionary

Go

Search options

Basket

Results for: Ν
607 items total [1 - 10]
να (I), σύνδ.· ναν.
 • I. Σε κύριες προτάσεις
  • Ά
   • 1) Με οριστ. ιστ. χρόνου εκφράζει
    • α) επιθυμία ή ευχή απραγματοποίητη (οριστ. ευχετική):
     • Να βρέθηκα μιτά της (Κυπρ. ερωτ. 10631
     • Να μη είχα εγεννήθην (Βέλθ. 427
    • β) κ. δυνατό ή ενδεχόμενο:
     • (Αχιλλ. L 511
     • η μέση του να έλεγες ωραίον δακτυλιδίτσιν (Ιμπ. 80).
   • 2) Σε ευθείες ερωτ. προτάσεις συνοδεύει οριστ. ιστ. χρόνου προκ. να εκφραστεί η αμφιβολία εκείνου που ρωτά για το αν θα πάρει απάντηση:
    • είντα να θέλαν ποίσειν …; (Μαχ. 3604
    • ποιον να είχε πιάσει και ο αγάς; (Λίμπον. 423).
  • Β́
   • 1) Με υποτ. εκφράζει
    • α) απλή βούληση, στο ά πρόσ. εν. ή πληθ. (υποτ. βουλητική):
     • (Μαχ. 823
     • όμως να έλθωμεν εις το προκείμενον (Ιστ. πατρ. 1893
     • (με προηγ. την προσωπ. αντων. ως εμφατικό υποκ. για να εκφραστεί έντονη θέληση):
      • (Σαχλ. B́ PM 477
      • εγώ να 'μαι για λόγου του κι εκείνος ογιά μένα (Ερωτόκρ. Γ́ 1138
    • β) προτροπή, παραχώρηση, προσταγή, στο β́ και γ́ πρόσ. εν. ή πληθ.:
     • στρατιώτες μου, να 'ρθείτε (Χορτάτση, Ελευθ. Ιερουσ. Β́ 51· Ασσίζ. 14315
     • όποιος νικητής βγει …, να 'χει τα δώρα τ’ ακριβά (Ερωτόκρ. Β́ 126
    • γ) απειλή, στο β́ πρόσ.:
     • ρηγόπουλε … να γνωρίσεις σήμερο ο Αντρόμαχος ποιος έναι (Ερωτόκρ. Β́ 1596
    • δ) ευχή (υποτ. ευχετική):
     • μαγάρι εδά να συβαστεί (Ερωτόκρ. Έ 227
     • Καλά να 'ν’ τ’ άστρη … στο διάφορός σου (Κυπρ. ερωτ. 10445
     • (παρενθετικά) φρ.
      • (1) να ζεις, να ζήσεις, κ.ά., βλ. ζω (I) Ά1φρ. β·
      • (2) να ζιω, να ζούμε, κ.ά., βλ. αυτ. φρ. γ·
    • ε) έκπληξη:
     • ο μέγας μάστρος, ο φίλος μου, να κρατεί τούτον το κακόν; (Μαχ. 145
    • στ) σε συνεκφ. με το μόνο (να), αξίωση ή παράκληση που είναι ταυτόχρονα όρος, προϋπόθεση:
     • (Χορτάτση, Ελευθ. Ιερουσ. Δ́ 19
     • νικούμε τον τον Δάρειον, μόν’ να 'ν’ καλή η καρδιά μας (Αλεξ. 710).
   • 2) Συνοδεύει υποτ. σε διηγήσεις ή περιγραφές περασμένων γεγονότων αντί οριστ. παρατ. (υποτ. διηγηματική):
    • να βγαίνουν από δυο μερές … να πιάνουν τους Αγαρηνούς (Τζάνε, Κρ. πόλ. 5321).
   • 3) Σε ευθείες ερωτ. προτάσεις εκφράζει
    • α) απορία (υποτ. απορημ.):
     • άνθρωπον κενόδοξον τις να τον αγαπήσει; (Σπαν. Α 239
    • β) αγανάκτηση ή δυσφορία:
     • γιατί ν’ αφήσεις τόσο κακό τ’ αμμάτια μου να δούσινε; (Ερωφ. Έ 413).
   • 4) Συνοδεύει υποτ. προκ. να εκφραστεί αμφιβολία ή κ. το ενδεχόμενο αντί θα και οριστ.:
    • ο βασιλεύς φιλάνθρωπος και να σε συμπαθήσει (Γλυκά, Στ. 523· 314).
 • II. Σε δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις
  • Ά Ειδικές
   • 1)
    • α) Εισάγει ειδική πρόταση που εκφέρεται με οριστ. (μετά τα ρ. κρίνω, νομίζω, κ.τ.ό.) (υποδηλώνει κ. το αμφίβολο):
     • κρίνω να 'φυγε αποδώ (Χορτάτση, Ελευθ. Ιερουσ. Β́ 146
     • Χρόνους εκαρτερήσαμεν, νομίζω να ήσαν δύο (Λίβ. N 2550
    • β) συνοδεύει πλεοναστικά τους ειδικούς συνδ. ότι, πως σε προτάσεις που εκφέρονται με οριστ.:
