Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΥΠΕΡ ΚΤΗΣΙΦΩΝΤΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΔΗΜ 18.93–94

Η συνεισφορά του Δημοσθένη στη σωτηρία του Βυζαντίου και της Χερσονήσου
Ο Δημοσθένης κατηγόρησε τον πολιτικό του αντίπαλο, τον Αισχίνη, (βλ. σχετικά ΔΗΜ 18.1–7) ως μίσθαρνο όργανο των Μακεδόνων, ενώ στη συνέχεια επιχείρησε να ανασκευάσει τα επιχειρήματα των αντιπάλων του, προβάλλοντας τη δική του προσφορά στην πολιτική ζωή της πόλης. Συνεχίζοντας επικαλέστηκε τα ψηφίσματα με τα οποία οι κάτοικοι δύο περιοχών με ιδιαίτερη στρατηγική σημασία, του Βυζαντίου και της Χερσονήσου, τίμησαν με στεφάνους τον δήμο των Αθηναίων ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για την συνεισφορά της Αθήνας στην αντιμετώπιση του μακεδονικού κινδύνου.

    [93] Οὐκοῦν οὐ μόνον τὸ Χερρόνησον καὶ Βυζάντιον σῶσαι,
οὐδὲ τὸ κωλῦσαι τὸν Ἑλλήσποντον ὑπὸ Φιλίππῳ γενέσθαι
τότε, οὐδὲ τὸ τιμᾶσθαι τὴν πόλιν ἐκ τούτων ἡ προαίρεσις
ἡ ἐμὴ καὶ ἡ πολιτεία διεπράξατο, ἀλλὰ καὶ πᾶσιν ἔδειξεν
ἀνθρώποις τήν τε τῆς πόλεως καλοκἀγαθίαν καὶ τὴν Φι-
λίππου κακίαν. ὁ μὲν γὰρ σύμμαχος ὢν τοῖς Βυζαντίοις
πολιορκῶν αὐτοὺς ἑωρᾶθ’ ὑπὸ πάντων, οὗ τί γένοιτ’ ἂν
αἴσχιον ἢ μιαρώτερον; [94] ὑμεῖς δ’, οἱ καὶ μεμψάμενοι πολλὰ
καὶ δίκαι’ ἂν ἐκείνοις εἰκότως περὶ ὧν ἠγνωμονήκεσαν εἰς
ὑμᾶς ἐν τοῖς ἔμπροσθεν χρόνοις, οὐ μόνον οὐ μνησικα-
κοῦντες οὐδὲ προϊέμενοι τοὺς ἀδικουμένους ἀλλὰ καὶ σῴ-
ζοντες ἐφαίνεσθε, ἐξ ὧν δόξαν, εὔνοιαν παρὰ πάντων
ἐκτᾶσθε. καὶ μὴν ὅτι μὲν πολλοὺς ἐστεφανώκατ’ ἤδη τῶν
πολιτευομένων ἅπαντες ἴσασι· δι’ ὅντινα δ’ ἄλλον ἡ πόλις
ἐστεφάνωται, σύμβουλον λέγω καὶ ῥήτορα, πλὴν δι’ ἐμέ,
οὐδ’ ἂν εἷς εἰπεῖν ἔχοι.