Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΞΕΝΟΦΩΝ, ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ

ΞΕΝ ΚΑναβ 7.6.42–7.6.44

Απόφαση για εγκατάλειψη του Σεύθη
Ο Ξενοφώντας προσπάθησε να ανατρέψει την κατηγορία ότι πλούτιζε σε βάρος των Μυρίων μετά από συμφωνία του με τον Σεύθη να εξακολουθούν οι έλληνες μισθοφόροι να του προσφέρουν τις υπηρεσίες τους (βλ. και ΞΕΝ ΚΑναβ 7.6.16–7.6.26). Κάποιοι, μάλιστα, μίλησαν προς υπεράσπισή του, ενώ αυτός που κατηγορήθηκε για την ιδιοποίηση των μισθών τους ήταν ο Ηρακλείδης.

    [7.6.42] Ταῦτα ἀκούσας ὁ Ἡρακλείδης μάλα ἐξεπλάγη· καὶ προσ-
ελθὼν τῷ Σεύθῃ λέγει· Ἡμεῖς ἢν σωφρονῶμεν, ἄπιμεν
ἐντεῦθεν ἐκ τῆς τούτων ἐπικρατείας. καὶ ἀναβάντες ἐπὶ
τοὺς ἵππους ᾤχοντο ἀπελαύνοντες εἰς τὸ ἑαυτῶν στρατόπεδον.
[7.6.43] καὶ ἐντεῦθεν Σεύθης πέμπει Ἁβροζέλμην τὸν ἑαυτοῦ ἑρμηνέα
πρὸς Ξενοφῶντα καὶ κελεύει αὐτὸν καταμεῖναι παρ’ ἑαυτῷ
ἔχοντα χιλίους ὁπλίτας, καὶ ὑπισχνεῖται αὐτῷ ἀποδώσειν
τά τε χωρία τὰ ἐπὶ θαλάττῃ καὶ τὰ ἄλλα ἃ ὑπέσχετο. καὶ
ἐν ἀπορρήτῳ ποιησάμενος λέγει ὅτι ἀκήκοε Πολυνίκου ὡς εἰ
ὑποχείριος ἔσται Λακεδαιμονίοις, σαφῶς ἀποθανοῖτο ὑπὸ
Θίβρωνος. [7.6.44] ἐπέστελλον δὲ ταῦτα καὶ ἄλλοι πολλοὶ τῷ
Ξενοφῶντι ὡς διαβεβλημένος εἴη καὶ φυλάττεσθαι δέοι.
ὁ δὲ ἀκούων ταῦτα δύο ἱερεῖα λαβὼν ἐθύετο τῷ Διὶ τῷ
βασιλεῖ πότερά οἱ λῷον καὶ ἄμεινον εἴη μένειν παρὰ Σεύθῃ
ἐφ’ οἷς Σεύθης λέγει ἢ ἀπιέναι σὺν τῷ στρατεύματι. ἀναιρεῖ
αὐτῷ ἀπιέναι.