Εξώφυλλο

Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός

Αρχαϊκή Επική Ποίηση

των Δ.Ν. Μαρωνίτη, Λ. Πόλκα, Κ. Τουλούμη

ΣΤ5. Βιβλιογραφία-Δικτυογραφία

Ανδρόνικος, Μ. 1971. «Η Γεωμετρική Τέχνη (1050-700 π.Χ.)» Ιστορία Ελληνικού Έθνους, Τόμος Β΄ Αρχαϊκός Ελληνισμός, Αθήνα. Εκδοτική Αθηνών: 182-195.

Βασιλικού, Ν. 1988. «Η Τοιχογραφία στη Μυκηναϊκή Ελλάδα». Αρχαιολογία 26: 28-35. Διαθέσιμο στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.archaiologia.gr/wp-content/uploads/2011/06/26-4.pdf (τελευταία επίσκεψη 30/07/2014).

Βασιλικού, Ν. 1995. Ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός. Αθήναι. Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ. 152.

Βουτυράς, Μ. & Α. Γουλάκη-Βουτυρά 2011. Η αρχαία ελληνική τέχνη και η ακτινοβολία της. Αρχαιογνωσία και Αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη. Ίδρυμα Μανόλης Τριανταφυλλίδης. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών.

Burgess, J. S. 2001. The Tradition of the Trojan War in Homer and the Epic Cycle. Baltimore & London. The Johns Hopkins University Press.

Chapin, A. P. 2012. "Frescoes" E. Cline (ed.) The Oxford Handbook of the Bronze Age Aegean. Oxford University Press: 223-236.

Cline, E. H. & M. J. Cline 1991. "Of Shoes and Ships and Sealing Wax": International Trade and the Late Bronze Age Aegean Expedition Vol. 33, No 3: 48-54.

Δημακοπούλου, Α. (επιμ.) 1998. Ο Θησαυρός των Αηδονιών. Σφραγίδες και Κοσμήματα της Ύστερης Εποχής του Χαλκού στο Αιγαίο. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων. Υπουργείο Πολιτισμού.

Dickinson, O. 2003. Αιγαίο. Η Εποχή του Χαλκού. Αθήνα. Καρδαμίτσα.

Dipla, A. 2011. "Thebeginning of narrative art in Αttic vase painting: a review of proposed theories" Ευλιμένη 10-12 (2009-2011). Ρέθυμνο. Μεσογειακή Αρχαιολογική Εταιρεία: 11-32.

Fields, N. 2004. Mycenaean Citadels 1350-1200 B.C. Osprey Publishing Ltd.

Hood, S. 1987. Η Τέχνη στην Προϊστορική Ελλάδα. Αθήνα. Καρδαμίτσα.

Ιακωβίδης, Σ. 1994. «Μυκηναϊκή Τέχνη» στο Ελληνική Τέχνη, Η Αυγή της Ελληνικής Τέχνης. Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών.

Insoll, T. (ed.) 2007. The Archaeology of Identities. A Reader. Routledge.

Κάντα, Α. 2003. «Ο Αιγαιακός κόσμος μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Απόψεις κοινών πολιτιστικών στοιχείων από τον 16ο έως τον 11ο αι. π.Χ.» στο Σταμπολίδης, Ν. (επιμ.) Πλόες… Από τη Σιδώνα στη Χουέλβα. Σχέσεις λαών της Μεσογείου. Αθήνα. Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης: 20-40.

Kilian, K. 1988. «Η Μυκηναϊκή Αρχιτεκτονική» στο Ο Μυκηναϊκός Κόσμος. Πέντε αιώνες πρώιμου ελληνικού πολιτισμού. Αθήνα. Υπουργείο Πολιτισμού. Ελληνικό Τμήμα ICOM: 30-35.

Κοκκορού-Αλευρά, Γ. 1990. Αρχαία Ελληνική Τέχνη. Αθήνα. Καρδαμίτσα.

Μαζαράκης-Αινιάν, Α. 2000. Όμηρος και Αρχαιολογία. Αθήνα. Καρδαμίτσα.

Mee, C. 2011. Greek Archaeology. A thematic approach. Wiley & Blackwell.

Molloy, B. P.C. 2012. "Μartial minoans? war as social process, practice and event in Bronze Age Crete" The Annual of the British School at Athens, 107, 87-142.

Morris, S.P. 1989. "A Tale of Two Cities: The Miniature Frescoes from Thera and the Origins of Greek Poetry". American Journal of Archaeology, Vol. 93, No. 4: 511-535.

Μπουλώτης, Χρ. 1993. «Μεταμορφώσεις στην Αιγαιακή Προϊστορία. Μερικές απόψεις για τη 2η χιλιετία π.Χ., Αρχαιολογία 49 (2): 11-20. Διαθέσιμο στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.archaiologia.gr/wp-content/uploads/2011/07/49-2.pdf (τελευταία επίσκεψη 30/07/2014).

Μπουλώτης, Χρ. 1995. «Αιγαιακές τοιχογραφίες. Ένας πολύχρωμος αφηγηματικός λόγος», Αρχαιολογία και Τέχνες 55, 13-32. Διαθέσιμο στο διαδίκτυο στη διεύθυνση: http://www.archaiologia.gr/wp-content/uploads/2011/07/55-4.pdf (τελευταία επίσκεψη 30/07/2014).

Ντούμας, Χρ. 1992. Οι τοιχογραφίες της Θήρας. Αθήνα.

Σακελλαρίου, Α. 1988. «Η Μυκηναϊκή Μεταλλοτεχνία», στο Ο Μυκηναϊκός Κόσμος. Πέντε αιώνες πρώιμου ελληνικού πολιτισμού. Αθήνα. Υπουργείο Πολιτισμού. Ελληνικό Τμήμα ICOM: 52-55.

Σίδερης, Θ. 2000. «Γεωμετρικός Πολιτισμός» στο Γεωμετρική Περίοδος Ελληνική Ιστορία. Ιστοσελίδα Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού. Διαθέσιμο στο διαδίκτυο στη διεύθυνση: http://www.fhw.gr/chronos/03/gr/culture/index.html

Σαρρή, Κ. 2000. «Μυκηναϊκή Ελλάδα. Τέχνες και Τεχνολογία» στο Η εποχή του Χαλκού στην ηπειρωτική Ελλάδα. Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού. Διαθέσιμο στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.fhw.gr/chronos/02/mainland/gr/mg/technology/seals/index.html

Snodgrass, A. 2009. «Ο Όμηρος και η αρχαιοελληνική τέχνη» στο I. Morris & B. Powell (eds.), A new Companion to Homer, Εγχειρίδιο Ομηρικών Σπουδών. Αθήνα. Παπαδήμα, 691-717.

Τιβέριος, Μ. 1996. Ελληνική Τέχνη. Αρχαία Αγγεία. Αθήνα. Εκδοτική Αθηνών.

Vlachopoulos, A. 2007. "Mythos, Logos and Eikon. Motifs of Early Greek Poetry and the Wall Paintings of Xeste 3, Akrotiri" στο S. P. Morris and R. Laffineur EPOS. Reconsidering Greek Epic and Aegean Bronze Age Archaeology Proceedings of the 11th International Aegean Conference Los Angeles, UCLA: 107-118.