Διδασκαλία-Εκπαίδευση

Εργαστήριο Αρχαιομάθειας 

Φύλλο εργασίας αριθμ. 24 

Σύνταξη-επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ιακωβίδης

Κείμενο: ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΙ 6.24.1-6.26.2
Γραμματική: Ρηματικοί χρόνοι | Ονόματα | Ρήματα α΄ και β΄ συζυγίας | Ρήματα α΄ και β΄ συζυγίας
Συντακτικό: Εμπρόθετοι προσδιορισμοί | Ευθύς-πλάγιος λόγος | Ρηματικά επίθετα σε -τέος
Λεξιλογικά: Εκκλησία του Δήμου (ειδικό λεξιλόγιο) | Σημασιολογική εξέλιξη λέξεων

Κείμενο

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΙ 6.24.1-6.26.2

ΘΟΥΚ 6.24.1-6.26.2

[6.24.1] Ὁ μὲν Νικίας τοσαῦτα εἶπε νομίζων τοὺς Ἀθηναίους τῷ
πλήθει τῶν πραγμάτων ἢ ἀποτρέψειν ἤ, εἰ ἀναγκάζοιτο
στρατεύεσθαι, μάλιστ' <ἂν> οὕτως ἀσφαλῶς ἐκπλεῦσαι· [6.24.2] οἱ
δὲ τὸ μὲν ἐπιθυμοῦν τοῦ πλοῦ οὐκ ἐξῃρέθησαν ὑπὸ τοῦ
ὀχλώδους τῆς παρασκευῆς, πολὺ δὲ μᾶλλον ὥρμηντο, καὶ
τοὐναντίον περιέστη αὐτῷ· εὖ τε γὰρ παραινέσαι ἔδοξε καὶ
ἀσφάλεια νῦν δὴ καὶ πολλὴ ἔσεσθαι. [6.24.3] καὶ ἔρως ἐνέπεσε
τοῖς πᾶσιν ὁμοίως ἐκπλεῦσαι· τοῖς μὲν γὰρ πρεσβυτέροις
ὡς ἢ καταστρεψομένοις ἐφ' ἃ ἔπλεον ἢ οὐδὲν ἂν σφαλεῖσαν
μεγάλην δύναμιν, τοῖς δ' ἐν τῇ ἡλικίᾳ τῆς τε ἀπούσης πόθῳ
ὄψεως καὶ θεωρίας, καὶ εὐέλπιδες ὄντες σωθήσεσθαι· ὁ δὲ
πολὺς ὅμιλος καὶ στρατιώτης ἔν τε τῷ παρόντι ἀργύριον
οἴσειν καὶ προσκτήσεσθαι δύναμιν ὅθεν ἀίδιον μισθοφορὰν
ὑπάρξειν. [6.24.4] ὥστε διὰ τὴν ἄγαν τῶν πλεόνων ἐπιθυμίαν, εἴ
τῳ ἄρα καὶ μὴ ἤρεσκε, δεδιὼς μὴ ἀντιχειροτονῶν κακόνους
δόξειεν εἶναι τῇ πόλει ἡσυχίαν ἦγεν. [6.25.1] καὶ τέλος παρελθών
τις τῶν Ἀθηναίων καὶ παρακαλέσας τὸν Νικίαν οὐκ ἔφη
χρῆναι προφασίζεσθαι οὐδὲ διαμέλλειν, ἀλλ' ἐναντίον ἁπάν-
των ἤδη λέγειν ἥντινα αὐτῷ παρασκευὴν Ἀθηναῖοι ψηφί-
σωνται. [6.25.2] ὁ δὲ ἄκων μὲν εἶπεν ὅτι καὶ μετὰ τῶν ξυναρχόντων
καθ' ἡσυχίαν μᾶλλον βουλεύσοιτο, ὅσα μέντοι ἤδη δοκεῖν
αὐτῷ, τριήρεσι μὲν οὐκ ἔλασσον ἢ ἑκατὸν πλευστέα εἶναι
(αὐτῶν δ' Ἀθηναίων ἔσεσθαι ὁπλιταγωγοὺς ὅσαι ἂν δοκῶσι,
καὶ ἄλλας ἐκ τῶν ξυμμάχων μεταπεμπτέας εἶναι), ὁπλίταις
δὲ τοῖς ξύμπασιν Ἀθηναίων καὶ τῶν ξυμμάχων πεντα-
κισχιλίων μὲν οὐκ ἐλάσσοσιν, ἢν δέ τι δύνωνται, καὶ
πλέοσιν· τὴν δὲ ἄλλην παρασκευὴν ὡς κατὰ λόγον, καὶ
τοξοτῶν τῶν αὐτόθεν καὶ ἐκ Κρήτης καὶ σφενδονητῶν, καὶ ἤν
τι ἄλλο πρέπον δοκῇ εἶναι, ἑτοιμασάμενοι ἄξειν. [6.26.1] ἀκούσαντες
δ' οἱ Ἀθηναῖοι ἐψηφίσαντο εὐθὺς αὐτοκράτορας εἶναι καὶ
περὶ στρατιᾶς πλήθους καὶ περὶ τοῦ παντὸς πλοῦ τοὺς στρα-
τηγοὺς πράσσειν ᾗ ἂν αὐτοῖς δοκῇ ἄριστα εἶναι [Ἀθηναίοις].
[6.26.2] καὶ μετὰ ταῦτα ἡ παρασκευὴ ἐγίγνετο, καὶ ἔς τε τοὺς
ξυμμάχους ἔπεμπον καὶ αὐτόθεν καταλόγους ἐποιοῦντο, ἄρτι
δ' ἀνειλήφει ἡ πόλις ἑαυτὴν ἀπὸ τῆς νόσου καὶ τοῦ ξυνεχοῦς
πολέμου ἔς τε ἡλικίας πλῆθος ἐπιγεγενημένης καὶ ἐς χρη-
μάτων ἅθροισιν διὰ τὴν ἐκεχειρίαν, ὥστε ῥᾷον πάντα
ἐπορίζετο. καὶ οἱ μὲν ἐν παρασκευῇ ἦσαν.

