Εξώφυλλο

Ανθολογία Επιγραφών

Όψεις του δημόσιου και ιδιωτικού βίου των αρχαίων Ελλήνων

του Άγγελου Π. Ματθαίου

26. Στήλη λευκού μαρμάρου ελλιπής κάτω.

Βρέθηκε στον Πειραιά. Φυλάσσεται στο Επιγραφικό Μουσείο.

Έκδ. Σ. Αθ. Κουμανούδης, Αθήναιον 6 (1877) 157-160 βλ. και 7 (1878) 213. IG II2 380.

320/19 π.Χ.

Ἀναγραφεὺς Ἀρχέδ[ι]κος Ναυκρίτου Λαμπτ[ρεύ]ς.

ἐπὶ Νεαίχμου ἄρχοντος ἐπὶ τῆς Ἐρεχθη-

ίδος δευτέρας πρυτανείας εἷ Θηρα[μ]έν-

ης Κηφισιεὺς ἐγρα[μμ]άτευε· Βοηδρ[ομ]ιῶ-

νος ἑνδεκ[ά]τει, [μ]ιᾶι καὶ τ[ρ]ιακοστεῖ τῆ- [5]

ς πρυτ[α]νείας· τῶν προέ[δρ]ω[ν] ἐπεψήφ[ιζ]ε

Διόδοτος Ἰκαριεύ[ς]· ἔδ[οξ]εν [τ]ῶι δήμωι· Δ-

ημάδη[ς] Δημέου Παιανιεὺς εἶπεν· ὅπως ἂ-

ν ἡ ἀγορὰ ἡ ἐ[μ] Πειραε[ῖ] κ[α]τασ[κε]υασθ[εῖ] κ- [10]

αὶ ὁμαλισθεῖ ὡς κάλλιστα κ[α]ὶ τὰ ἐν τῶι

ἀγορανο[μ]ίωι ἐπι[σ]κευασθεῖ ὅσων προσ-

δεῖται ἅπαν[τ]α, ἀγαθῆ[ι τ]ύχηι δεδό[χ]θαι

τῶι δήμωι τοὺς ἀγορανό[μ]ους τοὺς ἐμ Π[ε]-

ιραιεῖ ἐπι[μ]εληθῆν[α]ι ἁπάντων τούτων, τ- [15]

ὸ δὲ ἀνάλωμα εἶναι εἰς ταῦτα [ἐκ] τοῦ ἀργ-

υρίου οὗ οἱ ἀγορανόμοι διαχειρίζουσ-

ιν· ἐπειδὴ δὲ καὶ ἡ τῶν ἀστυνόμων ἐπιμέ-

λεια προστέτακται τοῖς ἀγορ[α]νόμοις,

ἐπιμεληθῆναι τοὺς ἀγορανόμους τῶν ὁ-

δῶν τῶν πλατειῶ[ν], ἧι ἡ πομπὴ πορεύεται [20]

τῶι Διὶ τῶι Σωτῆ[ρι κα]ὶ τῶι Διονύσωι, ὅπ-

ως ἂν ὁμαλισθῶσιν καὶ κατασ[κ]ευασθῶσ-

ιν ὡς βέλτιστα, τ[ὰ] δὲ ἀν[αλ]ώματα εἶν[α]ι ε-

ἰς ταῦτα ἐ[κ] το[ῦ] ἀργυρ[ίο]υ οὗ ο[ἱ ἀ]γορανό-

μοι διαχειρίζουσιν. ἐπαναγκαζόντων [25]

δὲ καὶ τοὺς τὸν [χ]οῦν κατα[βε]βληκότας ε-

ἰς τὰς ὁδ[ο]ὺς ταύτας [ἀ]ναι[ρ]εῖν τ[ρ]όπωι ὅ-

τωι ἂν ἐπίστων[τα]ι. ἐπε[ιδὰ]ν δʼ ἐπισκευα-

σθεῖ το[ῦ] ἀγορανομ[ί]ο[υ ἃ ἐνδε]ῖται καὶ τ-

ῆς ἀγο[ρ]ᾶς καὶ τῶν ὁδῶν [διʼ ὧν] ἡ πομπὴ τῶι [30]

τε Δι[ὶ] τῶι [Σ]ωτῆρι καὶ τῶι [Διον]ύσωι πέμ-

πεται, τὰ λο[ι]πὰ χρήμ[ατα κατ]α[βά]λλειν α-

ὐτοὺς πρὸς [το]ὺς [ἀθ]λοθ[έτας κατὰ τ]ὸν νό-

μον. ὅπως δʼ ἂν καὶ εἰς τὸ[ν] λο[ιπὸ]ν χρόνον

ὡς βέλτισ[τα] ἦι [κα]τ[εσκευασμ]έ[ν]α τά τʼ ἐν [35]

τῆι ἀγο[ρ]ᾶι τῆι ἐμ Π[ε]ι[ραεῖ] καὶ τὰ [ἐ]ν ταῖ-

ς ὁδοῖς, μὴ ἐξεῖναι [μηδενὶ μήτε] χοῦν κα-

[ταβά]λλειν μήτε ἄλλ[ο μηδὲν μήτε] κοπρῶ-

[να . . 4 . . ἐ]ν τῆι ἀγορᾶι [μήτʼ ἐν τα]ῖ[ς ὁ]δοῖς

[μηδαμοῦ· ἐὰν δέ τις] τ[ο]ύτων τι π[ο]εῖ, ἐὰμ μ- [40]

[ὲν δοῦλος ἦι ἢ μέτοικος λ]αμ[βαν]έτω 𐅄 πλ-

[ηγὰς . . . . . . . . 16 . . . . . . . . ἐὰν] δʼ [ἐλε]ύθερ-

[ος . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . .]ΣΛΥΤΩΙΕ

[– – – – – – – – – – – – – – – – – – –]ΣΛΣΛ . .

