Εξώφυλλο

Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός

Αρχαϊκή Επική Ποίηση

των Δ.Ν. Μαρωνίτη, Λ. Πόλκα, Κ. Τουλούμη

Γ4. Βιβλιογραφία

Κείμενα, Μεταφράσεις, Υπομνήματα

Allen, T. W. - Sikes, E. E. (έκδ.). 1904. The Homeric Hymns. Λονδίνο.

Allen, T.W. - Halliday, W.R. - Sikes, E.E. [1936] 1963. The Homeric Hymns. 2η έκδ. Οξφόρδη.

Athanassakis, A. (1976). The Homeric Hymns. Translation, Introduction, and Notes. Βαλτιµόρη-Λονδίνο.

Foley, H. 1994. The Homeric "Hymn to Demeter". Translation, Commentary, and Interpretive Essays. Princeton.

Κοπανίτσας, Δ. 2005. Ομηρικοί Ύμνοι: "Στη Δήμητρα", "Στον Απόλλωνα". Μετ. Δημήτρης Κοπανίτσας. Επιμ. Λίνα Κάσδαγλη. Εικονογράφηση Μαρία Κοπανίτσα. Αθήνα: Ροδακιό.

Μαρωνίτης, Δ.Ν. 1990. «Από τη φράση στη μετάφραση». εφ. Το Βήμα 04/03/1990.

Παπαδίτσας, ∆.Π. - Λαδιά, Ε. 1997. Οµηρικοί Ύµνοι. 2η έκδ. Κείμενο, Μετάφραση, Σχόλια. Αθήνα: Εστία. [1η έκδ. Αθήνα: Καρδαμίτσα 1985.]

Richardson, N. 2003. The Homeric Hymns. Translation. Λονδίνο: Penguin Classics.

Richardson, N.J. 1974. The Homeric "Hymn to Demeter". Οξφόρδη.

Richardson, N.J. 2010. Three Homeric Hymns: To Apollo, Hermes, and Aphrodite. Cambridge: University Press.

Σταύρου, Θρασύβουλος. Στον ζυγό του στίχου μου. Μεταφράσεις ποιημάτων. Αθήνα: χ.χ.

Μελέτες

Calame, C. 2000. Le Récit en Grèce Ancienne. Énonciations et Représentations de Poètes. 2nd ed. Paris. [English trans. of 1st ed.: The Craft of Poetic Speech in Ancient Greece. Transl. D. Collins - J. Orion. Ithaca 1995.]

Calame, C. 2011. The Homeric Hymns as Poetic Offerings: Musical and Ritual Relationships with the Gods. Στον τόμο Andrew Faulkner (επιμ.), The Homeric Hymns: Interpretative Essays. Οξφόρδη: University Press. 334-358.

Chappell, M. 1995. «A Commentary on the "Homeric Hymn to Delian Apollo", with Prolegomena». Ph.D. Λονδίνο.

Chappell, M. 2011. «The "Homeric Hymn to Apollo": The Question of Unity». Στον τόμο Andrew Faulkner (επιμ.), The Homeric Hymns: Interpretative Essays. Οξφόρδη: University Press. 59-81.

Christopoulos, M. 2007. «Contests without Rewards. Musical Contests in the Odyssey, and the "Homeric Hymn to Hermes"». Στον τόμο Μ. Αποστολοπούλου - Α. Ρεγκάκος - Χ. Τσαγγάλης (επιµ.), Άθλα και Έπαθλα στα Οµηρικά Έπη. Αθήνα.145-155.

Clay, J. Strauss. 1989. The Politics of Olympus. Form and Meaning in the Major Homeric Hymns. Princeton: University. Press.

Clay, J. Strauss. 2011. «The Homeric Hymns as Genre». Στον τόμο Andrew Faulkner (επιμ.), The Homeric Hymns: Interpretative Essays. Οξφόρδη: University Press. 232-253.

Faulkner, A. - Vergados, A. - Schwab, A. (επιμ.). 2016. The Reception of the Homeric Hymns. Οξφόρδη: University Press.

Faulkner, A. (επιμ.). 2011. The Homeric Hymns: Interpretative Essays. Οξφόρδη: University Press.

Faulkner, A. 2011. «The Collection of Homeric Hymns: From the Seventh to the Third Centuries BC». Στον τόμο Andrew Faulkner (επιμ.), The Homeric Hymns: Interpretative Essays. Οξφόρδη: University Press. 175-205.

Faulkner, A. 2011. «Introduction. Modern Scholarship on the Homeric Hymns: Foundational Issues». Στον τόμο Andrew Faulkner (επιμ.), The Homeric Hymns: Interpretative Essays. Οξφόρδη: University Press. 1-27.

Furley, W.D. 2011. «Homeric and Un-Homeric Hexameter Hymns: A Question of Type». Στον τόμο Andrew Faulkner (επιμ.), The Homeric Hymns: Interpretative Essays. Οξφόρδη: University Press. 206-231.

Janko, R. 1981. «The structure of the Homeric Hymns. A Study in Genre». Hermes 109: 9-24.

Janko, R. 1982. Homer, Hesiod and the Hymns: Diachronic Development in Epic Diction. Cambridge: University Press.

Nagy, G. 2011. «The Earliest Phases in the Reception of the Homeric Hymns». Στον τόμο Andrew Faulkner (επιμ.), The Homeric Hymns: Interpretative Essays. Οξφόρδη: University Press. 280-333.

Parker, R. 1991. «The "Hymn to Demeter" and the Homeric Hymns». G&R n.s. 38.1: 1-17.

Pfeiff, K.A. 2002. Homerische Hymnen. Übertragung, Einführung und Erläuterungen. Herausgegeben von G. von der Gönna - E. Simon. Tübingen.

Richardson, N. 2015. «Constructing a Hymnic Narrative: Tradition and Innovation in the Longer Homeric Hymns». Στον τόμο: Andrew Faulkner - Owen Hodkinson (επιμ.), Hymnic Narrative and the Narratology of Greek Hymns. Mnemosyne Supplements 384. Leiden-Boston: Brill. 19-30.

Richardson, Nicholas. « The "Homeric Hymn to Demeter": Some Central Questions Revisited». Στον τόμοAndrew Faulkner (επιμ.), The Homeric Hymns: Interpretative Essays. Οξφόρδη: University Press. 44-58.

Sowa, C.A. 1986. Traditional Themes and the Homeric Hymns. Σικάγο: Bolchazy-Carducci.

West, M.L. 2003. Homeric Ηymns. Lives of Homer. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.