Ιστορία και Λογοτεχνία

Αναζήτηση

Αναζήτηση στα περιεχόμενα της λογοτεχνίας στον ιστορικό χρόνο

Απόσπασμα ομιλίας του Ελευθέριου Βενιζέλου

Λαμψίδης Ν. Γιώργος, Οι πρόσφυγες του 1922. Η προσφορά τους στην ανάπτυξη της χώρας, Κυριακίδης, Θεσσαλονίκη 21989, σ.7.
  • Υποδοχή και εγκατάσταση προσφύγων → Ιστορία

«Είναι γνωστόν, κύριοι, ότι η δεκαετής πολεμική μας προσπάθεια, η Μικρασιατική καταστροφή και η συρροή ενός και ημίσεος εκατομμυρίου προσφύγων εις το έδαφός μας, εδημιούργησαν μίαν τρομεράν οικονομικήν κρίσιν εις την Ελλάδα. Αλλά, ο πλέον αίσιος οιωνός διά το μέλλον είναι το γεγονός ότι ο προσφυγικός πληθυσμός, ο οποίος, κατά τα πρώτα έτη απετέλεσεν εν βάρος διά την χωράν και διά τον οποίον συνεχίζονται να γίνονται πολλαί θυσίαι, ήρχισε να αποτελεί ενεργητικόν. Και αν σκεφθώμεν, κύριοι, το υπέροχον ανθρώπινον υλικόν, από το οποίον συντίθεται ο πληθυσμός αυτός, δυνάμεθα να είμεθα βέβαιοι ότι η Ελλάς, με την σημερινήν σύνθεσιν του λαού της, δύναται να ατενίζει μετ' εμπιστοσύνης εις το μέλλον…».

Απόσπασμα ομιλίας του Ελευθέριου Βενιζέλου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στις 22 Οκτωβρίου 1928.