Ιστορία και Λογοτεχνία

Αναζήτηση

Αναζήτηση στα περιεχόμενα της λογοτεχνίας στον ιστορικό χρόνο

Η μετανάστευση στις ΗΠΑ

Κιτρόεφ Αλέξανδρος, «Η νέα Διασπορά: Η μετανάστευση στις ΗΠΑ» στο Παναγιωτόπουλος Β. (επιμ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τ.5, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, σ.365-366.
  • Η ελληνική κοινωνία στις αρχές του 20ού αιώνα → Ύπαιθρος και μετανάστευση → Ιστορία

«Οι Έλληνες που πέρασαν τον Ατλαντικό στο τέλος του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα ήταν μέρος ενός μεγαλυτέρου ρεύματος μετανάστευσης στις Η.Π.Α., που είχε αφετηρία την ανατολική και τη νοτιοανατολική Ευρώπη. Η μετανάστευση από αυτές τις περιοχές της Ευρώπης ήταν ασήμαντη μέχρι και το τέλος του αμερικανικού εμφυλίου πολέμου, τη δεκαετία του 1860. Όμως οι μετεμφυλιακές συνθήκες οδήγησαν σε μια κατακόρυφη οικονομική ανάπτυξη και σε μια εκβιομηχάνιση και γενικότερη αυτοματοποίηση του τρόπου εργασίας στον κατασκευαστικό, τον κλωστοϋφαντουργικό και τον εξορυκτικό τομέα της οικονομίας. Κατά συνέπεια, δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την προσέλκυση ανειδίκευτων εργατών από τη λιγότερο αναπτυγμένη, αγροτική Ευρώπη. Εντόπιες οικονομικές δυσκολίες και πολιτικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένης και της έξαρσης του αντισημιτισμού στη Ρωσία, συνέβαλαν επίσης σε αυτό το φαινόμενο.»