     • ως χιλιάδες είκοσι παντέχω ότι να ήτον (ενν. το φουσσάτο) (Χρον. Τόκκων 435· Χριστ. διδασκ. 150).
   • 2)
    • α1) Με υποτ.:
     • μεν νοιαστείς ποτέ μου να σκαλέψω την έννοιαν μου αχ το 'δείν των αμματιώσ σου (Κυπρ. ερωτ. 635
    • α2) με επόμ. το θα για να εκφραστεί η έντονη επιθυμία του υποκ. γι’ αυτό που δηλώνει η πρόταση:
     • η Ήρα … γροικά το μήλο το χρουσό να θα κλερονομήσει (Φορτουν. Ιντ. β́ 45· Ιντ. γ́ 89
 • β) συνοδεύει τους ειδικούς συνδ. ότι, πως σε προτάσεις που εκφέρονται με υποτ. εκφράζοντας κ. το αμφίβολο ή ενδεχόμενο:
  • (Πεντ. Γέν. XV 8
  • ελόγιασεν η λυγερή πως ν’ αγαπά άλλη κόρη το ταίρι τση (Ερωτόκρ. Β́ 655).
 • Β́ Βουλητικές
  • 1) Εισάγει βουλητική πρόταση που εκφέρεται με υποτ. (άρν. μη)
   • α) μετά ρ. κυρίως βουλητικά και δυνητικά
    • α1) ως αντικ. του ρ. της κύριας:
     • φίλος μου … θέλω να 'σαι (Χορτάτση, Ελευθ. Ιερουσ. Δ́ 110
     • πώς η Τύχη ενάντιον σας να κλώσει εσυγκατέβη; (Απόκοπ. 390· Ιμπ. 461
    • α2) ως υποκ. απρόσ. ρ. ή έκφρ.:
     • (Ασσίζ. 2307
     • είναι ντροπή σου … τα ψόματα να λέγεις (Ερωτόκρ. Β́ 883
    • α3) ως προσδ., διασάφηση όρου της κύριας πρότασης:
     • Περίσσια είχα πεθυμιά … να σασε δούσιν … τ’ αμμάτια τα δικά μου (Χορτάτση, Ελευθ. Ιερουσ. Ά 128· Ερωφ. Β́ 99
   • β) μετά το ρ. κάμνω και τροπ. επίρρ.:
    • κακά 'καμα να σμίξω μετά κείνο (Ερωφ. Β́ 106· Κυπρ. ερωτ. 452
   • γ) μετά τις προθ. άνευ, δίχως:
    • να τον κρατεί εις την φυλακήν …, άνευ να του κακοποιήσει (Ασσίζ. 31531· Ερωφ. Χορ. δ́ 716).
  • 2) Συνοδεύεται πλεοναστικά
   • α) από τους συνδ. ότι, πως, ότι πως, όπως και την πρόθ. διά:
    • ελπίζω … ότι να ευτυχήσεις (Χρον. Μορ. H 1389
    • τάσσω σου … πως … στον Άδη να σε πέψω (Ερωφ. Έ 635· Βακτ. αρχιερ. 136), (Χρον. Τόκκων 84
    • ουκ εδυνήθησαν διά να τον απαντήσουν (Ιμπ. 352
   • β) από κάπ. πτώση του ουδ. άρθρου:
    • ηγάπα και το να με είχε … εις την δουλοσύνην του (Σφρ., Χρον. 347
    • ήθελα του να τονε ρωτήσω (Λίβ. (Lamb.) N 54).
  • 3) Σε συνεκφ. με το θε
   • α) θε να = θα, πρόκειται να:
    • για το κυνήγι οπού 'καμε θάνατο θε να πάρει (Ερωτόκρ. Β́ 716
   • β) εκφράζει ταυτόχρονα
    • β1) δυνατή θέληση ή απόφαση:
     • δε θε ν’ αφήσω να χαθώ … (Ερωφ. Γ́ 57· Δ́ 670
    • β2) κ. ενδεχόμενο:
     • Τούτο το πράμα … θε να σε βλάψει με καιρόν (Ερωτόκρ. Γ́ 128).
  • 4) Με οριστ. ιστ. χρόνου όταν δηλώνεται
   • α) ευχή απραγματοποίητη:
    • ήθελα ν’ είχα ζωντανόν τώρα τον Ευριπίδη (Λίμπον. 73
   • β) απλή σκέψη του λέγοντος:
    • όλπιζα … 'ς τίτοιον λιμνιώναν να 'σωσα την στράταν (Κυπρ. ερωτ. 10716).
 • Γ́ Ενδοιαστικές, με τα μόρ. μη, μηδέν, μήμπα, και υποτ. (άρν. μη):
  • τρομάσσω να μη γυρίσει η τύχη μου (Ερωφ. Β́ 332· Συναξ. γυν. 785), (Στάθ. Β́ 88
  • (με επόμ. το μήπως, βλ. ά. 1).
 • Δ́ Πλάγιες ερωτηματικές
  • 1) Ακολουθεί ερωτ. αντων. ή επίρρ.
   • α) με απλή οριστ.:
    • σε ρωτώ …, τα παιδιά … τάχα τι να τα κάμανε οι Τούρκοι …; (Τζάνε, Κρ. πόλ. 18112
   • β) με οριστ. δυνητική:
    • Να 'ξευρα … την σωτηριάν πού να ’βρα (Κυπρ. ερωτ. 10031
   • γ) με υποτ. απορημ.:
    • μέσα του εδιαλογίζετο πώς να τον αποθάνει (Ερωτόκρ. Β́ 776).
