Εξώφυλλο

Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός

Αρχαϊκή Επική Ποίηση

των Δ.Ν. Μαρωνίτη, Λ. Πόλκα, Κ. Τουλούμη

Ε6. Βιβλιογραφία-Δικτυογραφία

Βασιλείου Θ.Α. & Ν. Σταματάκης. 1992. Λεξικό Επιστημών του Ανθρώπου. Αθήνα Gutenberg.

Bennet, J. 2004. «Iconographies of value: words, people and things in the late Bronze Age Aegean». Στο J. Barrett, C. Renfrew & P. Halstead (eds.), The emergence of civilisation revisited. Sheffield studies in Aegean archaeology. Oxford. Oxbow Books.

Βουτυράς, Μ. & Α. Γουλάκη-Βουτυρά. 2011. Η αρχαία ελληνική τέχνη και η ακτινοβολία της. Αρχαιογνωσία και Αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη. Ίδρυμα Μανόλης Τριανταφυλλίδης. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Διαθέσιμο στο διαδίκτυο εδώ.

Carlier, P. 2006. «Άναξ and βασιλεύς in the Homeric poems». Στο S. Deger-Jalkotzy and I. S. Lemos (eds.), Ancient Greece: from the Mycenaean palaces to the age of Homer. Edinburgh University Press .Edinburgh Leventis Studies 3: 101-110.

Castleden, R. 2005. Mycenaeans. Routledge. New York.

Coldstream, J. N. 1997. Γεωμετρική Ελλάδα. Καρδαμίτσα. Αθήνα.

Cosmopoulos, M. B. 2006. «The Political Landscape of Mycenaean States: A-pu2 and the Hither Province of Pylos». American Journal of Archaeology 110 (2): 205-28.

Crielaard, J. P. 2002. «Past or Present? epic Poetry, Aristocratic Self-Representation and the Concept of Time in the Eight and Seventh Centuries B.C.». Στο F. Montanari & P. Ascheri (eds.), Omero, Tremila Anni Dopo. Edizioni di Storia e Letteratura. Roma: 239-295.

Dickinson, O. 2003. Αιγαίο. Εποχήτου Χαλκού. Αθήνα. Καρδαμίτσα.

Dickinson, O. 2006. «The Mycenaean heritage of Early Iron Age Greece». Στο S. Deger-Jalkotzy and I. S. Lemos (eds.), Ancient Greece: from the Mycenaean palaces to the age of Homer. Edinburgh University Press. Edinburgh Leventis Studies 3: 115-122.

Ερέτρια 2004. Ερέτρια. Οδηγόςτης αρχαίας πόλης. Αθήνα. Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή στην Ελλάδα.

Fox, R. S. 2009. Feasting Practices and Changes in Greek Society from the Late Bronze Age to Early Iron Age. Ph. D. Thesis. University of Sheffield.

Finley, M. I. 1991. «Τα αρχεία των μυκηναϊκών ανακτόρων και η Οικονομική Ιστορία». Στο M. I. Finley, Οικονομία και Κοινωνία στην Αρχαία Ελλάδα, Τόμος Δεύτερος. Αθήνα. Καρδαμίτσα. 169-189.

Finley, M.I. 1998. Ο κόσμος του Οδυσσέα. Αθήνα. Εκδόσεις «Ι. Σιδέρης».

Γαλανάκης, Κ. 2006. «Η Μυκηναϊκή κοινωνία με βάση τη μελέτη του ταφικού υλικού» Αρχαιολογία & Τέχνες 98: 78-86. Διαθέσιμο στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.archaiologia.gr/wp-content/uploads/2011/07/98-12.pdf (τελευταία επίσκεψη 31/07/2013).

Γκαδόλου, Α. 2012. «Γεωμετρική περίοδος (1050-700 π.Χ.)». Στο Α. Βλαχόπουλος (επιμ.), Αρχαιολογία. Πελοπόννησος. Αθήνα. Μέλισσα: 40-45.

Griffin, J. 2004. Homer. The Odussey. A Student Guide. Second Edition. Cambridge University Press.

