Ιστορία και Λογοτεχνία

Ομάδα Εργασίας

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
(Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Πράξη 61 «Διαμόρφωση Μεθοδολογίας Ψηφιακής Διαμόρφωσης των Σχολικών Βιβλίων και Εντύπου Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Γλωσσικά Μαθήματα, Αναζήτηση και Προσαρμογή Πρόσθετου Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας»
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Ν. Καζάζης

Π4.3.2 Πρόσθετο ψηφιακό υλικό για τη διδασκαλία των Νέων Ελληνικών: Εικονική περιήγηση της λογοτεχνίας στον ιστορικό χρόνο
Υπεύθυνος παραδοτέου: Β. Βασιλειάδης

Συντελεστές

Σχεδιασμός, γενική επιμέλεια, προδιαγραφές: Β. Βασιλειάδης
Συντονισμός εργασιών: Β. Βασιλειάδης, Ζ. Μαυρίδου

Επιλογή, οργάνωση θεμάτων, κειμένων και πολυμεσικού υλικού, επεξεργασία μεταδεδομένων:
Α. Γαλανός, Π. Παντζαρέλας (για το σκέλος της λογοτεχνίας)
Α. Τσιβάς (για το σκέλος της ιστορίας)

Σύνταξη μελέτης για τη συμβολή της ιστορίας στη διδασκαλία της λογοτεχνίας: Β. Αποστολίδου

Πληκτρολόγηση κειμένων: Α. Γαλανός, Γ. Γιάννου, Π. Κυπραίου, Π. Παντζαρέλας, Α. Τσιβάς
Επιμέλεια κειμένων, διορθώσεις: Α. Γαλανός, Β. Βασιλειάδης, Π. Παντζαρέλας

Διαχείριση ηλεκτρονικού περιβάλλοντος: Β. Κανάρη, Ζ. Μαυρίδου
Τεχνική υλοποίηση: Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)