  • 2) Ακολουθεί το σύνδ. μήπως σε είδος πλάγιας ερώτησης που δηλώνει κ. ενδεχόμενο, επιδιωκόμενο, επιθυμητό και εκφέρεται με υποτ. (βλ. και μήνα 3α, μήπως 2):
   • ρίκτει … εις τον αετόν μήπως να τον δοξεύσει (Λίβ. Esc. 2694· Κατζ. Ά 124).
 • III. Σε δευτερεύουσες επιρρ. προτάσεις
  • Ά Αιτιολογικές
   • 1) Εισάγει αιτ. πρόταση που εκφέρεται με απλή οριστ.:
    • ουδέν εντέχεται να έχει (ενν. ο ιερεύς) καμίαν τιμωρίαν …, να δεν εγίνωσκεν (Ασσίζ. 11527).
   • 2) Με υποτ.:
    • α)
     • τ’ άδικο … του ριζικού ήτο χάρη, όχι να 'ν’ ο Κυπρίδημος καλλιά του παλληκάρι (Ερωτόκρ. Β́ 1830
    • β) με προηγ. την πρόθ. διά (γιά):
     • διά να μη έχω φίλον, έγινα ωσάν το ξύλο (Συναξ. γυν. 1047· Ερωτόκρ. Β́ 719
    • γ) με προηγ. το επίρρ. μόνε, βλ. μόνον Β́3.
  • Β́ Τελικές
   • 1)
    • α) Συν. μετά ρ. κίνησης, με υποτ. (άρν. μη):
     • μ’ έστειλε να σε κάμω να συβαστείς (Ερωφ. Γ́ 99
     • τους Ρωμαίους έκραξε να πάσι να βοηθούσι (Τζάνε, Κρ. πόλ. 28325
    • β) με προηγ. την πρόθ. διά (για, ογιά) και τους συνδ. όπως, ως, ότι:
     • πήγαν εις πηγάδι, διά να κατοικήσουσι (Αιτωλ., Μύθ. 196· Ερωφ. Γ́ 295), (Τζάνε, Κρ. πόλ. 4163
     • τα κάστρη να φυλάξουσιν, όπως να μη τα χάσουν (Χρον. Τόκκων 127· Ιστ. Βλαχ. 2479), (Συναξ. γυν. 702
    • γ) με επόμ. το θα:
     • θέλ’ έβγει ο δράκος πάλι να θα σ’ αρπάξει (Ιντ. κρ. θεάτρ. Γ́ 14).
   • 2) Με προηγ. το άρθρο σε θέση παλαιού απαρεμφ.:
    • καλούσιν των Ελλήνων άρχοντες του να δικάσουν (Ερμον. Φ 354· Ψ 252).
  • Γ́ Αποτελεσματικές
   • 1) Με υποτ.·
    • α) το αποτέλεσμα εμφανίζεται ως απλή σκέψη εκείνου που μιλεί ή ως ενδεχόμενο:
     • δεν ήτο ποιος να του μιλεί …, να του αλαφρώσει ο λογισμός (Ερωτόκρ. Β́ 620· Κυπρ. ερωτ. 9024
    • β) δηλώνει συμφωνία ή όρο:
     • επροσκύνησαν να δίδουν χαράτσιον … (Κώδ. Χρονογρ. 49
    • γ) εξαρτάται από την προστ. κάμε, ‑ετε του ρ. κάμνω:
     • τα λόγια που σου θέλει πει κάμε να τα θυμάσαι (Γαδ. διήγ. 322· Ιντ. κρ. θεάτρ. Ά 3
    • δ) με προηγ. την πρόθ. για και το σύνδ. και:
     • αργεί … την παιδωμή να δώσει, για να 'χει ο φταίστης τίβοτας καιρό να μεταγνώσει (Ερωφ. Γ́ 308
     • όμως δεν επήγασι μακρά και να γλυτώσουν (Κορων., Μπούας 97).
   • 2) Με δυνητική οριστ.·
    • το αποτέλεσμα εμφανίζεται ως δυνατό ή πιθανό:
     • (Ερωφ. Δ́ 442
     • έθελα θωρείν το πρόσωπόσ σου να 'δα ποτέ μου αγάπην εις αυτόν σου (Κυπρ. ερωτ. 8620
    • (με προηγ. την πρόθ. για):
     • (Ερωφ. Γ́ 127).
   • 3) Εισάγει μόνο του ή με προηγ. το σύνδ. (ο)γιά είδος τελικής - αποτελεσματικής πρότασης που εκφέρεται με υποτ.:
    • δώσ’ μου μια γλυκιά θωριά να ξοριστούσι … οι πόνοι (Ερωφ. Δ́ 401
    • τη γη ποτίζεις, για να μπορού να ζιου τα πλάσματά σου (Ερωφ. Χορ. δ́ 719· Ερωτόκρ. Β́ 925).
  • Δ́ Υποθετικές
   • 1) Με οριστ. ιστ. χρόνου· η υπόθεση λαμβάνεται ως κ. αντίθετο από το πραγματικό ή ως απλή σκέψη αυτού που μιλεί:
    • να 'μπόρουν εις χαρτίν να γράψα τα πάθη μου …, … έθελεν πάψειν απού μεν η κάψα (Κυπρ. ερωτ. 231· Ιμπ. 147).
   • 2)
    • α) Με υποτ. συν. αορ.· η υπόθεση λαμβάνεται ως κ. ενδεχόμενο ή προσδοκώμενο ή αόριστα επαναλαμβανόμενο:
