Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΞΕΝΟΦΩΝ, ΠΟΡΟΙ Ή ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

ΞΕΝ Πορ 5.11–5.13

Οι πρόσοδοι στην ειρήνη και στον πόλεμο
Προκειμένου να βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση της Αθήνας (βλ. και ΞΕΝ Πορ 1.2–1.8), ο Ξενοφώντας διατύπωσε συγκεκριμένες προτάσεις για την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της Αττικής. Ωστόσο, για την επιτυχία αυτού του οικονομικού προγράμματος έκρινε απαραίτητη την υιοθέτηση μιας ειρηνικής πολιτικής, η οποία, άλλωστε, θα εξωθούσε τους υπόλοιπους Έλληνες να εμπιστεύονται πλέον τους Αθηναίους και να επιδιώκουν τη φιλία τους.

[5.11] εἰ δέ τις αὖ εἰς χρήματα κερδαλεώτερον
νομίζει εἶναι τῇ πόλει πόλεμον ἢ εἰρήνην, ἐγὼ μὲν οὐκ οἶδα
πῶς ἂν ἄμεινον ταῦτα κριθείη ἢ εἴ τις τὰ προγεγενημένα
ἐπανασκοποίη τῇ πόλει πῶς ἀποβέβηκεν. [5.12] εὑρήσει γὰρ τό
τε παλαιὸν ἐν εἰρήνῃ μὲν πάνυ πολλὰ χρήματα εἰς τὴν
πόλιν ἀνενεχθέντα, ἐν πολέμῳ δὲ πάντα ταῦτα καταδαπα-
νηθέντα· γνώσεται δ’, ἢν σκοπῇ, καὶ ἐν τῷ νῦν χρόνῳ διὰ
μὲν τὸν πόλεμον καὶ τῶν προσόδων πολλὰς ἐκλιπούσας καὶ
τὰς εἰσελθούσας εἰς παντοδαπὰ [πολλὰ] καταδαπανηθείσας,
ἐπεὶ δὲ εἰρήνη κατὰ θάλατταν γεγένηται, ηὐξημένας τε τὰς
προσόδους, καὶ ταύταις ἐξὸν τοῖς πολίταις χρῆσθαι ὅ τι
βούλονται. [5.13] εἰ δέ τίς με ἐπερωτῴη· Ἦ καί, ἄν τις ἀδικῇ
τὴν πόλιν, λέγεις ὡς χρὴ καὶ πρὸς τοῦτον εἰρήνην ἄγειν;
οὐκ ἂν φαίην· ἀλλὰ μᾶλλον λέγω ὅτι πολὺ θᾶττον ἂν
τιμωροίμεθα αὐτούς, εἰ μηδένα ὑπάρχοιμεν ἀδικοῦντες·
οὐδένα γὰρ ἂν ἔχοιεν σύμμαχον.