Εξώφυλλο

Ανεμόσκαλα
Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητές

Σκαρφαλώνοντας λέξεις όπως μιαν ανεμόσκαλα. Γιώργος Σεφέρης, «“Νότες” για ένα ποίημα» (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΩΝ, Β΄)
Για τη ζωή και το έργο του Το ποιητικό του έργο
Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης (1863-1933)

© (Ατελών ποιημάτων)
Ρενάτα Λαβανίνι, Εκδ. Ίκαρος
Αρχείο Καβάφη (Ίδρυμα Ωνάση)

Τω Στέφανω Σκυλίτση

Αν αι ψυχαί αθάνατοι εισίν, όπως μας λέγουν, το πνεύμα σου ίσως, Στέφανε, πλησίον μας πλανάται, κι αισθάνεσ’ ευχαρίστησιν οπόταν τ’ όνομά σου ακούεις εις τα χείλη μας, και αι πισταί μας σκέψεις 5 με την φιλτάτην μνήμην σου οπόταν συγκινώνται.

Στέφανε, δεν σ’ εχώρισεν από ημάς το μνήμα· από ημάς προς ούς κοινός σχεδόν ήτον ο βίος. Ομού επαίζαμεν μικροί· τας παιδικάς μας λύπας και τας χαράς ησθάνθημεν ομού· και νέοι είτα 10 τας πρώτας διασκεδάσεις μας ηύραμεν ηνωμένοι — έως προχθές, ω Στέφανε, έως προχθές, και τώρα σε οδηγήσαμεν ψυχρόν στον ύστατόν σου οίκον.

Πλην όχι. Είσαι μεθ’ ημών. Του τάφου σου ο λίθος πέπλον ψιλόν, διαφανές, διά ημάς θα είναι. 15 Και αν σ’ έχασαν τα βλέμματα των φίλων σου, σε βλέπουν και θα σε έχουν, Στέφανε, αείποτ’ αι ψυχαί των, αι μνήμαι, αι καρδίαι των αχώριστον εταίρον.

[1886]