Γραμματική

Ρηματικοί χρόνοι [Επίπεδο Α]

Άσκηση 1η

Να πληκτρολογήσεις στα κενά τα ρήματα των παρακάτω προτάσεων του κειμένου, αφού αλλάξεις τον χρόνο τους σύμφωνα με τη μετάφραση που σου δίνεται κάθε φορά, όπως στο παράδειγμα:

(ΘΟΥΚ 6.24.2.1-3)
οἱ δὲ τὸ μὲν ἐπιθυμοῦν τοῦ πλοῦ οὐκ
ἐξῃρέθησαν ὑπὸ τοῦ ὀχλώδους τῆς παρασκευῆς

Αυτοί όμως δεν κλονίζονται στη μεγάλη τους επιθυμία να εκστρατεύσουν από το τεράστιο κ' ενοχλητικό βάρος των προετοιμασιών

οἱ δὲ τὸ μὲν ἐπιθυμοῦν τοῦ πλοῦ οὐκ ἐξαιροῦνται ὑπὸ τοῦ ὀχλώδους τῆς παρασκευῆς

Άσκηση 1η

(ΘΟΥΚ 6.24.2.1-3)
οἱ δὲ τὸ μὲν ἐπιθυμοῦν τοῦ πλοῦ οὐκ ἐξῃρέθησαν ὑπὸ τοῦ ὀχλώδους τῆς παρασκευῆς

Αυτοί όμως δεν κλονίζονταν στη μεγάλη τους επιθυμία να εκστρατεύσουν από το τεράστιο κ' ενοχλητικό βάρος των προετοιμασιών οἱ δὲ τὸ μὲν ἐπιθυμοῦν τοῦ πλοῦ οὐκ ________ ὑπὸ τοῦ ὀχλώδους τῆς παρασκευῆς
01. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
Αυτοί όμως δεν θα κλονιστούν στη μεγάλη τους επιθυμία να εκστρατεύσουν από το τεράστιο κ' ενοχλητικό βάρος των προετοιμασιών οἱ δὲ τὸ μὲν ἐπιθυμοῦν τοῦ πλοῦ οὐκ ________ ὑπὸ τοῦ ὀχλώδους τῆς παρασκευῆς
02. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
Αυτοί όμως δεν είχαν κλονιστεί στη μεγάλη τους επιθυμία να εκστρατεύσουν από το τεράστιο κ' ενοχλητικό βάρος των προετοιμασιών οἱ δὲ τὸ μὲν ἐπιθυμοῦν τοῦ πλοῦ οὐκ ________ ὑπὸ τοῦ ὀχλώδους τῆς παρασκευῆς
03. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
ΑπάντησηΒοήθεια στην πληκτρολόγηση

Άσκηση 2η

(ΘΟΥΚ 6.26.1.1-2)
ἀκούσαντες δ' οἱ Ἀθηναῖοι ἐψηφίσαντο εὐθὺς αὐτοκράτορας εἶναι

Κι αφού τ' άκουσαν αυτά οι Αθηναίοι ψηφίζουν αμέσως απόλυτη πληρεξουσιότητα στους στρατηγούς ἀκούσαντες δ' οἱ Ἀθηναῖοι ________ εὐθὺς αὐτοκράτορας εἶναι
01. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
Κι αφού τ' ακούσουν αυτά οι Αθηναίοι θα ψηφίσουν αμέσως απόλυτη πληρεξουσιότητα στους στρατηγούς ἀκούσαντες δ' οἱ Ἀθηναῖοι ________ εὐθὺς αὐτοκράτορας εἶναι
02. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
Κι αφού τ' ακούσουν αυτά οι Αθηναίοι θα έχουν ψηφίσει αμέσως απόλυτη πληρεξουσιότητα στους στρατηγούς ἀκούσαντες δ' οἱ Ἀθηναῖοι ________ ἔσονται εὐθὺς αὐτοκράτορας εἶναι
03. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
ΑπάντησηΒοήθεια στην πληκτρολόγηση

Άσκηση 3η

(ΘΟΥΚ 6.26.2.1-2)
καὶ μετὰ ταῦτα ἡ παρασκευὴ (1 ἐγίγνετο, καὶ ἔς τε τοὺς ξυμμάχους (2) ἔπεμπον καὶ αὐτόθεν καταλόγους (3) ἐποιοῦντο

Κ' ύστερα απ' αυτά (1) αρχίζουν αμέσως οι προετοιμασίες και (2) στέλνουν στους συμμάχους ζητώντας ό,τι χρειάζονταν και (3) συντάσσουν στρατολογικούς καταλόγους για την Αθήνα. καὶ μετὰ ταῦτα ἡ παρασκευὴ (1) ________, καὶ ἔς τε τοὺς ξυμμάχους (2) ________ καὶ αὐτόθεν καταλόγους (3) ________
01. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
02. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
03. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
Κ' ύστερα απ' αυτά (1) θα αρχίσουν αμέσως οι προετοιμασίες και (2) θα στείλουν στους συμμάχους ζητώντας ό,τι χρειάζονται και (3) θα συντάξουν στρατολογικούς καταλόγους για την Αθήνα. καὶ μετὰ ταῦτα ἡ παρασκευὴ (1) ________, καὶ ἔς τε τοὺς ξυμμάχους (2) ________ καὶ αὐτόθεν καταλόγους (3) ________
04. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
05. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
06. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
ΑπάντησηΒοήθεια στην πληκτρολόγηση

Άσκηση 4η

(ΘΟΥΚ 6.26.2.2-3)
ἄρτι δ' ἀνειλήφει ἡ πόλις ἑαυτὴν ἀπὸ τῆς νόσου καὶ τοῦ ξυνεχοῦς πολέμου

