Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ Β΄

ΔΗΜ 2.3–4

Η πραγματική διάσταση των επιτυχιών του Φιλίππου
Την άνοιξη του 349 π.Χ. ο Φίλιππος εισέβαλε στην επικράτεια των Ολυνθίων και αυτοί έστειλαν πρεσβεία στην Αθήνα, για να ζητήσουν βοήθεια. Το καλοκαίρι του ίδιου έτους οι Αθηναίοι έστειλαν στη Χαλκιδική τον στρατηγό Χάρητα. Μετά τις αποτυχημένες ενέργειες του τελευταίου, ο Δημοσθένης προσπάθησε να αναπτερώσει το ηθικό των συμπατριωτών του, εκφωνώντας τον Β´ Ολυνθιακό . Στο προοίμιον (2.1–2) ο ρήτορας συνόψισε ουσιαστικά όσα είχε υποστηρίξει στον Α´ Ολυνθιακό και χαρακτήρισε ως θεόσταλτη ευκαιρία το αίτημα των Ολυνθίων για παροχή βοήθειας εναντίον του Φιλίππου.

    [3] Τὸ μὲν οὖν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τὴν Φιλίππου ῥώμην
διεξιέναι καὶ διὰ τούτων τῶν λόγων προτρέπειν τὰ δέοντα
ποιεῖν ὑμᾶς, οὐχὶ καλῶς ἔχειν ἡγοῦμαι. διὰ τί; ὅτι μοι
δοκεῖ πάνθ’ ὅσ’ ἂν εἴποι τις ὑπὲρ τούτων, ἐκείνῳ μὲν ἔχειν
φιλοτιμίαν, ἡμῖν δ’ οὐχὶ καλῶς πεπρᾶχθαι. ὁ μὲν γὰρ ὅσῳ
πλείον’ ὑπὲρ τὴν ἀξίαν πεποίηκε τὴν αὑτοῦ, τοσούτῳ θαυ-
μαστότερος παρὰ πᾶσι νομίζεται· ὑμεῖς δ’ ὅσῳ χεῖρον ἢ
προσῆκε κέχρησθε τοῖς πράγμασι, τοσούτῳ πλείον’ αἰσχύνην
ὠφλήκατε. [4] ταῦτα μὲν οὖν παραλείψω. καὶ γὰρ εἰ μετ’
ἀληθείας τις, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, σκοποῖτο, ἐνθένδ’ ἂν αὐτὸν
ἴδοι μέγαν γεγενημένον, οὐχὶ παρ’ αὑτοῦ. ὧν οὖν ἐκεῖνος
μὲν ὀφείλει τοῖς ὑπὲρ αὐτοῦ πεπολιτευμένοις χάριν, ὑμῖν
δὲ δίκην προσήκει λαβεῖν, τούτων οὐχὶ νῦν ὁρῶ τὸν καιρὸν
τοῦ λέγειν· ἃ δὲ καὶ χωρὶς τούτων ἔνι, καὶ βέλτιόν ἐστιν
ἀκηκοέναι πάντας ὑμᾶς, καὶ μεγάλ’, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, κατ’
ἐκείνου φαίνοιτ’ ἂν ὀνείδη βουλομένοις ὀρθῶς δοκιμάζειν,
ταῦτ’ εἰπεῖν πειράσομαι.