Immerwahr, S. A. 1973. Early Burials from the Agora Cemeteries. Excavations of the Athenian Agora Picture Book No 13. Princeton New Jersey. American School of Classical Studies at Athens. Διαθέσιμο στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.agathe.gr/Icons/pdfs/AgoraPicBk-13.pdf (τελευταία επίσκεψη 31/07/2013).

Καββαδίας, Γ. 2010. «Άθλα επί Πατρόκλω. Έπος και αττική εικονογραφία». Στο Ε. Walter-Καρύδη (επιμ.), Μύθοι, Κείμενα, Εικόνες. Ομηρικά Έπη και Αρχαία Ελληνική Τέχνη. Ιθάκη. Κέντρο Οδυσσειακών Σπουδών. 153-190.

Κούρου, Ν. 1992. «Λευκαντί: Ο αρχαιολογικός χώρος που επέβαλε τον επαναπροσδιορισμό των Σκοτεινών Χρόνων». Αρχαιολογία και Τέχνες 42: 42-46. Διαθέσιμο στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.archaiologia.gr/wp-content/uploads/2011/06/42-8.pdf (τελευταία επίσκεψη 10/07/2012).

Kurtz, D. & J. Boardman 1994. Έθιμα ταφής στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Αθήνα. Καρδαμίτσα.

Lane, M. F. 2009. «From da-mo to δμος: survival of a Mycenaean land allocation tradition in the Classical Period?». Στο C. Bachhuber & R. Gareth Roberts (eds.), Forces of Transformation: The End of the Bronze Age in the Mediterranean. Proceedings of an International Symposium Held at St. John's College, University of Oxford, 25-6 March 2006, 111-118.

Μαθιουδάκη, Η. 2004. «Η πινακίδα Tn 316 της Πύλου». Πελοποννησιακά. Τόμος ΚΖ΄ (2003-2004): 103-128.

Μαζαράκης-Αινιάν, Α. 2000. Όμηρος και Αρχαιολογία. Αθήνα. Καρδαμίτσα.

Μαζαράκης-Αινιάν, Α. 2003. Σκάλα Ωρωπού: Ανασκαφές Σκάλας Ωρωπού 1996-2003. Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. Διαθέσιμο στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.archetai.gr/site/content.php?artid=643 (τελευταία επίσκεψη 31/07/2013).

Μαζαράκης-Αινιάν, Α. 2009. «Αρχιτεκτονική και Κοινωνία στους πρώιμους ιστορικούς χρόνους». Αρχαιολογία και Τέχνες Αρχαιολογία & Τέχνες 112, 17-30. Διαθέσιμο στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.archaiologia.gr/wp-content/uploads/2011/07/112-2.pdf (τελευταία επίσκεψη 31/07/2013).

Mazarakis-Ainian, A. 2004. «From the beginnings to the Archaic Age. Hero Cults of Homeric society». Στο Thesaurus Cultus et Rituum Antiquorum (ThesCRA), II, 3.d. Heroisierung und Apotheose, Basel - Los Angeles 2004, 131-140.

Mee, C. 2011. Greek Archaeology. A thematic approach. Wiley & Blackwell.

Mosse, C. 2001. Η Αρχαϊκή Ελλάδα. Από τον Όμηρο ως τον Αισχύλο. Αθήνα. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης.

Μπουλώτης, Χ. 1993. «Μεταμορφώσεις στην Αιγαιακή Προϊστορία. Μερικές απόψεις για τη 2η χιλιετία π.Χ.». Αρχαιολογία 49 (2): 11-20. Διαθέσιμο στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.archaiologia.gr/wp-content/uploads/2011/07/49-2.pdf (τελευταία επίσκεψη 31/07/2013).

Μπουλώτης, Χ. 2006. «Το δώρο στον μυκηναϊκό και μινωικό κόσμο». Η Καθημερινή, φύλλο 1-1-2006.

Ντούμας, Χ. 2009. «Αγωγή των παιδιών στην προϊστορική Θήρα». Η Καθημερινή, φύλλο 25-12-2009. Διαθέσιμο στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_civ_2_25/12/2009_384628 (τελευταία επίσκεψη 31/07/2013).