Τελευταία συνέρχεται η πολιτεία από τη μεγάλη αρρώστια κι από τον αδιάκοπο πόλεμο ἄρτι δ' ________ ἡ πόλις ἑαυτὴν ἀπὸ τῆς νόσου καὶ τοῦ ξυνεχοῦς πολέμου
01. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
Τελευταία συνερχόταν η πολιτεία από τη μεγάλη αρρώστια κι από τον αδιάκοπο πόλεμο ἄρτι δ' ________ ἡ πόλις ἑαυτὴν ἀπὸ τῆς νόσου καὶ τοῦ ξυνεχοῦς πολέμου
02. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
Τελευταία συνήλθε η πολιτεία από τη μεγάλη αρρώστια κι από τον αδιάκοπο πόλεμο ἄρτι δ' ________ ἡ πόλις ἑαυτὴν ἀπὸ τῆς νόσου καὶ τοῦ ξυνεχοῦς πολέμου
03. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
Τελευταία έχει συνέρθει η πολιτεία από τη μεγάλη αρρώστια κι από τον αδιάκοπο πόλεμο ἄρτι δ' ________ ἡ πόλις ἑαυτὴν ἀπὸ τῆς νόσου καὶ τοῦ ξυνεχοῦς πολέμου
04. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
ΑπάντησηΒοήθεια στην πληκτρολόγηση

Ονόματα [Επίπεδο Α]

Άσκηση 2η

Να συμπληρώσεις (πληκτρολογώντας τους) τους υπόλοιπους τύπους στη γραμματική ακολουθία των λέξεων (εκτός από την κλητική), όπως στο παρακάτω παράδειγμα.

(α) πολλὴ ἀσφάλεια
(β)
πολλῆς ἀσφαλείας
(γ)
πολλῇ ἀσφαλείᾳ
(δ)
πολλὴν ἀσφάλειαν

1.
01. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
02. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
03. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
04. μεγάλην δύναμιν
2.
05. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
06. ἀπούσης ὄψεως
07. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
08. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
3.
09. εὐέλπιδες ὄντες
10. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
11. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
12. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
4.
13. πολὺς ὅμιλος
14. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
15. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
16. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
5.
17. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
18. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
19. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
20. ἀίδιον μισθοφορὰν
6.
21. ὁ ἄκων
22. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
23. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
24. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
7.
25. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
26. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
27. ὁπλίταις τοῖς ξύμπασιν
28. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
8.
29. πᾶς πλοῦς
30. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
31. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
32. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
9.
33. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
34. τῆς ἄλλης παρασκευῆς
35. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
36. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
10.
37. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
38. τοῦ ξυνεχοῦς πολέμου
39. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
40. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
ΑπάντησηΒοήθεια στην πληκτρολόγηση

Ρήματα α΄ και β΄ συζυγίας [Επίπεδο Α]

Άσκηση 3η

Να συμπληρώσεις (πληκτρολογώντας τους) τους υπόλοιπους τύπους στη γραμματική ακολουθία των λέξεων, όπως στο παρακάτω παράδειγμα.

(α) νομίζων
(β)
νομιῶν
(γ)
νομίσας
(δ)
νενομικώς

1.
01. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
02. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
03. παραινέσαι
04. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
2.
05. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
06. ἔσεσθαι
07. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
08. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
3.
09. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
10. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
11. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
12. ἐνέπεσε
13. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
14. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
4.
15. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
16. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
17. καταστρεψαμένοις
18. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
5.
19. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
20. οἴσειν
21. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
22. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
6.
23. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
24. προσκτήσεσθαι
25. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
26. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
7.
27. δεδιώς
28. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
29. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
8.
30. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
31. βουλεύσοιτο
32. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
33. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
9.
34. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
35. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
36. ἀκούσαντες
37. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
10.
38. πράσσειν
39. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
40. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
41. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
ΑπάντησηΒοήθεια στην πληκτρολόγηση

Ρήματα α΄ και β΄ συζυγίας [Επίπεδο Α]

Άσκηση 4η

Να συμπληρώσεις (πληκτρολογώντας τους) τους υπόλοιπους τύπους στη γραμματική ακολουθία των λέξεων, όπως στο παρακάτω παράδειγμα.

(α) ἐνέπεσε
(β)
ἐμπέσῃ
(γ)
ἐμπέσαι&|& ἐμπέσειε&|& ἐμπέσειεν
(δ)
ἐμπεσάτω

1.
01. περιέστη
02. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
03. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
04. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
2.
05. ἔδοξεν
06. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
07. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
08. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
3.
09. δύνανται
10. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
11. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
12. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
ΑπάντησηΒοήθεια στην πληκτρολόγηση

Συντακτικό

Εμπρόθετοι προσδιορισμοί [Επίπεδο Α]

Άσκηση 5η

Να πληκτρολογήσεις ποιον όρο προσδιορίζει καθένας από τους παρακάτω εμπρόθετους προσδιορισμούς, για να συμπληρώσεις τη στήλη Β. Στη συνέχεια να επιλέξεις από τον κατάλογο τι δηλώνει, ο καθένας, για να συμπληρώσεις τη στήλη Γ, όπως στο παράδειγμα:

(ΘΟΥΚ 6.24.2.2-3)
οἱ δὲ τὸ μὲν ἐπιθυμοῦν τοῦ πλοῦ οὐκ ἐξῃρέθησαν ὑπὸ τοῦ ὀχλώδους τῆς παρασκευῆς
ἐξῃρέθησαν ποιητικό αίτιο

