Εξώφυλλο

Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός

Ρητορεία και ρητορική στην αρχαιότητα

της Χρυσάνθης Τσίτσιου-Χελιδόνη

ΣΤ1.2. Ξενόγλωσσες μελέτες

Albrecht, Michael von. 2013. Ιστορία της Ρωμαϊκής Λογοτεχνίας από τον Ανδρόνικο ως τον Βοήθιο και η σημασία της για τα νεότερα χρόνια, επιμ. μτφρ. Δ. Ζ. Νικήτας, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο (1η έκδ. σε δύο τόμους: 1997. Τίτλ. πρωτ.: Geschichte der Römischen Literatur I, zweite, verbesserte und erweiterte Auflage, Μόναχο 19942).

Ax, Wolfram. 2000. Lexis und Logos. Studien zur antiken Grammatik und Rhetorik. Herausgegeben von Farouk Grewing, Franz Steiner Verlag, Στουτγκάρδη.

Barthes, Roland. 1970. «L'ancienne rhétorique (Aide-mémoire)», Communications 16, 172.

Barwick, Karl. 1957. Probleme der stoischen Sprachlehre und Rhetorik, in: Abhandlungen der sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Phil.-hist. Klasse, τ. 49, τεύχ. 3., Βερολίνο.

Bayer, Karl & Gertrud Bayer. 1994. M. Tullius Cicero, Partitiones Oratoriae. Rhetorik in Frage und Antwort.Lateinisch und deutsch. Herausgegeben, übersetzt und erläutert von K. und G. Bayer, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt (Lizenzausgabe der Artemis Verlags-AG Zürich).

Beardsley, Monroe C. 1989. Ιστορία των αισθητικών θεωριών, μτφρ. Δ. Κούρτοβικ, Π. Χριστοδουλίδης, επιμ. Π. Χριστοδουλίδης, Εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα (τίτλ. πρωτ.: Aesthetics from Classical Greece to the Present - A short History).

Berschin, Walter. 1998. Ελληνικά Γράμματα και Λατινικός Μεσαίωνας. Από τον Ιερώνυμο ως τον Νικόλαο Κουσανό, μτφρ. Δ. Ζ. Νικήτας, University Studio Press, Θεσσαλονίκη (τίτλ. πρωτ.: Grieschisch-Lateinisches Mittelalter. Von Hieronymus zu Nikolaus von Kues, Μόναχο 1980).

Bowie, Ewen. 2003. «Zweite Sophistik», στο Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Altertum, τ. 12/2, Verlag J. B. Metzler, Στουτγκάρδη/Βαϊμάρη, 851-857.

Büchner, Karl. 1979. «Cicero, M. Tullius» στο Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike in fünf Bänden, τ. 1, Deutscher Taschenbuch Verlag, Μόναχο, 1174-1186.

Cassin, Barbara. 1996. «Antiphon [4, von Ramnus] B. Der Sophist», στο Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Altertum, τ. 1, Verlag J. B. Metzler, Στουτγκάρδη/Βαϊμάρη, 787.

Christ, Wilhelm von,Wilhelm Schmid & Otto Stählin. 1959. Geschichte der griechischen Literatur. Sechste Auflage. Zweiter Teil: Die nachklassische Periode der griechischen Literatur. Erste Hälfte: von 320 vor Christus bis 100 nach Christus, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München (19206) (Handbuch der Altertumswissenschaft. Siebente Abteilung. Zweiter Teil. Erster Band).

Clackson, James & Geoffrey Horrocks. 2014. Ιστορία τηςΛατινικής Γλώσσας, μτφρ.-επιμ. Γ. Κ. Γιαννάκης, Εκδόσεις Δ. Ν. Παπαδήμα, Αθήνα (τίτλ. πρωτ.: The Blackwell History of the Latin Language, 2007).

Cole, Thomas. 1991. The Origins of Rhetoric in Ancient Greece, Baltimore.

Copeland, R. 2005. «Rhetorik, B.I.2.2. Lateinisches Mittelalter», στο Historisches Wörterbuch der Rhetorik, τ. 7, Max Niemeyer Verlag, Τυβίγγη, 1451-1460.

