Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

ΙΣΟΚΡ επιστ 1.5–7

Για ποιους λόγους ο Ισοκράτης απευθύνεται στον Διονύσιο
Ο Ισοκράτης με την επιστολή αυτή έθεσε απερίφραστα ως στόχο του να κερδίσει την συναίνεση του Διονυσίου του Α´, τυράννου των Συρακουσών, για μια πανελλήνια επιχείρηση εναντίον των Περσών. Επικαλούμενος την ηλικία του, αιτιολόγησε το γεγονός ότι δεν ταξίδευσε ο ίδιος στη Σικελία, αν και γνώριζε ότι η παρουσία του εκεί θα τον βοηθούσε να πείσει τον Διονύσιο να αναλάβει την εκστρατεία. Και συνεχίζει:

    [5] Ἐπήρθην μὲν οὖν ἐπιστέλλειν σοι διὰ ταῦτα. λέγειν
δὲ μέλλω περὶ μεγάλων πραγμάτων καὶ περὶ ὧν οὐδενὶ τῶν
ζώντων ἀκοῦσαι μᾶλλον ἢ σοὶ προσήκει. καὶ μὴ νόμιζέ με
προθύμως οὕτω σε παρακαλεῖν, ἵνα γένῃ συγγράμματος
ἀκροατής· οὐ γὰρ οὔτ’ ἐγὼ τυγχάνω φιλοτίμως διακείμενος
πρὸς τὰς ἐπιδείξεις οὔτε σὺ λανθάνεις ἡμᾶς ἤδη πλήρης
ὢν τῶν τοιούτων. [6] πρὸς δὲ τούτοις κἀκεῖνο πᾶσι
φανερόν, ὅτι τοῖς μὲν ἐπιδείξεως δεομένοις αἱ πανηγύρεις
ἁρμόττουσιν, ἐκεῖ γὰρ ἄν τις ἐν πλείστοις τὴν αὑτοῦ
δύναμιν διασπείρειεν, τοῖς δὲ διαπράξασθαί τι βουλο-
μένοις πρὸς τοῦτον διαλεκτέον, ὅστις τάχιστα μέλλει τὰς
πράξεις ἐπιτελεῖν τὰς ὑπὸ τοῦ λόγου δηλωθείσας. [7] εἰ
μὲν οὖν μιᾷ τινι τῶν πόλεων εἰσηγούμην, πρὸς τοὺς ἐκείνης
προεστῶτας τοὺς λόγους ἂν ἐποιούμην· ἐπειδὴ δ’ ὑπὲρ τῆς
τῶν Ἑλλήνων σωτηρίας παρεσκεύασμαι συμβουλεύειν,
πρὸς τίν’ ἂν δικαιότερον διαλεχθείην ἢ πρὸς τὸν πρωτεύ-
οντα τοῦ γένους καὶ μεγίστην ἔχοντα δύναμιν;