Εξώφυλλο

Ανθολογία Επιγραφών

Όψεις του δημόσιου και ιδιωτικού βίου των αρχαίων Ελλήνων

του Άγγελου Π. Ματθαίου

72. Ενεπίγραφη χαλκή πινακίδα.

Βρέθηκε πλησίον των Βασσών Φιγαλείας της Αρκαδίας. Φυλάσσεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Έκδ. IG V 2, 429. M. Guarducci, Lʼ Epigrafia Greca dalle origini al t ardo impero, Roma 1987, 352-353. L. Dubois, Recherches sur le dialecte Arcadien, II, Louvain-La-Neuve 1988, 258-264.

Αρχές του 4ου αι. π.Χ.

θεός, τύχα.

Κλε͂νις· ἀφε͂κε

Κ̣όμαιθον, Ἔλυθρον,

Ὀμβρίαν, Χοιροθύωνα.

εἰ δέ τις ἐπ[ιθ]ιγάνε [5]

τούτοις, ἱερ̣[ὰ] τὰ χρ‹έ›μα-

[τ]α ν‹α›ι πάν[τ]α, εἴτε

[𐌅]ιστίας ε‹ἴ›τʼ [ἄ]λ‹λ›ος τ‹ι›ς,

[τ]ἀ̣πόλλωνι τοῖ Βασί-

[τ]αι καὶ τοῖ Πανὶ [10]

[τ]ῶι Σινόεντι

[κ]αὶ τἀρτέμι τᾶι Κοτι-

λέοι καὶ τᾶ‹ι› Ϝορθασία‹ι›.

 

(Φιλ. μεταγρ.) Θεός, τύχα. | Κλεῖνις· ἀφῆκε | Κ̣όμαιθον, Ἔλυθρον, | Ὀμβρίαν, Χοιροθύωνα. | εἰ δέ τις ἐπ[ιθ]ιγάνῃ | τούτοις, ἱερ̣[ὰ] τὰ χρήμα|[τ]α εἶναι πάν[τ]α, εἴτε | Ἱστίας εἴτʼ [ἄ]λλος τις,| [τ]ἀ̣πόλλωνι τῷ Βασί|[τ]ᾳ καὶ τῷ Πανὶ | [τ]ῷ Σινόεντι | [κ]αὶ τἀρτέμι τᾷ Κοτι|λέῳ καὶ τᾷ ρθασίᾳ.

Θεός. Με τη βοήθεια της Τύχης.

Ο Κλείνις ελευθέρωσε τον Κόμαιθον, τον Έλυθρον, τον Ομβρίαν και τον Χοιροθύωνα. Εάν κάποιος απλώσει χέρι επάνω τους, είτε ο Ιστίας είτε κάποιος άλλος, να περιέλθει όλη η περιουσία του ως ιερή στον Απόλλωνα τον Βασσίτα και στον Πάνα τον Σινόεντα και στην Αρτέμιδα του Κωτιλίου και την Ορθασία.

 

[τ]ἀ̣πόλλωνι (κράση) = τῷ Ἀπόλλωνι. | τἀρτέμι (κράση) = τᾷ Ἀρτέμι.

Το Κωτίλιον εἶναι βουνὸ κοντὰ στὴν Φιγάλεια, ἐπάνω στὸ ὁποῖο βρίσκεται καὶ ναὸς Ἀπόλλωνος τῶν Βασσῶν (βλ. Παυσ. 8, 41.7).