Dihle, Albrecht. 1992. «Attizismus», στο Historisches Wörterbuch der Rhetorik, τ. 1, Max Niemeyer Verlag, Τυβίγγη, 1163-1176.

DK: Hermann Diels, Walther Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker, Zweiter Band, Weidmann, Βερολίνο 197216 (19031).

Dorandi, Tiziano. 2000. «Philodemos», στο Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Altertum, τ. 9, Verlag J. B. Metzler, Στουτγκάρδη/Βαϊμάρη, 822-827.

Fey, Gudrun. 1990. Das ethische Dilemma der Rhetorik in der Theorie der Antike und der Neuzeit, Diss. an der Universität Konstanz, Rhetor Verlag, Στουτγκάρδη.

Förster, Richard & Karl Münscher. 1925. «Libanios», στο Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, τ. 12 (24.2), J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Στουτγκάρδη, 2485-2551.

Fuhrmann, Manfred. 1995. Die antike Rhetorik. Eine Einführung, 4η έκδ., Artemis & Winkler Verlag, Ζυρίχη (1η έκδ. Μόναχο, 1984).

Grube, G. M. A. 1961. A Greek Critic: Demetrius On Style, University of Toronto Press, Τορόντο (The Phoenix Supplementary Volumes IV).

Hörandner, W. 2005. «Rhetorik, B.Ι.2.1. Byzanz», στο Historisches Wörterbuch der Rhetorik, τ. 7, Max Niemeyer Verlag, Τυβίγγη, 1446-1451.

Jonge, Casper C. de. 2008. Between Grammar and Rhetoric. Dionysius of Halicarnassus on Language, Linguistics and Literature, Brill, Λάιντεν/Βοστώνη.

Kennedy, George A. 2004. Ιστορία της κλασικής ρητορικής αρχαίας ελληνικής και ρωμαϊκής. Μτφρ. Ν. Νικολούδης, επίβλ. Ι. Αναστασίου. 5η έκδ., Εκδόσεις Παπαδήμα, Αθήνα (1η έκδ. 2000ˑ τίτλ. πρωτ.: ANew History of Classical Rhetoric, Princeton University Press, Νέα Υερσέη 1994).

Kroll, Wilhelm. 1940. «Rhetorik», στο Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, Supplementband 7, J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Στουτγκάρδη, 1039-1138.

Lausberg, Heinrich. 1990. Handbuch der literarischen Rhetorik. Eine Grundlegung der Literaturwissenschaft. 3. Auflage 1990. Mit einem Vorwort von Arnold Arens, Στουτγκάρδη.

Lefèvre, Eckard. 2001. «Η λογοτεχνία των δημοκρατικών χρόνων», στο: Fritz Graf. Εισαγωγή στην Αρχαιογνωσία. Τόμος Β΄. Ρώμη, μτφρ.-επιμ. Δ. Ζ. Νικήτας, Αθήνα (τίτλ. πρωτ.: Einleitung in die Lateinische Philologie, Stuttgart/Leipzig 1997, München/Leipzig 22001), 183-212.

Lesky, Albin. 1983. Ιστορία της ΑρχαίαςΕλληνικής Λογοτεχνίας. Μετάφραση Αγ. Γ. Τσοπανάκη, 6η έκδ., Θεσσαλονίκη (ανατ. της έκδ. 19815˙ 19641. Τίτλ. γερμ. πρωτ.: Geschichte der griechischen Literatur, 19713).

Marrou, Henri Irénée. 1961. Ιστορία της εκπαιδεύσεως κατά την Αρχαιότητα. 5η έκδ. αναθεωρηθείσα και επαυξηθείσα. Μτφρ. Θ. Φωτεινοπούλου, Αθήνα (τίτλ. πρωτ.: Histoire de l'éducation dans l'antiquité, Παρίσι 1948).

Meister, Klaus. 2010. «Aller Dinge Maß ist der Mensch». Die Lehren der Sophisten, Wilhelm Fink Verlag, Μόναχο.