[ – – – – – – – – – – – – – – – – – – –]ON . . [45]

Αναγραφεύς Αρχέδικος Ναυκρίτου Λαμπτρεύς.

Επί Νεαίχμου άρχοντος, όταν επρυτάνευε δεύτερη κατά σειράν η Ερεχθηίς φυλή, κατά τη διάρκεια της οποίας γραμματεύς ήταν ο Θηραμένης Κηφισιεύς· ενδεκάτη του Βοηδρομιώνος, τριακοστή πρώτη της πρυτανείας· από τους προέδρους της εκκλησίας του δήμου έθετε το ζήτημα σε ψηφοφορία ο Διόδωρος Ικαριεύς· απόφαση του δήμου· εισήγηση του Δημάδου Δημέου Παιανίεως· για να ευπρεπισθεί η Αγορά του Πειραιώς και να εξομαλυνθεί το έδαφος, όσο το δυνατόν καλύτερα, και τα κτίσματα του αγορανομίου, όσα έχουν ανάγκη, να επισκευασθούν όλα, με τη βοήθεια της αγαθής Τύχης να αποφασίσει ο δήμος· οι αγορανόμοι του Πειραιώς να φροντίσουν για όλα αυτά, και η δαπάνη γιʼ αυτά να καλυφθεί από το κονδύλιο που διαχειρίζονται οι αγορανόμοι· και επειδή τα καθήκοντα των αστυνόμων έχουν ανατεθεί στους αγορανόμους, να φροντίσουν οι αγορανόμοι να εξομαλυνθεί το κατάστρωμα των πλατειών οδών, από όπου διέρχεται η πομπή του Διός Σωτήρος και Διονύσου, και να ευπρεπισθούν όσο το δυνατόν καλύτερα, και η δαπάνη για τα έργα αυτά να καλυφθεί από το ποσόν που διαχειρίζονται οι αγορανόμοι· να εξαναγκάζουν και όσους έχουν πετάξει χώματα στις οδούς να τα απομακρύνουν, με όποιο τρόπο κρίνουν. Όταν επισκευασθούν όσα χρειάζονται επισκευή από το αγορανόμιο και την Αγορά και τις οδούς, απʼ όπου διέρχεται η πομπή του Διός Σωτήρος και Διονύσου, να καταβάλουν οι αγορανόμοι τα λοιπά χρήματα στους αθλοθέτες κατά τον νόμο. Για να είναι και στο μέλλον ευπρεπισμένη η Αγορά και οι οδοί, να μην επιτρέπεται σε κανένα ούτε να ρίχνει χώματα, μήτε τίποτε άλλο, μήτε την κόπρο των ζώων στην Αγορά μήτε στις οδούς· εάν κάποιος κάνει κάτι από αυτά, εάν είναι δούλος ή μέτοικος να τον μαστιγώνουν με πενήντα ραβδισμούς, [- - -], εάν είναι ελεύθερος …

Το ψήφισμα αφορά κυρίως στη διευθέτηση και τον ευπρεπισμό της Αγοράς του Πειραιώς και την επισκευή του αγορανομίου, αλλά διαλαμβάνει και τη φροντίδα των οδών. Κατόπιν πρότασης του ρήτορα Δημάδου ο δήμος των Αθηναίων απεφάσισε να αναθέσει τη φροντίδα για όλα αυτά στους αγορανόμους και επιπλέον τους αναθέτει και τα καθήκοντα των αστυνόμων. Οι αγορανόμοι εντέλλονται να φροντίσουν για τις μεγάλες οδούς (τὰς πλατείας ὁδούς) του Πειραιώς, από όπου διέρχεται η πομπή του Διός του Σωτήρος, και του Διονύσου· η φροντίδα συνίσταται στον ευπρεπισμό, την απομάκρυνση των λογής χωμάτων και των σκουπιδιών που έχουν σωρευθεί και της κόπρου των ζώων, καθώς και στην ισοπέδωση του καταστρώματός των. Τέλος το ψήφισμα λαμβάνει πρόνοια, ώστε και στο εξής να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα ευπρεπισμένη η Αγορά του Πειραιώς και οι οδοί· απαγορεύεται σε οποιονδήποτε να ρίχνει χώματα είτε ο,τιδήποτε άλλο στην Αγορά και στις οδούς· απαγορεύεται επίσης εκεί η λειτουργία αποπάτων. Για τους παραβάτες, δούλους, μετοίκους και ελευθέρους, προβλέπονται διαφορετικές ποινές.