ΑΒΓ
(ΘΟΥΚ 6.24.3.3) τοῖς μὲν γὰρ πρεσβυτέροις ὡς ἢ καταστρεψομένοις ἐφ' ἃ ἔπλεονΈλεγχος
(ΘΟΥΚ 6.24.4.1-3) ὥστε διὰ τὴν ἄγαν τῶν πλεόνων ἐπιθυμίαν, εἴ τῳ ἄρα καὶ μὴ ἤρεσκε, δεδιὼς μὴ ἀντιχειροτονῶν κακόνους δόξειεν εἶναι τῇ πόλει ἡσυχίαν ἦγενΈλεγχος
(ΘΟΥΚ 6.25.1.1-4) καὶ τέλος παρελθών τις τῶν Ἀθηναίων καὶ παρακαλέσας τὸν Νικίαν οὐκ ἔφη χρῆναι προφασίζεσθαι οὐδὲ διαμέλλειν, ἀλλ' ἐναντίον ἁπάντων ἤδη λέγεινΈλεγχος
(ΘΟΥΚ 6.25.2.1-2) ὁ δὲ ἄκων μὲν εἶπεν ὅτι καὶ μετὰ τῶν ξυναρχόντων καθ' ἡσυχίαν μᾶλλον βουλεύσοιτοΈλεγχος
(ΘΟΥΚ 6.25.2.1-2) ὁ δὲ ἄκων μὲν εἶπεν ὅτι καὶ μετὰ τῶν ξυναρχόντων καθ' ἡσυχίαν μᾶλλον βουλεύσοιτοΈλεγχος
(ΘΟΥΚ 6.25.2.9-10) καὶ τοξοτῶν τῶν αὐτόθεν καὶ ἐκ Κρήτης, καὶ ἤν τι ἄλλο πρέπον δοκῇ εἶναι, ἑτοιμασάμενοι ἄξεινΈλεγχος
(ΘΟΥΚ 6.26.1.1-3) οἱ Ἀθηναῖοι ἐψηφίσαντο εὐθὺς αὐτοκράτορας εἶναι καὶ περὶ στρατιᾶς πλήθους καὶ περὶ τοῦ παντὸς πλοῦΈλεγχος
(ΘΟΥΚ 6.26.2.1-2) καὶ μετὰ ταῦτα ἡ παρασκευὴ ἐγίγνετο, καὶ ἔς τε τοὺς ξυμμάχους ἔπεμπονΈλεγχος
(ΘΟΥΚ 6.26.2.1-2) καὶ μετὰ ταῦτα ἡ παρασκευὴ ἐγίγνετο, καὶ ἔς τε τοὺς ξυμμάχους ἔπεμπονΈλεγχος
(ΘΟΥΚ 6.26.2.3) ἄρτι δ' ἀνειλήφει ἡ πόλις ἑαυτὴν ἀπὸ τῆς νόσουΈλεγχος
(ΘΟΥΚ 6.26.2.6) καὶ οἱ μὲν ἐν παρασκευῇ ἦσαν.Έλεγχος
ΑπάντησηΒοήθεια στην πληκτρολόγηση

Άσκηση 6η

Στις φράσεις του κειμένου που ακολουθούν να επιλέξεις έναν από τρόπους εκφοράς που σου δίνονται, ο οποίος να εκφράζει την ίδια με τον αρχικό τρόπο επιρρηματική σχέση.

Άσκηση 1η

(ΘΟΥΚ 6.24.2.2-3) οἱ δὲ τὸ μὲν ἐπιθυμοῦν τοῦ πλοῦ οὐκ ἐξῃρέθησαν ὑπὸ τοῦ ὀχλώδους τῆς παρασκευῆς

διὰ τοῦ ὀχλώδους τῆς παρασκευῆς
ἐκ τοῦ ὀχλώδους τῆς παρασκευῆς
μετὰ τοῦ ὀχλώδους τῆς παρασκευῆς
ΈλεγχοςΒοήθειαΑπάντηση

Άσκηση 2η

(ΘΟΥΚ 6.24.3.3) τοῖς μὲν γὰρ πρεσβυτέροις ὡς ἢ καταστρεψομένοις ἐφ' ἃ ἔπλεον

πρὸς ἃ ἔπλεον
πρὸς ὧν ἔπλεον
ἕνεκα ὧν ἔπλεον
ΈλεγχοςΒοήθειαΑπάντηση

Άσκηση 3η

(ΘΟΥΚ 6.24.3.3) ὥστε διὰ τὴν ἄγαν τῶν πλεόνων ἐπιθυμίαν, εἴ τῳ ἄρα καὶ μὴ ἤρεσκε, δεδιὼς μὴ ἀντιχειροτονῶν κακόνους δόξειεν εἶναι τῇ πόλει ἡσυχίαν ἦγεν

ὥστε ἐν τῇ ἄγαν τῶν πλεόνων ἐπιθυμίᾳ
ὥστε ὑπὲρ τὴν ἄγαν τῶν πλεόνων ἐπιθυμίαν
ὥστε τῶν πλεόνων ἄγαν ἐπιθυμούντων
ΈλεγχοςΒοήθειαΑπάντηση

Άσκηση 4η

(ΘΟΥΚ 6.25.1.2-4) οὐκ ἔφη χρῆναι προφασίζεσθαι οὐδὲ διαμέλλειν, ἀλλ' ἐναντίον ἁπάντων ἤδη λέγειν

ἀλλ' πρὸ ἁπάντων ἤδη λέγειν
ἀλλ' καθ' ἁπάντων ἤδη λέγειν
ἀλλ' πρὸς ἅπασι ἤδη λέγειν
ΈλεγχοςΒοήθειαΑπάντηση

Άσκηση 5η

(ΘΟΥΚ 6.26.2.1-2) καὶ μετὰ ταῦτα ἡ παρασκευὴ ἐγίγνετο, καὶ ἔς τε τοὺς ξυμμάχους ἔπεμπον

ὡς τε τοὺς ξυμμάχους ἔπεμπον
πρὸς τε τοῖς ξυμμάχοις ἔπεμπον
κατὰ τε τῶν ξυμμάχων ἔπεμπον
ΈλεγχοςΒοήθειαΑπάντηση

Ευθύς-πλάγιος λόγος [Επίπεδο Β]

Άσκηση 7η

Να υποθέσεις ότι βρίσκεσαι σε συνέλευση της Εκκλησίας του Δήμου. Να μεταφέρεις σε ευθύ λόγο τις σκέψεις ή τις φράσεις αυτών που συμμετέχουν σε αυτήν, αφού απαντήσεις στις ερωτήσεις που σταδιακά θα σε οδηγήσουν στη μετατροπή αυτή.

