Εξώφυλλο

Ανθολογία Επιγραφών

Όψεις του δημόσιου και ιδιωτικού βίου των αρχαίων Ελλήνων

του Άγγελου Π. Ματθαίου

73. Στήλη λευκού Παριακού μαρμάρου ελλιπής κάτω.

Βρέθηκε πλησίον της Παροικιάς Πάρου. Η επιγραφή είναι χαραγμένη στο Παριακό αρχαϊκό αλφάβητο (Ω = ο, ου, Ο = ω). Φυλάσσεται στο Μουσείο Πάρου.

Έκδ. IG XII 5, 107. L. H. Jeffery, The Local Scripts of Αrchaic Greece, Οxford 1961, Paros 37, σελ. 296, 305.

2ο τέταρτο του 5ου αι. π.Χ.

Ὣς ἂν βάλ-

ληι τὰ ἐκ-

[α]θάρματ-

[α] ἄνoθεν

τῆς ὁδο͂, μ- [5]

ίαν καὶ π-

εντήκον-

τα δραχμ-

[ὰ]ς ὠφελέ-

[τ]o το͂ι θέ- [10]

[λ]ωντι πρ-

[ή]χ[σασθαι]

- - - - - - - -

 

(Φιλ. μεταγρ.) Ὃς ἂν βάλ|λῃ τὰ ἐκ|[α]θάρματ|[α] ἄνωθεν | τῆς ὁδοῦ, μ|ίαν καὶ π|εντήκον|τα δραχμ|[ὰ]ς ὀφειλέ|[τ]ω τῷ θέ|[λ]οντι [π]ρ|ήξ[ασθαι] - - -

Όποιος ρίξει τα σκουπίδια πάνω από την οδό, να οφείλει πενήντα μία δραχμές σε όποιον θελήσει να τις εισπράξει.

 

[π]ρ|ήξ[ασθαι] (Ιων.) = πράξασθαι.

Είναι ενδιαφέρον ότι σε κανονισμούς λατρείας, τους λεγόμενους ιερούς νόμους, που είναι συχνότεροι στους αρχαϊκούς χρόνους, ή κείμενα δημόσιου χαρακτήρα που περιέχουν απαγορευτικές διατάξεις ή αποβλέπουν στην προστασία ενός θεσμού, κάποτε του πολιτεύματος, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο στον παραβάτη, του οποίου η είσπραξη ανατίθεται εν όλω ή εν μέρει σε εκείνον που θα καταγγείλει την παράβαση. Θα έλεγε κανείς ότι η εκάστοτε αρχαϊκή πολιτεία θεωρεί απαραίτητο να καταστήσει τον πολίτη συνειδητώς συμμέτοχό της στην επιβολή της δικαιοσύνης.