Εξώφυλλο

Ανεμόσκαλα
Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητές

Σκαρφαλώνοντας λέξεις όπως μιαν ανεμόσκαλα. Γιώργος Σεφέρης, «“Νότες” για ένα ποίημα» (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΩΝ, Β΄)

Ωδή τετάρτη
[IV]
Εις τον Ιερόν Λόχον

α΄

Ας μη βρέξει ποτέ το σύννεφον, και ο άνεμος σκληρός ας μη σκορπίσει το χώμα το μακάριον 5 που σας σκεπάζει.

β΄

Ας το δροσίσει πάντοτε με τ’ αργυρά της δάκρυα η ροδόπεπλος κόρη· και αυτού ας ξεφυτρώνουν 10 αιώνια τ’ άνθη.

γ΄

Ω γνήσια της Ελλάδος τέκνα· ψυχαί που επέσατε εις τον αγώνα ανδρείως, τάγμα εκλεκτών Ηρώων, 15 καύχημα νέον.

δ΄

Σας άρπαξεν η τύχη την νικητήριον δάφνην, και από μυρτιάν σάς έπλεξε και πένθιμον κυπάρισσον 20 στέφανον άλλον.

ε΄

Αλλ’ αν τις απεθάνει διά την πατρίδα, η μύρτος είναι φύλλον ατίμητον, και καλά τα κλαδιά 25 της κυπαρίσσου.

ς΄

Αφού εις του πρώτου ανθρώπου τους οφθαλμούς, η πρόνοος φύσις τον φόβον έχυσε, και τας χρυσάς ελπίδας, 30 και την ημέραν·

ζ΄

Επί το μέγα πρόσωπον της γης πολυβοτάνου, ευθύς το ουράνιον βλέμμα βαθυσκαφή εφανέρωσε 35 μνήματα μύρια.

η΄

Πολλά μεν σκοτεινά· φέγγει επ’ ολίγα τ’ άστρον το της αθανασίας· την εκλογήν ελεύθερον 40 δίδει το θείον.

θ΄

Έλληνες, της πατρίδος και των προγόνων άξιοι· Έλληνες σεις, πώς ήθελεν από σας προκριθείν 45 άδοξος τάφος;

ι΄

Ο Γέρων φθονερός, και των έργων εχθρός, και πάσης μνήμης, έρχεται· περιτρέχει την θάλασσαν 50 και την γην όλην·

ια΄

Από την στάμναν χύνει τα ρεύματα της λήθης, και τα πάντα αφανίζει. Χάνονται οι πόλεις, χάνονται 55 βασίλεια, κι έθνη·

ιβ΄

Αλλ’ ότε πλησιάσει την γην οπού σας έχει, θέλει αλλάξειν τον δρόμον του ο Χρόνος, το θαυμάσιον 60 χώμα σεβάζων.

ιγ΄

Αυτού αφού την αρχαίαν πορφυρίδα, και σκήπτρον, δώσωμεν της Ελλάδος, θέλει φέρειν τα τέκνα της 65 πάσα μητέρα.

ιδ΄

Και δακρυχέουσα θέλει την ιεράν φιλήσειν κόνιν, και ειπείν· Τον ένδοξον λόχον, τέκνα, μιμήσατε, 70 λόχον Ηρώων.