Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΙ

ΘΟΥΚ 7.8.1–7.8.3

(ΘΟΥΚ 7.8.1–7.15.2: Επιστολή του Νικία προς τους Αθηναίους) Η απόφαση του Νικία για την αποστολή επιστολής
Οι Αθηναίοι προσπάθησαν να χτίσουν τείχος, για να πολιορκήσουν αποτελεσματικότερα τις Συρακούσες. Σε μια μάχη, όμως, σκοτώθηκε ο Λάμαχος και έτσι μοναδικός στρατηγός των Αθηναίων στη Σικελία απέμεινε ο Νικίας, η αναβλητικότητα του οποίου στην ολοκλήρωση του τείχους για τον αποκλεισμό των Συρακουσών απομάκρυνε το ενδεχόμενο παράδοσης της πόλης. Σημειώνεται ότι ο αθηναίος στρατηγός θέλησε να εξασφαλίσει τον έλεγχο των κινήσεων του εχθρικού στόλου στο λιμάνι οχυρώνοντας το Πλημμύριο, που βρισκόταν στην είσοδό του. Ωστόσο, στη Σικελία έφτασαν σπαρτιατικές δυνάμεις με αρχηγό τον Γύλιππο, ο οποίος με τις κατάλληλες στρατιωτικές (κατάληψη του Λάβδαλου στις Επιπολές και οικοδόμηση εγκάρσιου τείχους στο βόρειο τμήμα των Επιπολών, με στόχο τη ματαίωση της ολοκλήρωσης του αθηναϊκού τείχους) και διπλωματικές ενέργειες ανέτρεψε τα δεδομένα.

    [7.8.1] Ὁ δὲ Νικίας αἰσθόμενος τοῦτο καὶ ὁρῶν καθ’ ἡμέραν
ἐπιδιδοῦσαν τήν τε τῶν πολεμίων ἰσχὺν καὶ τὴν σφετέραν
ἀπορίαν, ἔπεμπε καὶ αὐτὸς ἐς τὰς Ἀθήνας ἀγγέλλων πολλάκις
μὲν καὶ ἄλλοτε καθ’ ἕκαστα τῶν γιγνομένων, μάλιστα δὲ καὶ
τότε, νομίζων ἐν δεινοῖς τε εἶναι καί, εἰ μὴ ὡς τάχιστα ἢ
σφᾶς μεταπέμψουσιν ἢ ἄλλους μὴ ὀλίγους ἀποστελοῦσιν,
οὐδεμίαν εἶναι σωτηρίαν. [7.8.2] φοβούμενος δὲ μὴ οἱ πεμπόμενοι
ἢ κατὰ τὴν τοῦ λέγειν ἀδυνασίαν ἢ καὶ μνήμης ἐλλιπεῖς
γιγνόμενοι ἢ τῷ ὄχλῳ πρὸς χάριν τι λέγοντες οὐ τὰ
ὄντα ἀπαγγέλλωσιν, ἔγραψεν ἐπιστολήν, νομίζων οὕτως ἂν
μάλιστα τὴν αὑτοῦ γνώμην μηδὲν ἐν τῷ ἀγγέλῳ ἀφανισθεῖσαν
μαθόντας τοὺς Ἀθηναίους βουλεύσασθαι περὶ τῆς ἀληθείας.
[7.8.3] καὶ οἱ μὲν ᾤχοντο φέροντες, οὓς ἀπέστειλε, τὰ γράμματα
καὶ ὅσα ἔδει αὐτοὺς εἰπεῖν· ὁ δὲ τὰ κατὰ τὸ στρατόπεδον
διὰ φυλακῆς μᾶλλον ἤδη ἔχων ἢ δι’ ἑκουσίων κινδύνων
ἐπεμέλετο.