Εξώφυλλο

Ανθολογία Επιγραφών

Όψεις του δημόσιου και ιδιωτικού βίου των αρχαίων Ελλήνων

του Άγγελου Π. Ματθαίου

II. ΧΑΡΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Η Αγορά των Αθηνών, όπου κτυπούσε καθημερινά η καρδιά της πόλης, όχι μόνο συγκέντρωνε πολλές από τις δημόσιες λειτουργίες της, αλλά και ήταν τόπος διάθεσης εμπορευμάτων, άσκησης επαγγελμάτων (κουρείων, υποδηματοποιείων κλπ.), λογής συναλλαγών και συνάντησης των πολιτών. Η ζωή εκεί, δημόσια και ιδιωτική, είναι γνωστή τόσο από τους αρχαίους συγγραφείς, όσο και από τις ανασκαφές και τα ευρήματα, μεταξύ των οποίων και οι επιγραφές. Σύντομα κείμενα χαραγμένα σε θραύσματα αγγείων που βρέθηκαν στις ανασκαφές δίδουν ζωντανή εικόνα της καθημερινότητας. Μάλιστα στον λόγο του Λυσίου κατὰ Παγκλέωνος (23), 2-3, ο κατήγορος αδικούμενος, όπως καταγγέλλει, επί μακρόν χρόνον από τον μηνυόμενο Παγκλέωνα τον καλεί ενώπιον του πολεμάρχου, πιστεύοντας ότι είναι μέτοικος.* Μετά τη δήλωση του Παγκλέωνος ότι είναι Πλαταιεύς τον ρωτά, σε ποιόν δήμο έχει εγγραφεί, και συνεχίζει:

ἐπειδὴ δὲ ἀπεκρίνατο ὅτι Δεκελειόθεν, προσκαλεσάμενος αὐτὸν καὶ πρὸς τοὺς τῇ Ἱπποθωντίδι δικάζοντας, ἐλθὼν ἐπὶ τὸ κουρεῖον τὸ παρὰ τοὺς Ἑρμᾶς, οἷ Δεκελεεῖς προσφοιτῶσιν, ἠρώτων, οὕς τε ἐξευρίσκοιμι Δεκελειέων ἐπυνθανόμην εἴ τινα γιγνώσκοιεν Δεκελειόθεν δημοτευόμενον Παγκλέωνα.

[(Μετ.) Επειδή αποκρίθηκε ότι έχει εγγραφεί στον δήμο των Δεκελεέων, τον κάλεσα να παρουσιασθεί και στους πολίτες που είχαν κληρωθεί δικαστές για την Ιπποθωντίδα φυλή, και πήγα στο κουρείο παρά τις Ερμαϊκές στήλες, όπου συχνάζουν οι Δεκελεείς· όσους Δεκελεείς εύρισκα τους ρωτούσα εάν γνώριζαν κάποιον δημότη των Δεκελεέων ονόματι Παγκλέωνα.]

[* Τις δίκες των μετοίκων εξεδίκαζε ο πολέμαρχος, βλ. Αριστ. Αθ. Πολ.58, 2 και τα σχόλια του Ρ. J. Rhodes, Α Commentary on the Αristotelian Αthenaion "Ρoliteia", Οxford 21993, 652-655.]

Επιγραφές