     • (Λίβ. Esc. 1440
     • να σιγανέψουν οι καιροί, ολπίζω να ψαρέψω (Ερωτόκρ. Β́ 480
     • Σπουδαίον άνδρα να ιδούν (ενν. οι αμαθείς), πολλά τονε μισούσιν (Γκίνου, Στ. 11
    • β) πλεοναστικά μετά το σύνδ. εάν:
     • εάν κανείς να δώσει ετέρου, εκείνος ή εκείνη οπού να τα λάβουν … (Ασσίζ. 15518).
   • 3) Έκφρ. ανίσως και να = αν τυχόν, αν συμβεί να …, αν (με υποτ.):
    • Ανίσως και να πίστευγες, …, έλπιζα … (Κυπρ. ερωτ. 541· 10477).
  • Έ Ενδοτικές· (με υποτ.), ακολουθεί πλεοναστικά την έκφρ. μ’ όλον που (βλ. μετά Ά19β):
   • το σίδερον και η φωτιά μ’ όλον που να πονούσι, είν’ … ωφέλιμα (Σουμμ., Παστ. φίδ. Έ [1648]).
  • Ϛ́ Χρονικές
   • α) με υποτ. αορ.·
    • δηλώνεται πράξη προσδοκώμενη (= μόλις, όταν):
     • Να την ιδεί ο Αχιλλεύς, λιγοθυμιά τον πιάσεν (Αχιλλ. (Haag) L 492· Ντελλαπ., Ερωτήμ. 1791
    • (με προηγ. το ουδ. άρθρο):
     • (Αχιλλ. (Smith) N 437
     • Το να το ιδεί ο Ιμπέριος (ενν. το παρανυχίδιν), ετρώθην η ψυχή του (Ιμπ. 293
   • β) πλεοναστικά μετά τους συνδ. όταν (και τ.), ότι, πριν, πριχού (και τ.), αφόν:
    • όταν να θέλει να λουστεί … η κόρη, … (Αχιλλ. L 515· Πεντ. Γέν. XXIV 41
    • αποθαίνει …, πριν να παντρευτούσιν (Ασσίζ. 36917· Ερωτόκρ. Β́ 728
    • αφόν … να λάψουν τ’ άστρα, … (Κυπρ. ερωτ. 1064
   • γ) με προηγ. τους συνδ. (ε)ωσόπου, ώστε (που):
    • να τον κρατεί εις την φυλακήν …, εωσόπου να τον πλερώσει (Ασσίζ. 31218· Κυπρ. ερωτ. 10532
    • δεν τελειώνει η μάχη σας, ώστε να μπεις στον Άδη (Ερωτόκρ. Γ́ 184· Έ 256
   • δ) με προηγ. το σύνδ. κάθα:
    • κάθα να δω … το 'δείσ σου, … (Κυπρ. ερωτ. 691).
  • Ζ́ Αναφορικές
   • 1) Εισάγει μόνο του ή συνοδεύει αναφορ. αντων. ή επίρρ.· με οριστ.
    • α) απλή:
     • δεν ευρέθηκεν κανείς … να μ’ εσύντηχεν καλόν διά τα ξένα (Περί ξεν. 166
    • β) πιθανολογική:
     • εκείνος ού εκείνη οπού να έβαλαν τοιούτους ανθρώπους μάρτυρας, … (Ασσίζ. 14410
    • γ) ευχετική:
     • Αφήτε μ’, οπού να 'μουνε σήμερ’ αποθαμένη (Θυσ. 311).
   • 2)
    • α) Με υποτ. μόνο του· δηλώνεται κ. το ενδεχόμενο (συν. προηγείται αποφατική πρόταση):
     • δεν είναι βάσανο να μοιάζει του δικού μου (Ερωφ. Ά 424· Λίβ. Sc. 171
    • β) με προηγ. αναφορ. αντων. ή επίρρ.:
     • (Ασσίζ. 19522
     • να οικοδομήσει ναόν οπού να μην έγινεν άλλος (Hagia Sophia ω 51012
     • (με προηγ. το σύνδ. και = που):
      • (Ερωτόκρ. Β́ 286).
   • 3) Συνοδεύει το αναφορ. επίρρ. οπού, απού, σε αναφορ. αποτελεσματική πρόταση· με υποτ. (συνήθως προηγείται στην κύρια πρόταση το δεικτ. τόσον):
    • όμορφή 'σαι τόσον οπού τινάς δε να μπορήσει τα κάλλη σου ποτέ να τα μετρήσει (Κυπρ. ερωτ. 8712· Ερωφ. Ά 480).
   • 4) Συνοδεύει το σα(ν), ως, ώσπερ σε αναφορ. προσδιοριστική πρόταση όπου εκφράζεται υποθ. παρομοίωση:
    • στέκομαι τρεμάμενη σαν να 'χα να περάσω μια θυμωμένη θάλασσα (Ερωφ. Γ́ 7
    • αγάπα τον … ως να ήτον συγγενής σου (Σπαν. (Ζώρ.) V 122· Χρον. Μορ. H 493).
 • [<αρχ. σύνδ. ίνα· τ. ινά τον 6. αι. (C.A. Trypanis, Glotta 28, 1960, 312-3). Η λ. τον 5. αι. (Lampe· βλ. και Jannaris 1897: 418) και σήμ.]