Montanari, Franco. 2008. Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας. Από τον 8ο αι. π.Χ. έως τον 6ο αι. μ.Χ. με τη συνεργασία του Fausto Montana, επιμ. Δ. Ιακώβ, Α. Ρεγκάκος. Μτφρ. Σ. Κουτράκης, Δ. Κουκουζίκα, Κ. Σιββά, University Studio Press, Θεσσαλονίκη (τίτλ. πρωτ.: Storia della letteratura greca, Ρώμη, Μπάρι 1998).

Montanari, Franco. 2013. Σύγχρονο Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας. Επιμ. ελλ. έκδ. Α. Ρεγκάκος, Εκδόσεις Παπαδήμα, Αθήνα.

Novokathko, Anna. 2014. «Tropes», στο Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics, τ. 3, Brill, Λάιντεν, 441-445.

Paulsen, Th. 2005. «Rhetorik, Β.Ι.1. Antike», στο Historisches Wörterbuch der Rhetorik, τ. 7, Max Niemeyer Verlag, Τυβίγγη, 1439-1446

Pernot, Laurent. 2005. Η ρητορική στηναρχαιότητα. Μετάφραση Ξανθίππη Τσελέντη, Επιμέλεια Βάλια Σερέτη, Δαίδαλος, Ι. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα (τίτλ. πρωτ.: La rhétorique dans l'antiquité, Παρίσι 2000).

Poel, M. van der. 2005. Historisches Wörterbuch der Rhetorik. Herausgegeben von Gert Ueding, Band 7, Max Niemeyer Verlag, Τυβίγγη, s.v. «Rhetorik», B.Ι.3. Frühe Neuzeit (15.-17. Jh.), 1460-1468.

Rademaker, Adriaan. 2013. «The Most Correct Account: Protagoras on Language», στο J. M. van Ophuijsen, M. van Raalte, P. Stork, Protagoras of Abdera: The Man, His Measure, Brill, Λάιντεν, 87-111 (Philosophia Antiqua, 134).

Radermacher, Ludwig. 1915. Artium Scriptores (Reste der voraristotelischen Rhetorik), Βιέννη (Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse, Sitzungsberichte, 227. Bd., 3. Abhandlung).

Richter-Reichhelm, Joachim. 1988. Compendium Scholare Troporum et Figurarum. Schmuckformen literarischer Rhetorik. Systematik und Funktion der wichtigsten Tropen und Figuren. Ein Kompendium für Unterricht und Selbststudium, Φραγκφούρτη.

Russell, D.A. 1983. Greek declamation, New York. Cambridge University Press.

Schenkeveld, Dirk Marie. 1964. Studies in Demetrius «On Style», Adolf M. Hakkert, Άμστερνταμ.

Schnyder, P. 2005. Historisches Wörterbuch der Rhetorik. Herausgegeben von Gert Ueding, Band 7, Max Niemeyer Verlag, Τυβίγγη, s.v. «Rhetorik», B.Ι.4. 18./19. Jh., 1468-1472.

Spengel, Leonard. 1856. Rhetores Graeci, vol. III, B. G. Teubner, Λειψία.

Stroh, Wilfried. 2009. Die Macht der Rede. Eine kleine Geschichte der Rhetorik im alten Griechenland und Rom, Ullstein Buchverlage, Βερολίνο.

Susemihl, Franz. 1965. Geschichte der griechischen Litteratur in der Alexandrinerzeit II, Hildesheim (1η έκδ. Λειψία 1892).

Ueding, Gert & Bernd Steinbrink. 1994. Grundriß der Rhetorik. Geschichte - Technik - Methode, 3., überarbeitete und erweiterte Auflage, Verlag J. B. Metzler, Στουτγκάρδη, Βαϊμάρη.

Webb, Ruth. 2001. «The Progymnasmata as Practice», στο Yun Lee Too (επιμ.), Education in Greek and Roman Antiquity, Brill, Λονδίνο / Βοστώνη / Κολωνία, 289-316.

Wellek, René & Austin Warren. 1980.Θεωρία Λογοτεχνίας, μτφρ. Στ. Γ. Δεληγιώργη, 3η έκδ., Αθήνα (τίτλ. πρωτ.: Theory of Literature, New Haven 1948).

Williams, James D. 2009. An Introduction to Classical Rhetoric. Essential Readings, Wiley-Blackwell, Malden/Oxford/Chichester, West Sussex.