(ΘΟΥΚ 6.24.1.1-3)
Ὁ μὲν Νικίας τοσαῦτα εἶπε νομίζων τοὺς Ἀθηναίους τῷ
πλήθει τῶν πραγμάτων ἢ ἀποτρέψειν ἤ, εἰ ἀναγκάζοιτο
στρατεύεσθαι, μάλιστ' <ἂν> οὕτως ἀσφαλῶς ἐκπλεῦσαι·

Άσκηση 1η

Από ποιο ρήμα/ονοματικό τύπο εξαρτάται ο πλάγιος λόγος στην ημιπερίοδο;

εἶπεν
νομίζων
ΈλεγχοςΑπάντηση

Άσκηση 2η

Σε ποιο χρόνο βρίσκεται το ρήμα εξάρτησης;

αρκτικό
ιστορικό
ΈλεγχοςΒοήθειαΑπάντηση

Άσκηση 3η

Τα απαρέμφατα που εξαρτώνται από το νομίζων αντιστοιχούν σε κύριες προτάσεις επιθυμίας;

ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΈλεγχοςΒοήθειαΑπάντηση

Άσκηση 4η

Από τη μετοχή νομίζων εξαρτάται και η δευτερεύουσα υποθετική πρόταση εἰ ἀναγκάζοιτο στρατεύεσθαι

ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΈλεγχοςΒοήθειαΑπάντηση

Άσκηση 5η

Και οι δύο κύριες προτάσεις κρίσης θα έχουν στον ευθύ λόγο ως υποκείμενο το ἐγὼ, αφού στον πλάγιο λόγο έχουμε ταυτοπροσωπία (το υποκείμενο της μετοχής νομίζων και των δύο απαρεμφάτων είναι Νικίας).

ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΈλεγχοςΑπάντηση

Άσκηση 6η

Η απόδοση του υποθετικού λόγου βρίσκεται σε δυνητική έγκλιση.

ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΈλεγχοςΒοήθειαΑπάντηση

Άσκηση 7η

Ο υποθετικός λόγος εκφράζει σκέψεις που κάνει ο Νικίας:

για το μέλλον
για το παρελθόν
ΈλεγχοςΑπάντηση

Άσκηση 8η

Η δυνητική έγκλιση που αντιπροσωπεύει το δυνητικό απαρέμφατο ἂν ἐκπλεῦσαι είναι:

δυνητική οριστική
δυνητική ευκτική
ΈλεγχοςΒοήθειαΑπάντηση

Άσκηση 9η

Άρα ο υποθετικός λόγος που σχηματίζεται είναι:

του μη πραγματικού
της απλής σκέψης
ΈλεγχοςΑπάντηση

Άσκηση 10η

Να πληκτρολογήσεις στο κενό τη μεταγραφή του πλαγίου λόγου σε ευθύ:

Νικίας ἐνόμιζεν:

Έλεγχος
ΑπάντησηΒοήθεια στην πληκτρολόγηση

Άσκηση 8η

Να υποθέσεις ότι βρίσκεσαι στην Εκκλησία του Δήμου. Να μεταφέρεις σε ευθύ λόγο τις σκέψεις ή τις φράσεις αυτών που συμμετέχουν σε αυτήν, αφού απαντήσεις στις ερωτήσεις που σταδιακά θα σε οδηγήσουν στη μετατροπή αυτή.

(ΘΟΥΚ 6.24.2.4-5)
εὖ τε γὰρ παραινέσαι ἔδοξε καὶ ἀσφάλεια νῦν δὴ καὶ πολλὴ ἔσεσθαι.

Άσκηση 1η

Τι δηλώνει το ρήμα εξάρτησης ἔδοξεν;

σκέψη
απόφαση
διατυπωμένη άποψη
ΈλεγχοςΑπάντηση

Άσκηση 2η

Σε ποιο χρόνο βρίσκεται το ρήμα εξάρτησης;

αρκτικό
ιστορικό
ΈλεγχοςΑπάντηση

Άσκηση 3η

Τα απαρέμφατα που εξαρτώνται από το ἔδοξεν αντιστοιχούν σε κύριες προτάσεις κρίσης;

ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΈλεγχοςΑπάντηση

Άσκηση 4η

Ο χρόνος των απαρεμφάτων στον ευθύ λόγο δεν αλλάζει.

ΣΩΣΤΟ
ΛΑΘΟΣ
ΈλεγχοςΑπάντηση

Άσκηση 5η

Το υποκείμενο των δύο απαρεμφάτων είναι το ίδιο.

ΣΩΣΤΟ
ΛΑΘΟΣ
ΈλεγχοςΒοήθειαΑπάντηση

Άσκηση 6η

Να πληκτρολογήσεις στο κενό τη μεταγραφή του πλαγίου λόγου σε ευθύ:

Ἀθηναίοις ἐδόκει:

Έλεγχος
ΑπάντησηΒοήθεια στην πληκτρολόγηση

Άσκηση 9η

Να υποθέσεις ότι βρίσκεσαι στην Εκκλησία του Δήμου. Να μεταφέρεις σε ευθύ λόγο τις σκέψεις ή τις φράσεις αυτών που συμμετέχουν σε αυτήν, αφού απαντήσεις στις ερωτήσεις που σταδιακά θα σε οδηγήσουν στη μετατροπή αυτή.

(ΘΟΥΚ 6.25.1)
καὶ τέλος παρελθών τις τῶν Ἀθηναίων καὶ παρακαλέσας τὸν Νικίαν οὐκ ἔφη
χρῆναι προφασίζεσθαι οὐδὲ διαμέλλειν, ἀλλ' ἐναντίον ἁπάντων ἤδη λέγειν ἥντινα αὐτῷ παρασκευὴν Ἀθηναῖοι ψηφίσωνται.