  να (II), μόρ. δεικτ.· νάτε.
  • 1) Προκ. να δείξουμε πρόσωπα ή πράγματα
   • α) με ονομ. = «εδώ ή αυτός είναι», κ.τ.ό.:
    • να και ο Ιησούς (Μάξιμ. Καλλιουπολ., Κ. Διαθ. Ματθ. κή 9
   •  
    • β1) με αιτιατ. = «δες εδώ ή αυτόν», κ.τ.ό.:
     • ανέν κι εμέν δε μου πιστεύγετε, νάτε το χαρτίν τούτον (Μαχ. 23211
    • β2) με αιτιατ. = «πάρε», «ορίστε»:
     • (Προδρ. III 117
     • Χάροντα, άσ’ τον αυτόν και να τον άλλον (Πικατ. 308
     • και νάτε τούτα τα άλογα, καβαλικεύσετέ τα (Λίβ. Esc. 2973
 • (με τους αδύνατους τ. της προσωπ. αντων.):
  • Το φως μου αν είχες το ζητάν, ήθελα πει: «Και να το» (Ερωτοπ. 537
 • γ) (με τη γεν. σου της προσωπ. αντων.) «πάρε για σένα»:
  • Να σ’ εδά χίλια φλωρία» (Πτωχολ. Α 315).
 • 2) Μπροστά από πρόταση (συν. με προηγ. ή επόμ. το σύνδ. και επιτατ.) για να γίνει έντονη η προεξαγγελία του περιεχομένου της:
  • (Ερωτόκρ. Β́ 1265
  • να και ήλθαν μάγοι από την Ανατολήν (Μάξιμ. Καλλιουπ., Κ. Διαθ. Ματθ. β́ 1).
 • 3) Επαναλαμβανόμενο
  • α) επιτατ. για να δηλωθεί ειρωνεία ή αγανάκτηση:
   • Να, Μπαρμπαρέσε αδυνατέ, να, πόλεμο δικό σου …! (Τζάνε, Κρ. πόλ. 31611
  • β) ως κλητικό (συν. για ζώα):
   • (Σοφιαν., Γραμμ. 83
   • τον σκύλον του … κράζει … — Να, να πετρίτη μου, να, να (Σουμμ., Παστ. φίδ. Β́ [427]).
 • [<*ηνά <*ήνα <αρχ. επιφ. ήν, πιθ. κατά επιρρ. σε ‑α· βλ. και Christidis 1987. Ο τ. κατά το β́ πρόσ. πληθ. της προστ. (πβ. άμε ‑τε)]

