Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΑΙΣΧΙΝΗΣ, ΚΑΤΑ ΚΤΗΣΙΦΩΝΤΟΣ

ΑΙΣΧΙΝ 3.201–202

Πώς πρέπει να αντιμετωπίσουν οι δικαστές τους Κτησιφώντα και Δημοσθένη
Ο Αισχίνης ανέτρεξε στο ένδοξο αθηναϊκό παρελθόν και ανακάλεσε πληθώρα γεγονότων, οι πρωταγωνιστές των οποίων, παρά την τεράστια προσφορά τους στην πόλη, δεν ευτύχησαν να δουν τα ονόματά τους να αναφέρονται σε τιμητικά ψηφίσματα ή επιγράμματα. Πρότεινε, μάλιστα, την ψήφιση ενός νέου νόμου για τα παράνομα ψηφίσματα, ο οποίος θα απαγόρευε να αγορεύουν οι εισηγητές των ψηφισμάτων και οι αντίπαλοί τους, ώστε να αποφεύγεται η παραπλάνηση των δικαστών. Και συνεχίζει:

    [201] Τίς οὖν ἐστιν ἀποτροπὴ τῶν τοιούτων λόγων, ἐγὼ
προερῶ. ἐπειδὰν προελθὼν ἐνταυθοῖ Κτησιφῶν διεξέλθῃ
πρὸς ὑμᾶς τοῦτο δὴ τὸ συντεταγμένον αὐτῷ προοίμιον,
ἔπειτ’ ἐνδιατρίβῃ καὶ μὴ ἀπολογῆται, ὑπομνήσατ’ αὐτὸν
ἀθορύβως τὸ σανίδιον λαβεῖν καὶ τοὺς νόμους τῷ ψηφί-
σματι παραναγνῶναι. ἐὰν δὲ μὴ προσποιῆται ὑμῶν
ἀκούειν, μηδὲ ὑμεῖς ἐκείνου ἐθέλετε ἀκούειν· οὐ γὰρ τῶν
φευγόντων τὰς δικαίας ἀπολογίας εἰσεληλύθατε ἀκροασό-
μενοι, ἀλλὰ τῶν ἐθελόντων δικαίως ἀπολογεῖσθαι. [202] ἐὰν δ’
ὑπερπηδήσας τὴν δικαίαν ἀπολογίαν παρακαλῇ Δημο-
σθένην, μάλιστα μὲν μὴ προσδέχεσθε σοφιστὴν οἰόμενον
ῥήμασι τοὺς νόμους ἀναιρήσειν, μηδ’ ἐν ἀρετῇ τοῦθ’ ὑμῶν
μηδεὶς καταλογιζέσθω, ὃς ἂν ἐπανερομένου Κτησιφῶντος,
εἰ καλέσῃ Δημοσθένην, πρῶτος ἀναβοήσῃ «Κάλει, κάλει.»
ἐπὶ σαυτὸν καλεῖς, ἐπὶ τοὺς νόμους καλεῖς, ἐπὶ τὴν δημο-
κρατίαν καλεῖς. ἂν δ’ ἄρα ὑμῖν δόξῃ ἀκούειν, ἀξιώσατε
τὸν Δημοσθένην τὸν αὐτὸν τρόπον ἀπολογεῖσθαι ὅνπερ
κἀγὼ κατηγόρηκα.