Εξώφυλλο

Ανθολογία Επιγραφών

Όψεις του δημόσιου και ιδιωτικού βίου των αρχαίων Ελλήνων

του Άγγελου Π. Ματθαίου

30. Στήλη λευκού μαρμάρου.

Βρέθηκε στο Νεοχώρι της Μακεδονίας, όπου η αρχαία Αμφίπολις. Φυλάσσεται στο Επιγραφικό Μουσείο.

Έκδ. Syll.3 194. M. N. Tod, Greek Historical Inscriptions, II, Oxford 1948, 150. P. J. Rhodes & R. Osborne, Greek Historical Inscriptions. 404-323 BC., Oxford 2003, 49.

357/6 π.Χ.

ἔδοξεν τῶι δήμωι Φί-

λωνα καὶ Στρατοκλέ-

α φεόγειν Ἀμφίπολι-

ν καὶ τὴγ γῆν τὴν Ἀμφ-

ιπολιτέων ἀειφυγί- [5]

ην καὶ αὐτὸς καὶ τὸς

παῖδας καὶ ἤμ πο ἁλί-

σκωνται πάσχειν αὐ-

τὸς ὡς πολεμίος καὶ

νηποινεὶ τεθνάναι, [10]

τὰ δὲ χρήματʼ αὐτῶν δ-

ημόσια εἶναι, τὸ δʼ ἐπ-

ιδέκατον ἱρὸν τοῦ Ἀ-

πόλλωνος καὶ το͂ Στρ-

υμόνος, τὸς δὲ προστ- [15]

άτας ἀναγράψαι αὐτ-

ὸς ἐστήλην λιθίνην·

ἢν δέ τις τὸ ψήφισμα

ἀναψηφίζει ἢ καταδ-

έχηται τούτος τέχν- [20]

ηι ἢ μηχανῆι ὁτεωιο͂-

ν, τὰ χρήματʼ αὐτο͂ δημ-

όσια ἔστω καὶ αὐτὸς

φεογέτω Ἀμφίπολιν

ἀειφυγίην. [25]

Απόφαση του δήμου· ο Φίλων και ο Στρατοκλής να εξορίζονται ισοβίως από την Αμφίπολη και τη χώρα των Αμφιπολιτών, και οι ίδιοι και τα παιδιά τους και, εάν συλλαμβάνονται κάπου, να τους αντιμετωπίζουν ως εχθρούς, και αυτοί που θα τους σκοτώσουν να μην τιμωρούνται, και η περιουσία τους να δημεύεται και το ένα δέκατο να περιέρχεται στον Απόλλωνα και στον Στρυμόνα. Οι προστάτες να αναγράψουν τα ονόματά τους σε λίθινη στήλη. Εάν κάποιος ζητήσει την αναθεώρηση του ψηφίσματος ή τους δέχεται από την εξορία με οποιοδήποτε τέχνασμα ή τρόπο, να δημεύεται η περιουσία του και να εξορίζεται ισοβίως από την Αμφίπολη.

Ψήφισμα του δήμου των Αμφιπολιτών, με το οποίο καταδικάζονται σε δια βίου εξορία (ἀειφυγία) δύο πολίτες, ο Φίλων και ο Στρατοκλής. Την ποινή επέβαλε ο δήμος αναμφιβόλως μετά από σχετικές πιέσεις του Φιλίππου Β´ της Μακεδονίας (359-336 π.Χ.). Τον Στρατοκέα μνημονεύει ο Δημοσθένης (Ολυνθ. Α´ 8) για την πολιτική του κατά του Φιλίππου:

εἰ γάρ, ὅθʼ ἥκομεν Εὐβοεῦσιν βεβοηθηκότες καὶ παρῆσαν Ἀμφιπολιτῶν Ἱέραξ καὶ Στρατοκλῆς ἐπὶ τουτὶ τὸ βῆμα, κελεύοντες ἡμᾶς πλεῖν καὶ παραλαμβάνειν τὴν πόλιν, τὴν αὐτὴν παρειχόμεθʼ ἡμεῖς ὑπὲρ ἡμῶν αὐτῶν προθυμίαν ἥνπερ ὑπὲρ τῆς Εὐβοέων σωτηρίας, εἴχετʼ ἂν Ἀμφίπολιν τότε καὶ πάντων τῶν μετὰ ταῦτʼ ἂν ἦτʼ ἀπηλλαγμένοι πραγμάτων.

[(Μετ.) Διότι εάν, όταν είχαμε εκστρατεύσει, για να βοηθήσουμε τους Ευβοείς, και είχαν ανέβει σε αυτό εδώ το βήμα (της εκκλησίας) ζητώντας μας να πλεύσουμε και να πάρουμε υπό τον έλεγχό μας την πόλη, θα είχατε τότε την Αμφίπολη και θα είχατε απαλλαγεί από όλα τα μετέπειτα προβλήματα.]