Άσκηση 1η

Το ρήμα εξάρτησης είναι το:

ἔφη
παρακαλέσας
παρελθών
ΈλεγχοςΑπάντηση

Άσκηση 2η

Σε τι χρόνο βρίσκεται το ρήμα εξάρτησης;

αρκτικό
ιστορικό
ΈλεγχοςΑπάντηση

Άσκηση 3η

Η άρνηση οὐκ συνάπτεται με:

το ρήμα ἔφη
τα απαρέμφατα προφασίζεσθαι και διαμέλλειν
ΈλεγχοςΒοήθειαΑπάντηση

Άσκηση 4η

Τα απαρέμφατα που εξαρτώνται από το ἔφη αντιστοιχούν σε κύριες προτάσεις κρίσης;

ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΈλεγχοςΑπάντηση

Άσκηση 5η

Από το ἔφη εξαρτώνται τα απαρέμφατα:

λέγειν
προφασίζεσθαι οὐδὲ διαμέλλειν
χρῆναι
ΈλεγχοςΒοήθειαΑπάντηση

Άσκηση 6η

Το υποκείμενο των απαρεμφάτων προφασίζεσθαι, διαμέλλειν και λέγειν είναι:

Νικίαν
τινὰ
Ἀθηναίους
ΈλεγχοςΑπάντηση

Άσκηση 7η

Η αντωνυμία αὐτῷ αναφέρεται στο:

παρελθών τις Ἀθηναίων
Νικίαν
ΈλεγχοςΑπάντηση

Άσκηση 8η

Η έγκλιση της αναφορικής πρότασης ἥντινα αὐτῷ παρασκευὴν Ἀθηναῖοι ψηφίσωνται έχει αλλάξει, επειδή το ρήμα εξάρτησης ἔφη είναι σε ιστορικό χρόνο.

ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΈλεγχοςΒοήθειαΑπάντηση

Άσκηση 9η

Να πληκτρολογήσεις στο κενό τη μεταγραφή του πλαγίου λόγου σε ευθύ:

καὶ τέλος παρελθών τις τῶν Ἀθηναίων καὶ παρακαλέσας τὸν Νικίαν ἔφη:
01. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
ΑπάντησηΒοήθεια στην πληκτρολόγηση

Άσκηση 10η

Να υποθέσεις ότι βρίσκεσαι στην Εκκλησία του Δήμου. Να μεταφέρεις σε ευθύ λόγο τις σκέψεις ή τις φράσεις αυτών που συμμετέχουν σε αυτήν, αφού απαντήσεις στις ερωτήσεις που σταδιακά θα σε οδηγήσουν στη μετατροπή αυτή.

(ΘΟΥΚ 6.25.2.1-2)
ὁ δὲ ἄκων μὲν εἶπεν ὅτι καὶ μετὰ τῶν ξυναρχόντων καθ' ἡσυχίαν μᾶλλον βουλεύσοιτο

Άσκηση 1η

Σε ποιο χρόνο βρίσκεται το ρήμα εξάρτησης;

αρκτικό
ιστορικό
ΈλεγχοςΑπάντηση

Άσκηση 2η

Από το εἶπεν εξαρτάται:

ειδικό απαρέμφατο
ειδική πρόταση
κατηγορηματική μετοχή
ΈλεγχοςΑπάντηση

Άσκηση 3η

Η έγκλιση της ειδικής πρότασης έχει αλλάξει, επειδή το ρήμα εξάρτησης είναι σε ιστορικό χρόνο.

ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΈλεγχοςΒοήθειαΑπάντηση

Άσκηση 4η

Το υποκείμενο του βουλεύσοιτο είναι το ίδιο με το υποκείμενο του εἶπεν (δηλ. Νικίας):

ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΈλεγχοςΑπάντηση

Άσκηση 5η

Να πληκτρολογήσεις στο κενό τη μεταγραφή του πλαγίου λόγου σε ευθύ:

ὁ δὲ ἄκων μὲν εἶπεν:
01. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
ΑπάντησηΒοήθεια στην πληκτρολόγηση

Ρηματικά επίθετα σε -τέος [Επίπεδο Β]

Άσκηση 11η

Στην παρακάτω ημιπερίοδο του κειμένου να αναλύσεις το ρηματικό επίθετο πλευστέα σε ισοδύναμη συντακτική μορφή, απαντώντας στις ερωτήσεις που σταδιακά θα σε οδηγήσουν στη μετατροπή αυτή.

(ΘΟΥΚ 6.25.1-2)
καὶ τέλος παρελθών
τις τῶν Ἀθηναίων καὶ παρακαλέσας τὸν Νικίαν οὐκ ἔφη
χρῆναι προφασίζεσθαι οὐδὲ διαμέλλειν, ἀλλ' ἐναντίον ἁπάν-
των ἤδη λέγειν ἥντινα αὐτῷ παρασκευὴν Ἀθηναῖοι ψηφί-
σωνται. [6.25.2] ὁ δὲ ἄκων μὲν εἶπεν ὅτι καὶ μετὰ τῶν ξυναρχόντων
καθ' ἡσυχίαν μᾶλλον βουλεύσοιτο, ὅσα μέντοι ἤδη δοκεῖν
αὐτῷ, τριήρεσι μὲν οὐκ ἔλασσον ἢ ἑκατὸν πλευστέα εἶναι
(αὐτῶν δ' Ἀθηναίων ἔσεσθαι ὁπλιταγωγοὺς ὅσαι ἂν δοκῶσι,
καὶ ἄλλας ἐκ τῶν ξυμμάχων μεταπεμπτέας εἶναι), ὁπλίταις
δὲ τοῖς ξύμπασιν Ἀθηναίων καὶ τῶν ξυμμάχων πεντα-
κισχιλίων μὲν οὐκ ἐλάσσοσιν, ἢν δέ τι δύνωνται, καὶ
πλέοσιν·

Άσκηση 1η

Τα ρηματικά επίθετα σε -τεος δηλώνουν κάτι που είναι δυνατό να γίνει.

ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΈλεγχοςΑπάντηση

Άσκηση 2η

Το πλευστέα είναι θηλυκού γένους και έχει ως λογικό υποκείμενο την εννοούμενη φράση τὴν Ἀθηναίων δύναμιν.

ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΈλεγχοςΑπάντηση

Άσκηση 3η

Το πλευστέα έχει ως λογικό υποκείμενο το εννοούμενο Ἀθηναίους/σφᾶς.

ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΈλεγχοςΑπάντηση

Άσκηση 4η

Το πλευστέα προέρχεται από το αμετάβατο ρήμα πλέω.

ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΈλεγχοςΑπάντηση

Άσκηση 5η

Το πλευστέα είναι ισοδύναμο απρόσωπης σύνταξης δεῖ + τελικό απαρέμφατο.

ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΈλεγχοςΒοήθειαΑπάντηση

Άσκηση 6η

Μετατροπή του πλευστέα σε απρόσωπη σύνταξη:

τριήρεσι μὲν οὐκ ἔλασσον ἢ ἑκατὸν (__________)
(αὐτῶν δ' Ἀθηναίων ἔσεσθαι ὁπλιταγωγοὺς ὅσαι ἂν δοκῶσι,
καὶ ἄλλας ἐκ τῶν ξυμμάχων μεταπεμπτέας), ὁπλίταις
δὲ τοῖς ξύμπασιν Ἀθηναίων καὶ τῶν ξυμμάχων πεντα-
κισχιλίων μὲν οὐκ ἐλάσσοσιν, ἢν δέ τι δύνωνται, καὶ
πλέοσιν·

01. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
ΑπάντησηΒοήθεια στην πληκτρολόγηση

Άσκηση 12η

Στην παρακάτω ημιπερίοδο του κειμένου να αναλύσεις το ρηματικό επίθετο μεταπεμπτέας σε ισοδύναμη συντακτική μορφή, απαντώντας στις ερωτήσεις που σταδιακά θα σε οδηγήσουν στη μετατροπή αυτή.

(ΘΟΥΚ 6.25.1-2)
καὶ τέλος παρελθών
τις τῶν Ἀθηναίων καὶ παρακαλέσας τὸν Νικίαν οὐκ ἔφη
χρῆναι προφασίζεσθαι οὐδὲ διαμέλλειν, ἀλλ' ἐναντίον ἁπάν-
των ἤδη λέγειν ἥντινα αὐτῷ παρασκευὴν Ἀθηναῖοι ψηφί-
σωνται. [6.25.2] ὁ δὲ ἄκων μὲν εἶπεν ὅτι καὶ μετὰ τῶν ξυναρχόντων
καθ' ἡσυχίαν μᾶλλον βουλεύσοιτο, ὅσα μέντοι ἤδη δοκεῖν
αὐτῷ, τριήρεσι μὲν οὐκ ἔλασσον ἢ ἑκατὸν πλευστέα εἶναι
(αὐτῶν δ' Ἀθηναίων ἔσεσθαι ὁπλιταγωγοὺς ὅσαι ἂν δοκῶσι,
καὶ ἄλλας ἐκ τῶν ξυμμάχων μεταπεμπτέας εἶναι), ὁπλίταις
δὲ τοῖς ξύμπασιν Ἀθηναίων καὶ τῶν ξυμμάχων πεντα-
κισχιλίων μὲν οὐκ ἐλάσσοσιν, ἢν δέ τι δύνωνται, καὶ
πλέοσιν·

Άσκηση 1η

Το ρηματικό επίθετο μεταπεμπτέας προέρχεται από το μεταβατικό ρήμα μεταπέμπομαι.

ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΈλεγχοςΑπάντηση

Άσκηση 2η

Το μεταπεμπτέας έχει ως υποκείμενο το ἄλλας ἐκ τῶν ξυμμάχων (ὁπλιταγωγοὺς).

ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΈλεγχοςΑπάντηση

Άσκηση 3η

Η φράση (ἄλλας ἐκ τῶν ξυμμάχων) ὁπλιταγωγοὺς μεταπεμπτέας είναι ισοδύναμη προσωπικής σύνταξης.

ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΈλεγχοςΑπάντηση

Άσκηση 4η

Το μεταπεμπτέας είναι ισοδύναμο απρόσωπης σύνταξης δεῖ + τελικό απαρέμφατο.

ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΈλεγχοςΑπάντηση

Άσκηση 5η

Μετατροπή του μεταπεμπτέας σε απρόσωπη σύνταξη:

(ΘΟΥΚ 6.25.1-2)

καὶ τέλος παρελθών
τις τῶν Ἀθηναίων καὶ παρακαλέσας τὸν Νικίαν οὐκ ἔφη
χρῆναι προφασίζεσθαι οὐδὲ διαμέλλειν, ἀλλ' ἐναντίον ἁπάν-
των ἤδη λέγειν ἥντινα αὐτῷ παρασκευὴν Ἀθηναῖοι ψηφί-
σωνται. [6.25.2] ὁ δὲ ἄκων μὲν εἶπεν ὅτι καὶ μετὰ τῶν ξυναρχόντων
καθ' ἡσυχίαν μᾶλλον βουλεύσοιτο, ὅσα μέντοι ἤδη δοκεῖν
αὐτῷ, τριήρεσι μὲν οὐκ ἔλασσον ἢ ἑκατὸν πλευστέας
(αὐτῶν δ' Ἀθηναίων ἔσεσθαι ὁπλιταγωγοὺς ὅσαι ἂν δοκῶσι,
καὶ ἄλλας ἐκ τῶν ξυμμάχων (________________ ), ὁπλίταις
δὲ τοῖς ξύμπασιν Ἀθηναίων καὶ τῶν ξυμμάχων πεντα-
κισχιλίων μὲν οὐκ ἐλάσσοσιν, ἢν δέ τι δύνωνται, καὶ
πλέοσιν·

01. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
ΑπάντησηΒοήθεια στην πληκτρολόγηση

Λεξιλογικά

Εκκλησία του Δήμου (ειδικό λεξιλόγιο) Επίπεδο Α

Άσκηση 13η

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα της Ιστορίας του Θουκυδίδη έχουμε στοιχεία που περιγράφουν μερικώς τη διαδικασία μιας συνεδρίασης της αθηναϊκής Εκκλησίας του Δήμου. Δίπλα από τις υπογραμμισμένες λέξεις της ν.ε. μετάφρασης της Ε. Λαμπρίδη να συμπληρώσεις στις παρενθέσεις τις λέξεις ή φράσεις του αρχαίου κειμένου που έχουν σχέση με αυτήν τη διαδικασία.

