Ιστορία και Λογοτεχνία

Αναζήτηση

Αναζήτηση στα περιεχόμενα της λογοτεχνίας στον ιστορικό χρόνο

Ο Ελληνισμός εν Αμερική

Κανούτας Γ. Σεραφείμ, Ο Ελληνισμός εν Αμερική, από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον, Νέα Υόρκη 1918, σ.120.
  • Η ελληνική κοινωνία στις αρχές του 20ού αιώνα → Ύπαιθρος και μετανάστευση → Ιστορία

«Συγκινητικώταται είνε αι περιπέτειαι των πρώτων τούτων Ελλήνων μεταναστών εν τω Νέω Κόσμω, τόμους δε ολοκλήρους θα ηδύνατό τις να γράψη, εάν επεχείρει να αφηγηθή όλας τας ταλαιπωρίας, τας κακουχίας, τους εξευτελισμούς, και τας αδικίας τας οποίας υφίσταντο. Ως να μη ήρκει η εκ μέρους των ξένων περιφρόνησις και τα σκώμματα, είχον ούτοι να παλαίσουν και κατά της εκμεταλλεύσεως εκ μέρους τινών εκ των προηγηθέντων συμπατριωτών των, οι οποίοι γνωρίζοντες κάπως την Αγγλικήν γλώσσαν, ή προσποιούμενοι εις τους όλως αδαείς αυτής ότι εγνώριζον αυτήν, παρουσιάζοντο εις τους νεωστί αφικνουμένους αγραμμάτους χωρικούς ως διερμηνείς, οδηγοί και προστάται, ενώ πράγματι ήσαν ασυνείδητοι εκμεταλλευταί και απατεώνες, προσπαθούντες να ζήσουν εις βάρος των αμαθών και αγραμμάτων χωρικών.»