Εξώφυλλο

Ανθολογία Επιγραφών

Όψεις του δημόσιου και ιδιωτικού βίου των αρχαίων Ελλήνων

του Άγγελου Π. Ματθαίου

27. Στήλη λευκού μαρμάρου ελλιπής κάτω.

Βρέθηκε μεταξύ του Ωδείου του Ηρώδου του Αττικού και του θεάτρου του Διονύσου. Φυλάσσεται στο Επιγραφικό Μουσείο.

Έκδ. Σ. Αθ. Κουμανούδης, Αθήναιον 5 (1876) 422. Syll.3 70. IG I2 52. R. Μeiggs & D. Lewis, A Selection of Greek Historical Inscriptions, Oxford 1988 (rev. ed.), 64. IG I3 54.

433/2 π.Χ.

[θ]εοί: πρέσβες ἐγ Λεον[τ]-

ίνον hοὶ τὲγ χσυμμαχί-

αν ἐποέσαντο καὶ τὸν h-

όρκον Τιμένορ Ἀγαθοκ-

λέος, Σο͂σις Γλαυκίο, Γέ- [5]

λον Ἐχσεκέστο, γραμμα-

τεὺς Θεότιμος Ταυρίσ-

κο· ἐπʼ Ἀφσεύδος ἄρχοντ-

ος καὶ τε͂ς βολε͂ς hε͂ι Κρ-

ιτιάδες ἐγραμμάτευε, [10]

ἔδοχσεν τε͂ι βολε͂ι καὶ

το͂ι δέμοι, Ἀκαμαντὶς ἐ-

πρυτάνευε, Χαρίας ἐγρ-

αμμάτευε, Τιμόχσενος

ἐπεστάτε, Καλλίας ἐ-v [15]

ἶπε· τὲμ μὲν χσυμμαχία-

ν εἶναι Ἀθεναίοις καὶ

Λεοντίνοις καὶ τὸν ὅ[ρ]-

κον δο͂ναι καὶ δέχσασ-

[θαι. ὀμόσ]αι δὲ Ἀθεναί- [20]

[ος τάδε· σύ]νμα[χ]οι ἐσόμ-

[εθα Λεοντ]ίν[οις ἀί]διο-

[ι ἀδόλος κ]αὶ [ἀβλα]βο͂ς·

[Λεοντίνο]ς ὁ[μο͂ς ὀ]μόσ-

[αι· σύνμαχοι ἐσόμ]εθα [25]

[Ἀθεναίοις ἀίδιοι] ἀδο-

[λος καὶ ἀβλαβο͂ς· π]ερὶ

- - - - - - - - - - - - -μπο

- - - - - - - - - - - - -ενα

- - - - - - - - - - - - -δεε [30]

- - - - - - - - - - - - -σθ

- - - - - - - - - - - - -οπ

 

(Φιλ. μεταγρ.) [θ]εοί: πρέσβεις ἐκ Λεον[τ]|ίνων οἳ τὴν ξυμμαχί|αν ἐποήσαντο καὶ τὸν | ὅρκον Τιμήνωρ Ἀγαθοκ|λέους, Σσις Γλαυκίου, Γέ|λων Ἐξηκέστου, γραμμα|τεὺς Θεότιμος Ταυρίσ|κου· ἐπʼ Ἀψεύδους ἄρχοντ|ος καὶ τῆς βουλῆς ᾗ Κρ|ιτιάδης ἐγραμμάτευε,| ἔδοξεν τῇ βουλῇ καὶ | τ δήμῳ, Ἀκαμαντὶς ἐ|πρυτάνευε, Χαρίας ἐγρ|αμμάτευε, Τιμόξενος | ἐπεστάτει, Καλλίας ἐ|ἶπε· τὴν μὲν ξυμμαχία|ν εἶναι Ἀθηναίοις καὶ | Λεοντίνοις καὶ τὸν ὅ[ρ]|κον δοῦναι καὶ δέξασ|[θαι. ὀμόσ]αι δὲ Ἀθηναί|[ους τάδε· σύ]μμα[χ]οι ἐσόμ|[εθα Λεοντ]ίν[οις ἀί]διο|[ι ἀδόλως κ]αὶ [ἀβλα]βῶς· |[Λεοντίνου]ς ὁ[μῶς ὀ]μόσ|[αι· σύμμαχοι ἐσόμ]εθα | [Ἀθηναίοις ἀίδιοι] ἀδό|[λως καὶ ἀβλαβῶς· π]ερὶ - - -.

Θεοί. Πρέσβεις των Λεοντίνων που συνήψαν τη συμμαχία και έδωσαν και τον όρκο ήσαν οι Τιμήνωρ Αγαθοκλέους, Σώσις Γλαυκίου, Γέλων Εξηκέστου και γραμματεύς ο Θεότιμος Ταυρίσκου. Επί Αψεύδους άρχοντος και επί της βουλής, στην οποία πρώτος γραμματεύς ήταν ο Κριτιάδης· απόφαση της βουλής και του δήμου· η Ακαμαντίς φυλή επρυτάνευε, ο Χαρίας ήταν γραμματεύς, ο Τιμόξενος επιστάτης· εισήγηση του Καλλίου· να είναι σύμμαχοι οι Αθηναίοι και οι Λεοντίνοι και να ανταλλάξουν όρκους. Οι Αθηναίοι να ορκισθούν τα εξής· θα είμαστε σύμμαχοι των Λεοντίνων για πάντα χωρίς δόλο και χωρίς ποτέ να τους βλάψουμε. Οι Λεοντίνοι ομοίως να ορκιστούν· θα είμαστε σύμμαχοι των Αθηναίων για πάντα χωρίς δόλο και χωρίς ποτέ να τους βλάψουμε …

Το κείμενο της συμμαχίας μεταξύ Αθηνών και Λεοντίνων, πόλης της Σικελίας, είναι λιτό και σύντομο και, τουλάχιστον στο σωζόμενο τμήμα, καθόλου δεν αποτυπώνει την ισχύ του πρώτου των δύο συμβαλλόμενων μερών, των Αθηνών. Το έτος που συνήφθη η συμμαχία οι Αθηναίοι υπό την ηγεσία του Περικλέους βρίσκονται στο απόγειο της δυνάμεώς τους, και η παρούσα συνθήκη, όπως και εκείνη του ιδίου έτους με μία άλλη Ελληνική πόλη της Σικελίας, το Ρήγιον (IG I3 53), υποδεικνύουν το ενδιαφέρον των Αθηναίων να επεκτείνουν την επιρροή τους στα πράγματα της Δύσης. Οι δύο συνθήκες, όπως και η εκστρατεία του Αθηναίου στρατηγού Λάχητος στη Σικελία το 428/7 π.Χ. (Θουκ. 3, 86), είναι προάγγελοι της μεγάλης Σικελικής εκστρατείας του 415-413 π.Χ., που κατέληξε στη δεινή ήττα των Αθηναίων.