  νάβα η.
  • Πλοίο (συν. μεγάλο, για τη μεταφορά φορτίου ή επιβατών):
   • (Ασσίζ. 479
   • αρμάτωσεν … β́ νάβες να σηκώσουν τους λας (Μαχ. 17824).

  [<λατ. navis (αιτιατ. em) - παλαιότ. γαλλ. - ιταλ. nave (DEI). Η λ. στη Σούδα και το Du Cange]

  ναβάλα η.
  • 1) Στρατιωτική επίθεση, έφοδος:
   • (Ιστ. Βλαχ. 187).
  • 2) Αιφνιδιαστική ενέργεια, στάση:
   • μικροί, μεγάλοι … εκάμασι ναβάλαν κι επήραν τον κυρ Γαβριήλ …, αφέντην τον εσήκωσαν (αυτ. 788).

  [<ρουμ. vală]

  Ναβαρρέζος ο· Αναβαρρέζος.
  • Αυτός που κατάγεται από τη Ναβάρρα της Ισπανίας·
   • (εδώ) προκ. για τους επαγγελματίες μισθοφόρους της Ναβαρραίας Εταιρείας:
    • (Byz. Kleinchron. Á 3441).

  [<ιταλ. Navarrese]

  ναγγρισμένος, μτχ.,
  βλ. αγγρίζω.
  Ναζαρηνός ο.
  • Ο κάτοικος της Ναζαρέτ ή αυτός που κατάγεται από εκεί (προκ. για τον Ιησού):
   • (Μάξιμ. Καλλιουπ., Κ. Διαθ. Μάρκ. ιδ́ 67).

  [μτγν. εθν. Ναζαρηνός]

  Ναζιραίος ο,
  βλ. Ναζωραίος (II).
  ναζίρης ο.
  • Στο Οθωμανικό κράτος = επόπτης, επιθεωρητής, κυβερνητικός επίτροπος ενός δημόσιου ιδρύματος:
   • (Συναδ. φ. 61v).

  [<τουρκ. nazιr. Η λ. και σήμ. ιδιωμ. (Χατζ., Κουκκίδης)]

  Ναζωραίος (I) ο.
  • (Όνομα του Ιησού Χριστού) αυτός που κατάγεται από τη Ναζαρέτ:
   • (Ντελλαπ., Στ. θρην. 590).

  [μτγν. ουσ. Ναζωραίος (Κ.Δ., κ.α.). Η λ. και σήμ. θρησκ.]

  < Previous   [1] 2 3 4 5 ...61   Next >
  Go to page:Go