Εξώφυλλο

Ανθολογία Επιγραφών

Όψεις του δημόσιου και ιδιωτικού βίου των αρχαίων Ελλήνων

του Άγγελου Π. Ματθαίου

46. Στήλη λευκού μαρμάρου ελλιπής κάτω.

Βρέθηκε στην Αθήνα, στην οδό Ευριπίδου. Φυλάσσεται στο Επιγραφικό Μουσείο.

Έκδ. Π. Γ. Βάλληνδα & Ν. Ι. Πανταζοπούλου, «Συμβολή εις τα περί μισθώσεως κατά το αρχαίον Ελληνικόν δίκαιον (Επιγραφή μισθώσεως του 4ου π.Χρ. αιώνος)», Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών 13 (1948) 1-23 (SEG 24, 203).

333/2 π.Χ.

θ[ε]ο[ί].

κατὰ τ[άδ]ε ἐμίσθωσεν

Χάροψ [Φ]αληρεὺς καὶ ο-

ἱ ὀργ[εῶ]νες τοῦ ἡρώιο

τὸν [κῆπ]ον Θρασυβούλ- [5]

ωι Ἀ[λωπε]κῆθεν εἴκοσι

δ̣ραχ[μῶν] τοῦ ἐνιαυτο͂

̣κάστου ἔτη τριάκον-

τα· ἀποδιδόναι δὲ τὴν

μίσθωσιν ἐ[ν] τῶι Θαργ- [10]

ηλιῶνι· ἐνοι[κ]οδομεῖ-

σθαι δὲ Θρασ[ύ]βουλον

ἐάν τι βούληται τοῖς

αὑτοῦ τέλ[ε]σιν ἐν τῶι

χωρίωι τῶι ἔξω τοῦ ὀχ- [15]

ετοῦ· ἐπειδὰν δὲ ἐξ‹ή›κ-

ει ὁ χρόνος τῆς μισθω-

σεως ἀπιέναι Θρασύβ-

ουλον λαβόντα τὸν κέ-

‹ρ›αμον καὶ τὰ ξύλα κ‹α›ὶ [20]

τὰ θυρώματα, ἐὰμ μή τι

αὐτὸν πεί‹θ›ει Χάροψv

καὶ οἱ ὀργεῶνες· στῆσ-

αι δὲ στήλην Θρασύβο-

υλον ἐν τῶι ἱερῶι ἀντ- [25]

ίγραφα τῶνδε τῶν συν-

θηκῶν. χρόνος ἄρχει Ν-

ικοκράτης ἄρχων. χρῆ-

σ‹θ›αι δὲ τῶι ἱερῶι : κα-

θ̣αρῶι. [30]

Θεοί.

Σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους εμίσθωσε ο Χαροψ Φαληρεύς και οι ὀργεῶνες το μποστάνι του ιερού του Ήρωος στον Θρασύβουλο Αλωπεκήθεν με το ποσόν των 20 δραχμών κατʼ έτος για τριάντα χρόνια. Ο μισθωτής να καταβάλλει τη μίσθωση τον Θαργηλιώνα μήνα. Να μπορεί ο Θρασύβουλος, εάν θέλει, να οικοδομεί ένα κτίσμα με δικά του έξοδα στον χώρο έξω από τον αγωγό. Όταν τελειώσει η διάρκεια της μίσθωσης, να αποχωρήσει ο Θρασύβουλος παίρνοντας τα κεραμίδια και τα ξύλα και τα θυρώματα του κτίσματος, εκτός εάν τον πείσουν ο Χάροψ και οι ὀργεῶνες. Ο Θρασύβουλος να στήσει στο ιερό στήλη με το αντίγραφο αυτής εδώ της συμφωνίας. Η μίσθωση αρχίζει από το έτος του Νικοκράτους άρχοντος (333/2 π.Χ.). Ο μισθωτής να διατηρεί το ιερό καθαρό.

 

ἡρώιο = ἡρώιου. | ἐνιαυτο͂ = ἐνιαυτοῦ.