ΘΟΥΚ 6.24.1-6.26.2
Τόσα απάνω-κάτω είπε (___________) (1) ο Νικίας, νομίζοντας πως με τον όγκο των δυσκολιών που πρόβαλε ή θ' απομάκρυνε τους Αθηναίους από το σχέδιό τους, ή, αν τον ανάγκαζαν να κάνει την εκστρατεία, θα ξεκινούσε κατοχυρωμένος όσο ήτανε δυνατό. Αυτοί όμως δεν κλονίστηκαν στη μεγάλη τους επιθυμία να εκστρατεύσουν από το τεράστιο κ' ενοχλητικό βάρος των προετοιμασιών, αλλ' αντίθετα τους άναψε η διάθεση περισσότερο, ώστε κατάντησε να φέρει το αντίθετο αποτέλεσμα· γιατί θεώρησαν πως τους είχε ορμηνέψει (__________) (2) σωστά και ότι ο στρατός τώρα θα ήταν πιο ασφαλισμένος. Και τους έπιασε όλους μεγάλος πόθος να πάρουνε μέρος στην εκστρατεία, τους πιο ηλικιωμένους από τη μια με την ιδέα πως ή θα υποδούλωναν τα μέρη που πήγαιναν να χτυπήσουν ή τουλάχιστον πως τόσο μεγάλη δύναμη δεν μπορούσε να πάθει καμιά συμφορά, τους νέους στην ακμή της ηλικίας τους από την άλλη τους κυρίεψε η λαχτάρα να ιδούν και να γνωρίσουν από κοντά την άγνωστη χώρα, ελπίζοντας συγχρόνως πως θα επιζήσουν· το πλήθος του λαού στρεφόταν πρώτα στο άμεσο κέρδος του στρατιωτικού μισθού και δεύτερο στην κατάχτηση μιας ηγεμονίας, όπου θα υπήρχε πάντα ανάγκη μισθοφόρων. Έτσι από το γενικό ρεύμα της ορμής της πλειοψηφίας (_______)(Δύο λέξεις)(3) , κ' εκείνος ακόμα που δεν εννοούσε την επιχείρηση φοβόταν μήπως αν σηκώσει το χέρι του σε αρνητική ψήφο (__________) (4) θεωρηθεί εχτρός της πολιτείας κ' έτσι καθόταν ήσυχος.
Και τέλος κάποιος Αθηναίος πήδηξε στο βήμα (_______________)(5), και αποτείνοντας το λόγο στο Νικία του είπε πως δε χρειάζεται πια να βρίσκει προφάσεις και να καθυστερεί τα πράματα, αλλά να πει καθαρά μπροστά σε όλους τι και τι εξοπλισμούς ήθελε να του δώσουν με την ψήφο τους. Αυτός ζορισμένος απάντησε πως θα προτιμούσε να συσκεφθεί πρώτα με τους άλλους στρατηγούς, αλλά κατά την ατομική του γνώμη δεν έπρεπε να ξεκινήσουν με λιγότερα από εκατό πολεμικά (κ' οι Αθηναίοι οι ίδιοι έπρεπε να συνεισφέρουν καράβια για τη μεταφορά του στρατού όσα κριθούν αναγκαία καθώς και να στείλουν να ζητήσουν και άλλα από τους συμμάχους και να 'χουν βαριά αρματωμένους στρατιώτες όχι λιγότερους από πέντε χιλιάδες όλους μαζί, Αθηναίους και συμμάχους, κι αν μπορέσουν, ακόμα περισσότερους· κι όσο για τα άλλα όπλα θα έπαιρναν, αυτός κ' οι άλλοι στρατηγοί, αφού τους τα ετοιμάσουν, αριθμό που ν' αναλογεί προς το βαρύ πεζικό, καθώς και τοξότες από την Αθήνα και την Κρήτη, και σφεντονίτες και ό,τι άλλο τους φανεί πως χρειάζεται.
Κι αφού τ' άκουσαν (____________) (6) αυτά οι Αθηναίοι ψήφισαν (________) (7) αμέσως απόλυτη πληρεξουσιότητα στους στρατηγούς, τόσο ως για τον αριθμό των στρατιωτών, όσο και για ολόκληρη την εκστρατεία, και να ενεργήσουν όπως νομίζουν πως είναι το καλύτερο για τους Αθηναίους. Κ' ύστερα απ' αυτά άρχισαν αμέσως οι προετοιμασίες κ' έστειλαν στους συμμάχους ζητώντας ό,τι χρειάζονταν και σύνταξαν στρατολογικούς καταλόγους για την Αθήνα. Τελευταία είχε συνέρθει η πολιτεία από τη μεγάλη αρρώστια κι από τον αδιάκοπο πόλεμο, τόσο ως για το πλήθος των νέων που είχανε μεγαλώσει στο μεταξύ κι ως για την αποταμίευση χρημάτων χάρη στην ανακωχή, κ' έτσι τα προμηθεύτηκαν όλα πιο εύκολα. Βρίσκονταν λοιπόν αυτοί απασχολημένοι με την προετοιμασία.

01. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
02. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
03. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
04. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
05. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
06. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
07. Πατήστε για πληκτρολόγησηΈλεγχος
ΑπάντησηΒοήθεια στην πληκτρολόγηση

Σημασιολογική εξέλιξη λέξεων [Επίπεδο Α]

Άσκηση 14η

Να επιλέξεις ποιες από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου χρησιμοποιούνται στα ν.ε. με διαφορετική σημασία από αυτήν με την οποία χρησιμοποιούνται στο εξεταζόμενο απόσπασμα.

ἀποτρέψειν
ἐκπλεῦσαι
ἐξῃρέθησαν
πρεσβυτέροις
καταστρεψομένοις
σφαλεῖσαν
ὄψεως
θεωρίας
προσκτήσεσθαι
παρελθὼν
προφασίζεσθαι
αὐτοκράτορας
καταλόγους
ἀνειλήφει
ἐκεχειρίαν
ΈλεγχοςΒοήθειαΑπάντηση