Ιστορία και Λογοτεχνία

Αναζήτηση

Αναζήτηση στα περιεχόμενα της λογοτεχνίας στον ιστορικό χρόνο

Μελέτη μετά σχεδίου νόμου περί μεταναστεύσεως

Ρέπουλης Εμμ., Μελέτη μετά σχεδίου νόμου περί μεταναστεύσεως, Αθήναι 1912, σ.93.
  • Η ελληνική κοινωνία στις αρχές του 20ού αιώνα → Ύπαιθρος και μετανάστευση → Ιστορία

«Αι εργασίαι των Ελλήνων είνε ως επί το πλείστον αι τελευταίαι ενταύθα. Άλλοι γυρίζουν εις τας οδούς με χειραμάξας ή κάρρα πωλούντες φρούτα ή λαχανικά, άλλοι εις σιδηροδρομικάς γραμμάς, άλλοι, ιδίως οι έφηβοι, καθαρίζουν υποδήματα, άλλοι είνε υπηρέται ξενοδοχείων, άλλοι εργάζονται εις τα βάθη της γης και άλλοι άλλας χειρωνακτικάς εργασίας εργάζονται, πλην πάντες εργάζονται πολλάς ώρας και επιπόνως εις βαθμόν, ώστες πάντες ανομολογούν ότι εάν ούτω ειργάζοντο εν τη πατρίδι δεν θα είχον ανάγκην να εκπατρισθούν.»