Osborne, R. 2000. Η Γένεση της Ελλάδας 1200-479 π.Χ. Αθήνα. Οδυσσέας.

Osborne, R. 2006. «Homer's Society». Στο R. Fowler (ed.), Cambridge Companion to Homer. Cambridge University Press: 206-219.

Popham, M.R, Calligas, P.G.& L.H. Sackett (eds.). 1993. Lefkandi II. The Protogeometric Building at Toumba. (With J. Coulton & H.W. Catling) Part 2. The Excavation, Architecture and Finds. The British School of Archaeology at Athens.

Powell, B. 2009. «Όμηρος και Γραφή». Στο I. Morris & B. Powell (eds.), A new Companion to Homer, ΕγχειρίδιοΟμηρικών Σπουδών. Αθήνα. Παπαδήμα Σελ. 3-40.

Raaflaub, K. 2009. «Ομηρική κοινωνία». Στο I. Morris & B. Powell (eds.), A new Companion to Homer, Εγχειρίδιο Ομηρικών Σπουδών. Εκδόσεις Παπαδήμα. Αθήνα, 750-782.

Ruiperez, M. S. & J. L. Melena. 1996. Οι Μυκηναίοι Έλληνες. Καρδαμίτσα. Αθήνα.

Σακελλαράκης, Ι. & Ε. Σαπουνά-Σακελλαράκη. 2002. Αρχάνες. Αθήνα. Εκδοτική Αθηνών.

Sherratt, S. 2004. «Feasting in Homeric epic». Στο J. C. Wright (ed.), The Mycenaean Feast. Princeton. American School of Classical Studies in Athens: 181-217.

Σταμπολίδης, Ν. 1994. Ελεύθερνα, από τη γεωμετρική και αρχαϊκή νεκρόπολη. Ταφικές πυρές και ομηρικά έπη. Εκδόσεις Πανεπιστημίου Κρήτης. Ρέθυμνο 1996. Ελεύθερνα ΙΙΙ.3. Αντίποινα. Συμβολή στη μελέτη των ηθών και των εθίμων της γεωμετρικής περιόδου. Εκδόσεις Πανεπιστημίου Κρήτης. Ρέθυμνο.

Σταμπολίδης, Ν. 2010. «Ελεύθερνα: Η Νεκρόπολη της Ορθής Πέτρας». Αλλάζει η Εικόνα για το Παρελθόν μας. Βήμα Ιδεών 43: 15-16.

Σταμπολίδης, Ν. & Μ. Γιαννοπούλου 2013. Πριγκίπισσες της Μεσογείου στην αυγή της Ιστορίας. Αθήνα. Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.

Στεφανή, Ε. 2011. «Το κρασί στον ελληνικό κόσμο: Από τις απαρχές ώς τον Όμηρο». Στο Το δώρο του Διονύσου: Μυθολογία του κρασιού στην κεντρική Ιταλία (Molise) και τη βόρεια Ελλάδα (Μακεδονία). Θεσσαλονίκη: 72-87.

Treuil, R., Darcque, P., Poursat, J. Cl., Touchais, G. 1996. Οι Πολιτισμοί του Αιγαίου. Καρδαμίτσα. Αθήνα.

Wardle, K. 1994. «The Palace Civilizations of Minoan Crete and Mycenaean Greece, 2000-1200 B.C.». Στο B. Cunliffe (ed.), The Oxford Illustrated Prehistory of Europe. Oxford University Press: 202-243.

Whitley, J. 2002. «Objects with Attitude: Biographical Facts and Fallacies in the Study of Late Bronze Age and Early Iron Age Warrior Graves». Cambridge Archaeological Journal 12:2: 217-232.

Wright, J. C. (ed.). 2004. The Mycenaean Feast. Princeton. American School of Classical Studies in Athens.

Wright, J. C. 2006. «The formation of the Mycenaean palace». Στο S. Deger-Jalkotzy & E. S. Lemos (eds.), Ancient Greece: from the Mycenaean Pelaces to the Age of Homer. Edinburgh Leventis Studies 3. Edinburgh University Press, 7-52.